Seco Tools AB

Delårsrapport januari - juni år 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 09:01 CEST


SECO TOOLS AB
Delårsrapport januari - juni år 2009


* Kvartalets nettoomsättning minskade med 40 procent i fast valuta och 30 procent i SEK till 1 180 MSEK (1 697).
* Kostnadsanpassningarna har utökats och fortlöper snabbare än planerat.
* Som en följd av starkt minskade volymer föll rörelseresultatet till 40 MSEK (378) för kvartalet. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 3,4 procent (22,3).
* Nettoomsättningen för delårsperioden minskade med 34 procent i fast valuta och var 2 531 MSEK (3 329).
* Delårsperiodens resultatet efter skatt var 68 MSEK (531).
* Vinsten per aktie för delårsperioden uppgick till 0,47 SEK (3,65).


VD:s kommentar

"Det svaga efterfrågeläget på i princip alla Seco Tools marknader fortsatte under andra kvartalet. Nettoomsättningen för kvartalet blev svag relativt föregående år men det dramatiska fallet i efterfrågan är till synes passerat och försäljningen har under kvartalet planat ut på en låg nivå.

Seco Tools utveckling relativt marknaden i genomsnitt är som helhet dock fortsatt positiv. En stor produktlansering har under kvartalet gjorts inom det viktiga området hörnfräsning med familjen Square 6 som erbjuder en mycket attraktiv skärekonomi för våra kunder.

Kostnadsanpassningarna har utökats och genomförandet fortlöper snabbare än den plan som presenterades efter kvartal ett. Sammantaget beräknas pågående aktiviteter sänka Seco Tools kostnadsnivå med nästan 600 MSEK, varav 500 MSEK påverkar innevarande års resultat. Besparingsprogrammen innefattar bland annat en reduktion av bemanningen om cirka 900 tjänster inklusive visstidsanställda.

Rörelsemarginalen för andra kvartalet uppgick till 3,4 procent (22,3) inklusive ytterligare engångskostnader om 24 MSEK för neddragningarna. Försämringen relativt föregående år kommer i allt väsentligt från den lägre försäljningen och produktionsvolymen. Resultatfallet mildras av effekter från besparingsprogrammen samt positiva valutaeffekter.

Nuvarande svaga efterfrågesituation är fortsatt negativt påverkad av lagerreduceringar hos våra slutkunder och distributörer, vilka förväntas fortgå till efter semesterperioden. Sammantaget ser vi i dagsläget inga tecken på en kortsiktigt förbättrad efterfrågebild" säger Kai Wärn, verkställande direktör och koncernchef för Seco Tools.
För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef, tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com
Tidigare publicerad ekonomisk information finns tillgänglig under avsnittet "About Seco/Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.