Skandia

DELÅRSRAPPORT januari – mars 2003

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 14:42 CEST

DELÅRSRAPPORT januari – mars 2003 *)

Den 1 maj 2003 meddelades att överenskommelsen med Prudential Financial, Inc. (US) som innebär att Prudential Financial förvärvar American Skandia nu har genomförts. För att bibehålla jämförbarhet avser samtliga uppgifter i delårsrapporten verksamheten exklusive USA, om ej annat anges.

A. VERKSAMHETENS UTVECKLING

Försäljningen uppgick till 17 693 (19 036) MSEK. Försäljningsminskningen är till övervägande del hänförlig till valutakursförändringar
Försäljningen minskade i lokal valuta med endast 1 procent och nyförsäljningen inom fondförsäkring minskade med 11 procent
Nettoinflödet i fonder under förvaltning uppgick till 10,0 (10,7) miljarder SEK
B. RÖRELSERESULTAT (enligt embedded value-metoden)

Koncernens rörelseresultat enligt embedded value-metoden uppgick till 123 (560) MSEK. Negativa finansiella effekter ökade till –283 (-120) MSEK
Vinstmarginalen för årets nytecknade affär för fondförsäkring ökade till 13,5 (13,1) procent
C. RESULTATRÄKNING (enligt årsredovisningslagen)

Resultatet före skatt uppgick till 164 (474) MSEK
Vinst per aktie uppgick till 0,12 (0,29) SEK
Avkastningen på eget kapital var 17 (-2) procent. Exklusive jämförelsestörande poster var avkastningen 9 (-2) procent
D. Kassaflöden och BALANSRÄKNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 (0,4) miljarder SEK
Upplåningen inklusive USA minskade med 0,3 miljarder SEK till 9,3 miljarder SEK
Konsolideringskapitalet uppgick till 26 654 (27 033 vid senaste årsskiftet) MSEK
Eget kapital uppgick till 15 216 (15 238 vid senaste årsskiftet) MSEK
*) Inkluderar ej Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, som drivs enligt ömsesidiga principer. Samtliga avkastningsmått på eget kapital, konsolideringskapital och sysselsatt kapital per mars 2003 avser rullande 12-månaderstal. Samtliga jämförelsetal avser mars 2002 om inget annat anges.

Stockholm den 20 maj 2003

Leif Victorin
Verkställande direktör och koncernchef

Eventuella frågor besvaras av:
Jan Erik Back, Chief Financial Officer, telefon 08-788 3720
Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 3643