Klövern AB

Delårsrapport januari - mars 2004

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 12:56 CEST

Hyresintäkterna uppgick till 105 Mkr (65)
Periodens resultat efter skatt ökade till 27 Mkr (13)
Resultat per aktie uppgick till 0,35 kr (0,30)
Etablering på ny marknad för Klövern genom förvärv av fastigheter i Borås för 215 Mkr


Resultat
Periodens resultat efter skatt uppgick till 27 Mkr (13) *1). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 4 Mkr (3). Driftöverskottet var 61 Mkr (36) och finansnettot
-31 Mkr (-23).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet uppgick till 8 Mkr (24). Soliditeten var vid periodens slut 33,0 procent (27,0), motsvarande 34,3 procent (28,5) efter utspädning. Eget kapital uppgick till 1 191 Mkr (908), likvida medel var 219 Mkr (211) och räntebärande skulder var 2 257 Mkr (2 316).

Intäkter och fastighetskostnader
Hyresintäkterna under perioden uppgick till 105 Mkr (65), fastighetskostnaderna till 44 Mkr (29) och driftöverskottet 61 Mkr (36).

Fastighetsförsäljningar
Under perioden har två fastigheter sålts för en sammanlagd köpeskilling om 28 Mkr (39) med en vinst uppgående till 4 Mkr (3).

Kalendarium 2004
Delårsrapport januari-juni 2004 Fredag 20 augusti
Delårsrapport januari-september 2004 Onsdag 3 novemberRapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida www.klovern.se, där det också ges möjlighet att prenumerera på delårsrapporter och pressmeddelanden.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nyköping 5 maj 2004
Klövern AB (publ)

Gustaf Hermelin
Verkställande direktör

*1) Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år för resultatposter och 2003-12-31 för balansposter och finansiering.

Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport januari - mars 2004

För ytterligare information:

Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se

Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se

Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.seKlövern är ett fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus på hög avkastning på eget kapital. Per1 april 2004 uppgår fastigheternas bokförda värde till c:a 3,2 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är c:a 420 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40.


Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22

Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping Hemsida: www.klovern.se