Teleca AB

Delårsrapport januari-mars 2004

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 09:19 CEST

Verksamheten förbättras enligt plan

Omsättning 648 Mkr (645)
Internationell försäljning uppgick till 53 % (44)
Efter det svaga resultatet under hösten 2003 förväntades gradvisa resultatförbättringar. Utfall i linje härmed
Resultat före skatt 7,0 Mkr (12,9) och efter skatt –1,2 Mkr (1,7). Resultat per aktie –0,02 kr (0,03). Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar 0,39 kr (0,46)
Rörelseresultat (EBITA) 33 Mkr (44)
Fortsatt stark utveckling för Obigo. Betydande tillväxt inom Mobile Devices
Helårsprognosen kvarstår: Försäljningen förväntas att fortsätta växa och rörelseresultatet (EBITA) förväntas bli väsentligt högre än 2003 (52 Mkr)
För ytterligare information kontakta:

Dan Olofsson, VD, Teleca AB
Mobil 0703-79 13 76
e-post: dan.olofsson@teleca.com

Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB,
Tel. 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30
e-post: thomas.pantzar@teleca.com

Andreas Zartmann, Ekonomidirektör, Teleca AB
Tel. 08-579 116 04, mobil 0702-17 75 13
e-post: andreas.zartmann@teleca.com

Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB
Tel. 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56
e-post: johannes.rudbeck@teleca.com