SalusAnsvar AB

Delårsrapport januari - mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 11:09 CEST

• Koncernens resultat efter skatt uppgår för perioden till -0,6 miljoner kronor (10,6). Koncernens resultat efter skatt, exklusive avvecklade verksamheter, uppgår till 10,8 miljoner kronor (10,5).

• Cosa Försäkrings AB i likvidation har avyttrats. Kostnaden för avyttringen, -11,4 miljoner kronor, redovisas under avvecklad verksamhet. Avyttringen bedöms innebära att tidigare förluster hänförliga till Cosa blir avdragsgilla, vilket beräknas ge en framtida positiv resultateffekt om 18 miljoner kronor.

• Rörelseresultatet för perioden är 13,8 miljoner kronor (13,5).

• Omsättningen, i huvudsak bestående av provisioner, för perioden är 52,0 miljoner kronor (58,6).

• Avkastning på eget kapital uppgår till -0,7 procent (12,6).

• Vinst per aktie uppgår till -0,03 kronor (0,50).

• Sportfiskarna och Civilekonomerna nya konceptkunder.

Vid frågor vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Lennart Krän, ekonomichef, 08-55 54 50 10, 0709-11 60 10
Jonas Burvall, informationschef, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsidén är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.

SalusAnsvars primärkunder är organisationer och slutkunder är medlemmarna i dessa organisationer. Marknaden omfattar cirka 1,5 miljon personer, bestående av medlemmar med familj, i någon av de 54 organisationer SalusAnsvar har samarbete med. SalusAnsvar har 540 000 kunder, av dessa är 210 000 välfärdsförsäkringar.