LKAB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:13 CEST

· Nettoomsättningen ökade med 12% och blev 3 831 (3 422) Mkr.
· Rörelseresultatet blev 1 698 (1 555) Mkr.
· Resultat efter finansiella poster blev 1 784 (1 627) Mkr.
· Resultat efter skatt 1 515 (1 169) Mkr.


Den höga efterfrågan på järnmalm har fortsatt från föregående år för LKAB.

LKABs totala leveranser av järnmalm uppgick till 6,0 (6,0) Mt, varav pelletsandelen utgjorde 4,1 (4,0) Mt.

Efterfrågan på industrimineraler är forsatt bra.

Nettoomsättningen ökade med 12 % och blev 3 831 (3 422) Mkr.

Rörelseresultatet ökade med 143 Mkr som följd av högre lönsamhet inom Mining Division och blev 1 698 (1 555) Mkr.

Resultatet från finansiella poster blev 86 (72) Mkr. Periodens avkastning på aktieportföljerna uppgår till 114 (24) Mkr, varav orealiserade värdestegringar uppgår till 39 (8) Mkr. Realisationsvinst vid försäljning av aktier i intresseföretaget Orica Kimit Explosives ingår med 35 Mkr. Valutakursdifferenser uppgick till -21 (38) Mkr i perioden. Räntekostnader har påverkat finansnettot med -39 (12) Mkr, där terminsavdrag för tecknade valutaterminsaffärer utgör större delen av räntekostnaden.

Koncernens nettoinvesteringar uppgick till totalt 1 540 (1 286) Mkr. Av investering i materiella anläggningstillgångar, som uppgår till 804 (418) Mkr, dominerar det nya pelletsverket i Kiruna utbetalningarna. I övrigt har likvida medel investerats i kortfristiga placeringar under första kvartalet med 774 (868) Mkr.

Marknadsutsikterna för både Mining och Minerals Division bedöms oförändrat positiva för året.
Volym- och prisnivåer ger möjligheter till ett fortsatt starkt resultat för året.

Hela rapporten bifogas.
.......

LKABs kontaktpersoner i ärendet är
Martin Ivert, vd, telefon 070-3738100 samt Leif Boström, ekonomidirektör, tel 070-3738162.
De nås säkrast efter LKABs Bolagsstämma idag, som beräknas vara avslutad cirka kl 17.00.Christina Niemi Autio
LKAB, Information
SE 98186 Kiruna
+46 980 71041
+46 70 3421041
christina.niemi.autio@lkab.com