Arcam AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:15 CEST

· Försäljningen ökade till 8,6 (1,0) Mkr

· Resultat efter finansiella poster -2,9 (-5,1) Mkr

· Likvida medel vid periodens slut 7,2 (4,1) Mkr

· Order på 4 system erhölls, varav två system levererades under kvartalet

· Stratasys utsågs till distributör på den Nordamerikanska marknaden

· Optionsteckning under kvartalet inbringade 2,5 Mkr.


Händelser efter periodens slut
· En order på ett EBM system erhölls från Royal College of Art i London

Arcam - bakgrund

Arcam utvecklar och säljer utrustning för direktframställning av komplexa detaljer i metall, så kallad Free Form Fabrication. Arcams teknik ger samma materialegenskaper som konventionella processer och tekniken kan därmed användas för produktion i små och medelstora serier samt tillverkning av funktionsprototyper och produktionsverktyg.

Bolaget bildades 1997 och efter 5 års intensivt utvecklingsarbete Ianserades under 2002 den första produktionsversionen av bolagets FFF-system, EBM S12, för tillverkning i stål. I slutet på 2003 lanserades EBM S12T för tillverkning i titan. Sedan introduktionen har närmare 20 system sålts till krävande kunder i Europa och USA.

Marknadsstrategin är att genom anpassning av tekniken till högvärda material, som titan, nå användare inom flygindustri, medicinteknisk industri och avancerad bilindustri. Tillverkningen i titan var ett första steg. Nu pågår en anpassning av processen till andra högvärda material, exempelvis Inconell, koboltkrom och titanaluminid. Under 2004 erhöll Arcam sina första order från slutanvändare inom flygindustrin (Boeing, USA) och implantatindustrin och under 2005 fick bolaget sin första uppföljningsorder, från Synergeering i Detroit. Sedan 2003 har ett 15-tal system levererats.Verksamhetens utveckling

Marknad

Året har börjat starkt och under första kvartalet erhölls order på 4 EBM-system. Vidare fick bolaget i början av april en order på ett EBM system för Royal College of Art, RCA, i London och orderingången fram till rapportdagen är därmed 5 system.
Av ovanstående 5 system har två levererats under kvartalet, ett till NASA George C Marshall Space Flight Center i Huntsville och ett till en icke namngiven kund. Systemet som levererats till NASA kommer att användas för flyg- och rymdapplikationer för det nya bemannade rymdprogrammet.
Eftermarknadsförsäljningen fortsätter att öka i takt med att den installerade basen växer, försäljningen under perioden är närmare 1 Mkr, mer än dubbelt så hög som motsvarande period förra året.

I januari 2006 inledde Arcam ett samarbete med Stratasys där Stratasys skall distribuera Arcams produkter i Nordamerika. Stratasys är det ledande bolaget inom Direct Manufacturing och Rapid Prototyping i plast. Stratasys produkter finns installerade hos ett stort antal företag inom Arcams marknadsområde. Arcam bedömer att detta nya distributionsavtal har stor betydelse för att ytterligare öka försäljningen på den Nordamerikanska marknaden. Stratasys beställde i mars 2 system.

Orderstocken vid kvartalets utgång var sammanlagt tre system, som beräknas levereras i andra kvartalet.


Utveckling

Applikationsutvecklingen fortsätter att domineras av anpassningar för implantattillverkning.
Bolaget ser stort intresse för tillverkning av detaljer med unika materialegenskaper, till exempel strukturer som främjar bentillväxt. För att ytterligare öka utvecklingstakten har bolaget etablerat ett externt finansierat projekt med ledande biomaterialforskare och ortopedkirurger. Initiala resultat från detta projekt visar hog biokompatibilitet hos av Arcam friformstillverkade implantat och därmed en möjlighet till förbättrad förankring, jämfört med konventionellt framställda implantat.

Investeringar

Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 1,4 Mkr (2,6) varav investeringar i FoU 1,3 Mkr (2,6) och inventarier 0,1 Mkr (0,0). Investeringarna i FoU avser balanserade utvecklingskostnader för utveckling av materialprocesser.

Resultat och finansiell ställning

Resultatet för perioden uppgick till -2,9 Mkr (-5,1) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,2 (4,1) Mkr. Utöver kassan fanns vid perioden slut kundfodringar om ca 6 Mkr.

Personal

Antalet anställda per 31 mars var 19 (19) personer.

Teckningsoptioner

Under första kvartalet utnyttjades teckningsoptioner för tecknande av nya aktier i Arcam. Totalt
1 834 664 aktier tecknades till kursen 1,37 och inbringade 2,5 Mkr.

Efter registrering av ovanstående emission uppgår totala antalet aktier till 47 448 128.

Årsstämma

Årsstämma hölls den 29 mars. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jan-Crister Persson, Henrik Hedlund, Sven-Åke Henningsson, Rolf Ekedahl och Thomas Carlström. Till nya ledamöter valdes Lars Bergström som ordinarie ledamot samt Anders Eklund som suppleant. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsåg styrelsen Jan-Crister Persson till ordförande.

Vidare beslutade stämman enligt styrelsens förslag att ge ut ett optionsprogram riktat till de anställda. Programmet innebär att 2 500 000 optioner ges ut och programmet ger vid fullt utnyttjande en utspädning på ca 5,2%.

Redovisningsprinciper

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2005.

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 och RR 31, samt RR32 för moderbolaget.

Kommande rapporter

Arcam lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:
Delårsrapport januari - juni 2006-07-21
Delårsrapport januari - september 2006-10-21
Bokslutskommuniké 2007-02-06


Mölndal den 21 april 2006
Arcam AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, www.arcam.com
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com


Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal
vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.