Holmen AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:13 CEST

Kvartal Helår Mnkr

1-06
4-05
1-05
2005

Nettoomsättning
4 579
4 235
3 801
16 319

Rörelseresultat
619
570
364
1 973

Resultat efter skatt
406
397
217
1 256

Vinst per aktie, kr
4,8
4,7
2,6
14,8

Avkastning på eget kapital, %
10,0
10,0
5,5
8,0

Koncernens nettoomsättning för januari-mars uppgick till 4 579 (januari-mars 2005: 3 801) mnkr.

Resultatet efter skatt blev 406 (217) mnkr.

Vinsten per aktie uppgick till 4,8 (2,6) kr. Avkastningen på eget kapital var 10,0 (5,5) %.

Rörelseresultatet blev 619 (364) mnkr. Förbättringen beror på högre volymer samt högre priser för tidnings- och journalpapper.

Jämfört med fjärde kvartalet 2005 ökade resultatet med 49 mnkr. I fjärde kvartalet ingick resultat från försäljning av kraftnät och skogsfastigheter med sammanlagt 97 mnkr.

Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt starkt under första kvartalet. Holmen Papers leveranser var 20 % högre än första kvartalet 2005 främst till följd av den nya pappersmaskinen i Madrid. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 5 % högre.

Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var fortsatt bra under första kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 15 % högre än första kvartalet 2005. Priserna var stabila.


Stockholm den 27 april 2006

Magnus Hall
VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Delårsrapport för januari-juni offentliggörs den 15 augusti.


För ytterligare information kontakta gärna:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 33
Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 16
Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 – 666 21 15

Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,7 miljoner ton papper och kartong per år. Europa är med cirka 90 % av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam vid tre svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard tillverkar vid ett svenskt och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner m3. Holmen förbrukar årligen cirka 4,9 miljoner m3 virke. Holmen Kraft producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- och delägda vattenkraft­verk i Sverige. Därutöver produceras cirka 550 GWh mottryckskraft vid bruken. Holmen förbrukar årligen totalt cirka 4 900 GWh el.