Investor AB

Delårsrapport januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:24 CEST

Viktiga händelser

Aktier om 437 Mkr köptes i Electrolux.
3 Skandinavien hade 511.000 kunder per den 31 mars 2006.
Investor emitterade en ny 10-årig obligation om 500 MEUR. Utestående lån på motsvarande belopp med kortare löptid återbetaldes samtidigt.
Utdelning utbetalades till aktieägarna om totalt 2.685 Mkr (3,50 kronor per aktie).
Efter rapportperiodens utgång, den 3 april, lade Investor och EQT ett gemensamt kontanterbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Gambro.

Finansiell information

Substansvärdet uppgick den 31 mars 2006 till 146.836 Mkr (191 kronor per aktie), jämfört med 134.180 Mkr (175 kronor per aktie) per årsskiftet.
Koncernens resultat (inklusive orealiserad värdeförändring) för första kvartalet uppgick till 15.380 Mkr (20,03 kronor per aktie), jämfört med 6.173 Mkr för samma period 2005 (8,03 kronor per aktie).
Kärninvesteringarnas resultatpåverkan uppgick till 16.326 (6.152) Mkr under första kvartalet. Störst påverkan hade Atlas Copco med 3.875, SEB med 3.691och ABB med 3.534 Mkr.
Private Equity-investeringarnas resultatpåverkan under kvartalet var -288 (486) Mkr.
Investoraktiens totalavkastningen för det första kvartalet var 4 (13) procent. Totalavkastningen under den senaste tolvmånadersperioden uppgår till 55 procent.


Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com

Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att bygga världsledande företag i sektorer där vi genom vårt nätverk och vår kunskap har en styrka.