Intrum Justitia AB

Delårsrapport januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:15 CEST

• Koncernens nettoomsättning första kvartalet 2006 uppgick till 709,3 MSEK (645,7), en ökning på 9,8 procent varav 5,7 procentenheter är organisk och 1,2 från förvärv.
• Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 120,4 MSEK (99,9), en förbättring med 20,5 procent jämfört med första kvartalet 2005. Rörelsemarginalen ökade till 17,0 procent (15,5).
• Resultat före skatt uppgick till 107,9 MSEK (89,9), en ökning med 20,0 procent.
• Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 80,9 MSEK (67,4).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,01 SEK (0,76) för kvartalet, en ökning med 33 procent.
• Investeringar i Köp av avskrivna fordringar uppgick till 138,4 MSEK (91,1), en ökning med 52 procent. Verksamhetsområdet ökade omsättningen i kvartalet med 51,1 procent till 97,9 MSEK (64,8) och uppnådde en rörelsemarginal om 39,7 procent (30,2).

Januari–mars 2006: omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet uppgick till 709,3 MSEK (645,7). Av omsättningsökningen om 9,8 procent är 5,7 procentenheter organisk, 3,0 procentenheter valutaeffekter och 1,2 procentenheter förvärv i Irland och Slovakien.
Tillväxten var god i många marknader, inklusive i ett av koncernens största länder, Finland. En fortsatt god expansion sker i länder i södra och östra Europa. En genomgående stark kostnadskontroll har bidragit till en god resultatutveckling i de flesta länder. Den fortsatt positiva utvecklingen i verksamhetsområdet Köp av avskrivna fordringar har bidragit till koncernens resultatutveckling.
Rörelseresultatet uppgick till 120,4 MSEK (99,9).
Resultatet före skatt för kvartalet ökade till 107,9 MSEK (89,9) och nettoresultatet uppgick till 80,9 MSEK (67,4).

Geografiska regioner, januari–mars 2006
Sverige, Norge & Danmark
Regionens omsättning för årets första kvartal uppgick till 154,9 MSEK (150,9), en ökning med 2,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 39,1 MSEK (37,0), motsvarande en rörelsemarginal om 25,2 procent (24,5). Sverige är stabilt på en hög nivå. Norge är på rätt väg avseende pågående omstruktureringsarbete som syftar till en mer normal lön-samhet. Danmark växer betydligt och fortsätter att uppvisa förbättrad rörelsemarginal.

Nederländerna, Belgien & Tyskland
Regionens omsättning för kvartalet uppgick till 140,2 MSEK (134,5), en ökning med 4,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 25,1 MSEK (20,3), motsvarande en rörelsemarginal om 17,9 procent (15,1). Verksamheten i Nederländerna växer med en rörelsemarginal på god nivå. Tyskland utvecklas positivt genom främst förbättrad effektivitet och kostnadskontroll. Belgien uppvisar omsättningstillväxt, men med något ökade kostnader.

Schweiz, Österrike & Italien
Regionens omsättning för kvartalet uppgick till 101,4 MSEK (94,1), en ökning med 7,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 24,3 MSEK (17,9), motsvarande en rörelsemarginal om 24,0 procent (19,0). Hela regionen bidrar till såväl omsättningsökning som rörelsemarginalexpansion.

Frankrike, Spanien & Portugal
Regionens omsättning för kvartalet uppgick till 107,8 MSEK (82,7), en ökning med 30,4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 24,0 MSEK (12,1), motsva-rande en rörelsemarginal om 22,3 procent (14,6). Den ökade volymen ger en positiv effekt på rörelsemarginalen. Hela regionen redovisar tillväxt, med de största ökningarna i Portugal och Spanien, delvis som en följd av att ökad inkassering från egenägda portföljer.

Finland, Estland, Lettland & Litauen
Regionens omsättning för kvartalet uppgick till 88,5 MSEK (74,9), en ökning med 18,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 28,1 MSEK (24,0), motsvarande en rörelsemarginal om 31,8 procent (32,0). Finland, det största landet i regionen, visar en stabil god utveckling med en organisk omsättningsväxt över gruppsnittet.

Storbritannien & Irland
Regionens omsättning för kvartalet uppgick till 72,5 MSEK (72,3), en ökning med 0,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till –11,7 MSEK (–1,9). Skottland uppvisar en stark omsättningsväxt och ett positivt rörelseresultat (EBIT). Irland uppvisar en ökad omsättningsväxt och en lägre förlust jämfört med föregående år, dock är resultatnivån inte tillfredsställande. Verksamheten i England uppvisar fortsatt höga förluster. Som en del i det pågående omstruktureringsprogrammet har antalet anställda minskat med 36 personer under kvartalet till 291, med ytterligare reducering att vänta. Ett flertal nyckelkunder ger bolaget ökat förtroende samtidigt som nedgången från äldre portföljer och tidigare neddragna eller avslutade kundkontrakt resulterar i en minskning av nettoomsättningen. Målet att under 2006 gradvis eliminera förluster kvarstår.

Polen, Tjeckien, Slovakien & Ungern
Regionens omsättning för kvartalet uppgick till 44,0 MSEK (36,3), en ökning med 21,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 11,9 MSEK (5,5), motsvarande en rörelsemarginal om 27,0 procent (15,2). Det polska bolaget påverkas fortsatt av den låga aktiviteten inom Köp av avskrivna fordringar. Utvecklingen i Tjeckien och Ungern har positivt bidragit till regionens omsättning och resultat. Det slovakiska bolaget Creditexpress, numera Intrum Justitia Slovakia s.r.o., konsolideras från andra kvartalet 2005 och har haft en positiv påverkan på regionens omsättning och resultat.
Sedan april 2003 föreligger ett 40-procentigt minoritetsintresse i regionens bolag.

Verksamhetsområde Köp av avskrivna fordringar
Omsättningen i verksamhetsområdet ökade med 51,1 pro-cent under årets första kvartal, från 64,8 MSEK till 97,9 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 38,9 MSEK (19,6). Omsättningsökningen påverkas positivt av den ökade in-vesteringstakt som koncernen har haft sedan 2005.
I enlighet med IFRS tillämpar Intrum Justitia en redovisningsmodell där det bokförda värdet för respektive portfölj av köpta fordringar, och därmed kvartalets resultat, baseras på en uppskattning av framtida kassaflöden som uppdateras kvartalsvis. Denna bedömning har inte medfört anledning till revidering av bokförda värden, vare sig för det första kvartalet 2006 eller motsvarande kvartal 2005.
Rörelsemarginalen uppgick till 39,7 procent att jämföra med 30,2 procent föregående år.
Koncernens medvetna satsning och ökade resurser för verksamhetsområdet ligger fast. Investeringar i portföljer under det första kvartalet uppgick till 138,4 MSEK, att jäm-föra med 91,1 MSEK för kvartal ett 2005.
Koncernen hade per den 31 mars ett bokfört värde av köpta portföljer om 934,1 MSEK (408,9) en ökning med 128 procent.

Avskrivningar
Kvartalets rörelseresultat belastas med avskrivningar om 20,6 MSEK (21,6). Därmed uppgår rörelseresultatet före avskrivningar till 141,0 MSEK (121,5).
Immateriella anläggningstillgångar som redovisats i balansräkningen och är hänförbara till förvärv uppgår till 18,8 MSEK (0,0) och har under kvartalet skrivits av med 1,3 MSEK (0,0).

Finansnetto
Kvartalets finansnetto uppgick till –12,5 MSEK (–10,0). Räntekostnaderna var högre än motsvarande kvartal föregående år till följd av högre skuldsättning på grund av genomförd inlösen av aktier.

Skatt
Kvartalsresultatet belastas med en skattekostnad motsvarande 25 procent skatt.
Koncernens bolag har totalt förlustavdrag motsvarande 529,5 MSEK för vilka ingen uppskjuten skattefordran re-dovisas.
Koncernens skattekostnad är bl a beroende av resultatets fördelning mellan dotterbolag med verksamhet i olika länder och därmed olika skattesatser. Sammantaget kvarstår bedömningen för år 2006 och framöver att skattekostnaden kommer att uppgå till omkring 25 procent av resultatet före skatt.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 69,9 MSEK (66,8).
Kvartalets investeringar i portföljer med avskrivna fordringar uppgår till 138,4 MSEK (91,1).
För helåret 2006 bedöms koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgå till 100–120 MSEK att jämföra med 96,9 MSEK under 2005.

Finansiering
Nettoskulden uppgick per den 31 mars 2006 till 1 172,6 MSEK, att jämföra med 1 192,7 MSEK vid utgången av föregående år.
Eget kapital inklusive minoritetens andel uppgick till 1 392,6 MSEK, jämfört med 1 316,1 den 31 december 2005.
Per den 31 mars 2006 hade koncernen likvida medel om 262,5 MSEK, jämfört med 198,5 per den 31 december 2005. Outnyttjade kreditlöften uppgick den 31 mars 2006 till 648,2 MSEK, motsvarande siffra den 31 december 2005 var 628,8.

Goodwill
Koncernens goodwill uppgick till 1 563,6 MSEK, att jämfö-ra med 1 573,4 MSEK vid årsskiftet. Förändringen under kvartalet är en effekt av valutakursförändringar.

Anställda
Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 2 821 (2 838). Antalet anställda har minskat främst i det engelska dotterbolaget.

Moderbolaget
Det börsnoterade moderbolaget Intrum Justitia AB (publ):s verksamhet omfattar ägande av dotterbolagen, huvudkontorsfunktioner inom koncernen, visst koncerngemensamt utvecklingsarbete samt service och marknadsföring.
Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 12,6 MSEK (11,5) och ett resultat före skatt om –14,0 MSEK (1,3). Moderbolaget investerade 1,1 MSEK (0,0) i anläggningstillgångar under kvartalet och hade vid dess utgång 0,0 MSEK (0,0) i likvida medel. Medelantalet anställda uppgick till 24 (23).

Marknadsutsikter
Aktiviteten i den europeiska ekonomin bedöms ligga på en fortsatt hög nivå under 2006, liksom även privatkonsumtionen. En ytterligare ökning av skuldsättningsnivåerna är därför att vänta.
Sammantaget väntas därmed den generella mark-nadsutvecklingen under 2006 komma att gynna Intrum Justitia, med förutsättningar för volymökningar inom kärnverksamheten och goda inkasseringsuppdrag.
Väsentligt för ett framgångsrikt år 2006 är också att koncernen tar till vara på möjligheterna inom verksam-hetsområdet Köp av avskrivna fordringar.

Intrum Justitia-aktien
Intrum Justitias börsvärde den 31 mars 2006 uppgick till 5 573 MSEK (5 014). Under perioden 1 januari–31 mars 2006 sjönk aktiekursen från 73,25 SEK till 71,00 den 31 mars 2006, en nedgång med 3 procent.
Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars 2006 till 5 259 (4 411).

Årsstämma 2006
Senare idag, kl 16.00, håller Intrum Justitia AB (publ) års-stämma i World Trade Center i Stockholm.

Kapitalmarknadsdag
Den 18 maj 2006 arrangerar Intrum Justitia en kapitalmarknadsdag i Stockholm för analytiker, förvaltare och journalister.

Rapporteringsdatum
Delårsrapport för andra kvartalet (april–juni) 2006 publice-ras den 25 juli 2006.
Delårsrapport för tredje kvartalet (juli–september) 2006 publiceras den 8 november 2006.


Stockholm den 25 april 2006
Intrum Justitia AB (publ)

Jan Roxendal
Verkställande direktör och koncernchef


Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.


This Interim Report is also available in English

Presentation av bokslutskommunikén
Delårsrapporten och presentationsmaterial finns tillgäng-ligt på www.intrum.com > Investerare. Rapporten kommenteras av koncernchef Jan Roxendal och ekonomi- och finansdirektör Monika Elling i en analytikerträff och samti-dig telefonkonferens idag kl 09.00. Plats: Operaterrassen i Stockholm. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com.
För att delta via telefon, ring +44 207 162 0025. En inspelad version finns tillgänglig till och med den 2 maj 2006 på tel: +44 207 031 4064 med kod 701833.

Ytterligare information:
Jan Roxendal, verkställande direktör och koncernchef
Tel: 08-546 10 206

Monika Elling, ekonomi- och finansdirektör
Tel: 08-546 10 206, mobil: 0705 120 201

Anders Antonsson, investerarrelationer
Tel: 08-546 10 206, mobil: 0703 367 818


Intrum Justitia är Europas ledande kredithanteringsföretag. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 22 länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder, som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002 och dess Attract40-segment från och med juli 2004. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com
Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com