Strålfors AB

Delårsrapport januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 13:33 CEST

· Nettoomsättning 905 MSEK (816)
· Resultat efter skatt 14,0 MSEK (13,8)
· Resultat per aktie 0,65 SEK (0,64)
· Rörelseresultat 27,3 MSEK (22,5)
· Förvärv av tryckeri för läkemedelsinformation
· Fransk datortillbehörsverksamhet avyttrad

TIDIGARELAGD DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET MED ANLEDNING AV POSTENS BUD
Som framgått av pressmeddelanden den 14 mars har Posten lämnat ett offentligt bud på samtliga aktier i Strålfors. Med hänsyn till den av Posten angivna acceptfristen (30 mars – 21 april) avger Strålfors redan nu en delårsrapport för första kvartalet. Denna rapport är definitiv och någon ytterligare rapport kommer därför inte, som tidigare meddelats, att lämnas den 26 april.

Angående detaljer om budet hänvisas till av Posten utsänt prospekt.

FÖRSTA KVARTALET 2006
Strålfors nettoomsättning uppgick under första kvartalet 2006 till 905 MSEK, en ökning med 89 MSEK jämfört med motsvarande period i fjol (816). Rörelseresultatet uppgick till 27,3 MSEK, en ökning med 5 MSEK jämfört med motsvarande period i fjol (22,5). Såväl omsättnings- som resultatökningen härrör från divisionen Information Logistics.

Strålfors tecknade i februari månad avtal med Novo Nordisk om att ta över deras interna tryckeri för läkemedelsinformation och –förpackningar i utkanten av Köpenhamn. Övertagandet, som skett den 31 mars, innebär att Strålfors tagit över befintlig personal, 36 medarbetare, samt maskinpark och varulager. Strålfors har även tecknat ett femårsavtal med Novo Nordisk om tryck av deras bipacksedlar, etiketter och förpackningar. Avtalet innebär en omsättning på minst 100 miljoner danska kronor inom avtalsperioden.

HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS SLUT
Strålfors har idag tecknat avtal om försäljning av den datortillbehörsverksamhet som bedrivs i de franska departementen Franska Guyana i Sydamerika samt Guadeloupe och Martinique i Västindien. Verksamheten omsätter 120 MSEK med 36 anställda och bedrivs i ett dotterbolag som ägs till 81,6 % av Strålfors. Transaktionen ger Strålfors 32 MSEK, varav ca 22 MSEK betalas kontant. Den nu avyttrade verksamheten är inte strategisk för Strålfors och försäljningen är ytterligare ett steg i den renodling som pågått under senare år. Verksamheten säljs till ett lokalt företag.

Transaktionen medför en realisationsvinst för Strålfors på ca 5 MSEK. Strålfors kommer efter försäljningen att ha kvar en fordran om ca 10 MSEK på det avyttrade bolaget. Beloppet, som säkerställs med bankgaranti, kommer att amorteras under en tvåårsperiod. I övrigt kommer affären att ha endast marginella effekter på Strålfors resultat och ställning.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET
Tidigare lämnade utsikter för 2006 kvarstår oförändrade. I bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2005 har följande angivits:

De åtgärder som genomförts och är planerade inom affärsområdet Etikett bedöms ge positiva resultateffekter 2006. För Divisionen Information Logistics förväntas hittills genomförda förvärv och tagna nya affärer samt interna effektiviseringsåtgärder leda till en fortsatt betydande resultatuppgång. I divisionen SPI pågår flera lönsamhetsförstärkande åtgärder inom affärsområdet Supplies. Sammantaget för hela Strålfors innebär ovanstående förväntningar en fortsatt tillväxt och ett klart förbättrat koncernresultat 2006.

Med anledning av den så kallade due diligence som Posten genomfört av Strålfors före offentliggörandet av sitt erbjudande klargjorde Strålfors i ett pressmeddelande den 23 mars 2006 att dessa utsikter baserades på en i december 2005 antagen budget utvisande att bolaget, givet en oförändrad konjunktur och förväntad resultateffekt från genomförda förvärv och planerade åtgärder, bedömt att under 2006 kunna fördubbla sitt rörelseresultat, exklusive engångsposter, jämfört med 2005.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES VILLKOR
Utöver de i årsredovisningen för 2005 redovisade principerna för ersättning till ledande befattningshavare och utestående incitamentsprogram har styrelsen i samband med förestående ägarförändring i Strålfors utfäst prestations- och stay bonus till verkställande direktören och fyra andra ledande befattningshavare i Strålfors. Dessa ersättningar kan för varje person komma att uppgå till maximalt 12 månadslöner. Verskställande direktören har inte deltagit i detta beslut.

GRAPHIC SOLUTIONS
I divisionen ingår affärsområdena Grafiskt och Etikett. I fjolårets redovisning ingick det schweiziska dotterbolaget Collamat Strålfors AG (tillverkning av etiketteringsmaskiner), som avyttrades vid årsskiftet 2005/2006. Rensat för denna verksamhet redovisar divisionen under första kvartalet i år högre omsättning och resultat jämfört med motsvarande period i fjol.

Affärsområdet Grafiskt redovisar första kvartalet en något högre omsättning än under motsvarande period i fjol. Till följd av något lägre marginaler blev dock rörelseresultatet i stort sett oförändrat jämfört med första kvartalet i fjol.

För affärsområdet Etikett har de olika åtgärder som genomförts det senaste året börjat ge en positiv resultateffekt under första kvartalet. Rensat från försäljningen av Collamat i Schweiz ligger omsättningen kvar på en oförändrad nivå och för första kvartalet i år redovisas ett bättre resultat än under motsvarande period i fjol. Verksamheten i Schweiz har haft en mycket positiv utveckling, inte minst beroende på ökad efterfrågan på den nya produkten Multi Label.

INFORMATION LOGISTICS
Divisionens omsättning uppgick under första kvartalet till 349 MSEK, en ökning med 108 MSEK jämfört med samma period i fjol. Av ökningen kan 68 MSEK hänföras till de under 2005 gjorda förvärven i Finland, Danmark och England. Rörelseresultatet har förbättrats med 10 MSEK till 26,2 MSEK.

Som nämnts i tidigare rapporter har beslut fattats om sammanslagning av två fabriker i Köpenhamnsområdet. Denna sammanslagning kommer att vara genomförd sommaren 2006. Kostnaden för åtgärden, ca 13 MSEK, kommer att belasta andra kvartalet 2006. Full besparingseffekt uppnås 2007.

I januari 2006 träffades avtal med Tele 2 om print och kuvertering av deras fakturor i Sverige, Danmark och Norge. Produktionen har påbörjats i Sverige i mars månad och kommer att vara i full gång i samtliga länder innan sommaren.

SPI, SYSTEM- AND PRODUCT RELATED INFORMATION TRANSFER
Divisionen består av affärsområdet Supplies, joint venture Lasermax Roll Systems samt övrig verksamhet. Under de tre första kvartalen i fjol ingick även bolaget Strålfors TradeCom Solutions AB i divisionen.

Affärsområdet Supplies redovisar även första kvartalet i år ett otillfredsställande resultat. Omsättningen har minskat främst beroende på fokusering på bättre marginaler. Resultatet förväntas bli successivt bättre under året.

Lasermax Roll Systems redovisar för årets första kvartal högre omsättning och marginaler, vilket lett till ett högre resultat än under motsvarande period i fjol.

GEMENSAMMA RESURSER
De koncerngemensamma resurserna har belastat delårsperiodens rörelseresultat med 12,9 MSEK (8,2). Förändringen beror huvudsakligen på temporärt lägre internintäkter i de centrala resurserna, personalavvecklingar samt på sämre utfall i den centrala valutahanteringen.

De gemensamma resurserna består, förutom av sedvanliga koncernledningsfunktioner, av koncernresurser för bl a utveckling, e-handel, IT, miljö, kvalitet, säkerhet och valutahantering samt av koncernens rörelsefastigheter.

PERIODENS RESULTAT
Delårsperiodens rörelseresultat, 27,3 MSEK (22,5), har belastats med finansiella poster om 5,3 MSEK (1,3). Förklaring beror på en högre skuldsättning och att det i fjolårets jämförelsetal ingick en valutakursvinst.

Resultatet före skatt blev 22,0 MSEK (21,2) och skatten uppgår till 8,0 MSEK (7,4). Delårsperiodens resultat på 14,0 MSEK (13,8) motsvarar ett resultat per aktie på 0,65 SEK (0,64).
Förändringarna i resultaträkningen under första kvartalet 2006 jämfört med samma period i fjol framgår av nedanstående tabell. (Se bif pdf).

INVESTERINGAR, KASSAFLÖDE, LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Investeringarna (exklusive företagsförvärv) har under delårsperioden uppgått till 35 MSEK, d v s en minskning med 4 MSEK jämfört med samma period i fjol (39).

Det operativa kassaflödet uppgick under delårsperioden till 7 MSEK (-7).

De likvida medlen har under delårsperioden minskat med 4 MSEK och uppgick vid periodens utgång till 187 MSEK. Utöver detta belopp fanns vid periodens utgång outnyttjade kreditfaciliteter om 577 MSEK.

Några väsentliga förändringar har inte skett i balansräkningen. Balansomslutningen uppgick vid delårsperiodens utgång till 2 265 MSEK, vilket är drygt 30 MSEK lägre än vid årets ingång. Av minskningen beror 12 MSEK på ändrade valutakurser och resten på minskade rörelsetillgångar.

Några väsentliga förändringar i eventualtillgångar och ansvarsförbindelser har inte inträffat efter räkenskapsårets början.

REVISION
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

NÄSTA RAPPORT
Nästa rapport, delårsrapporten för första halvåret 2006, planeras att publiceras den 20 juli.

ÅRSSTÄMMA
Som tidigare meddelats har styrelsen mot bakgrund av Postens bud beslutat att senarelägga årsstämman till den 16 maj 2006. För närmare information om årsstämman hänvisas till separat kallelse.

EKONOMISK INFORMATION FRÅN STRÅLFORS
Frågor om innehållet i denna rapport kan ställas till:
VD Per Samuelson, telefon 0372 854 40, eller vVD Kjell Åke Jönsson, telefon 0372 852 34.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och därmed också enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Strålfors koncernredovisning har konverterats till IFRS (International Financial Reporting Standards) fr.o.m. 2005. Även jämförelsetalen för 2004 har konverterats. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS tillämpas de nya principerna för finansiella instrument dock endast fr.o.m. 2005. Jämförelsetal för 2003 och tidigare har inte konverterats till IFRS.

ADRESSER OCH ORGANISATIONSNUMMER
Strålfors AB (publ). Organisationsnummer: 556062-0618.
Postadress: 341 84 Ljungby. Besöksadress: Helsingborgsvägen 20, Ljungby. Tel: 0372-850 00.
Webbadress: www.stralfors.se

Ljungby den 11 april 2006

Per Samuelson
Verkställande direktör

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,5 miljarder SEK och har egen verksamhet i 11 länder med totalt 2 000 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984.