Geveko AB

Delårsrapport Januari-Mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:22 CEST

Sammandrag
Koncernens resultat efter skatt uppgick till 14,2 (-20,2) mkr.
Resultatet per aktie uppgick till 3:60 (-4:60) kronor per aktie.
Induströrelsens omsättning under perioden uppgick till 77,8 (78,0) mkr. Mindre än ca 10% av årsomsättningen är hänförlig till årets första kvartal.
Industrirörelsen redovisar säsongsmässigt betydande underskott under årets första kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -56,3 (-41,8) mkr. Resultatet har påverkats negativt av satsningar på nya produkter och marknader, vilket förväntas kompenseras senare under 2006 med ökad försäljning.
Resultatet av Värdepappersportföljen uppgår till 59,2 (17,5) mkr varav värdeförändring
58,5 (17,5) mkr.
Aktieportföljens marknadsvärde uppgick den 31 mars 2006 till 522,1 (414,3) mkr. Under första kvartalet ökade portföljens värde med 12,2%.
Substansvärdet har ökat under perioden och uppgick den 31 mars 2006 till 245 (209) kr per aktie. Vid årets ingång var motsvarande 239 kr per aktie.
Avkastningen på Gevekos B-aktie uppgick under första kvartalet 2006 till 7,6% att jämföras med SIX Return Index 12,4%.

Efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet den 18 april 2006 beräknas till 248 kronor per aktie.


AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.seKoncernen
Resultat
Koncernens resultat efter skatt under första kvartalet 2006 uppgick till 14,2 (-20,2) mkr.

Gevekos Industrirörelse redovisar regelmässigt ett betydande underskott under årets första kvartal beroende på stora säsongs­varia­tioner. Mindre än 10% av den totala faktureringen inom Industri­rörelsen är hänförlig till årets första kvartal. Marknadsklimatet kännetecknas alltjämt av hård konkurrens på mogna marknader i västra Europa och god tillväxt på flertalet marknader i Östeuropa. Gevekos bolag i Norden och Storbritannien har vunnit flera större upphandlingar under inledningen av året och därigenom skapat möjligheter för en tillfredsställande volymutveckling för 2006.

Rörelseresultatet för första kvartalet 2006 uppgick till -56,3 (-41,8) mkr. Planerade satsningar på nya marknader och produkter har ökat kostnadsmassan, vilket påverkat resultatet negativt jämfört med motsvarande period föregående år. Dessa kostnadsökningar förväntas kompenseras med ökade intäkter redan under innevarande år.

Värdeförändringen av Aktieportföljen har påverkat resultatet positivt med 58,5 (17,5) mkr. Portföljen har ökat med 12,2% i värde under perioden, vilket är högre än den svenska börsens utveckling..Göteborg den 25 april 2006
AB GEVEKO (publ)


Hans Ljungkvist
Verkställande direktör


Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kontaktinformation Adress
Hans Ljungkvist, Koncernchef AB Geveko (publ) Org.nr.: 556024-6844
031-172945, 0705-371110 Box 2137
hans.ljungkvist@geveko.se 403 13 Göteborg
Telefon: 031-172945
Telefax: 031-711 88 66
info@geveko.seInformationstillfällen 2006-2007
Delårsrapport januari-juni 18 juli 2006
Delårsrapport januari-september 26 oktober 2006
Bokslutskommuniké 2006 22 februari 2006
Årsredovisning 2006 april 2006
Delårsrapport januari-mars 2007 26 april 2006
Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport Januari-Mars 2006
http://hugin.info/1075/R/1046632/171814.pdf