HL Display AB

Delårsrapport januari - mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 09:20 CEST


- Periodens nettoomsättning uppgick till 342 (283) MSEK.
- Rörelseresultatet blev 22 (3) MSEK och resultatet före skatt 20 (5) MSEK.
- Den senaste 12-månadersperioden uppgick nettoomsättningen till
1 344 (1 241) MSEK och resultatet före skatt till 77 (78) MSEK.


I enlighet med IFRS 5 redovisas jämförande års utfall justerat för avvecklad verksamhet till skillnad från i lämnade månads- och kvartalsrapporter under 2005.

Nettoomsättning och resultat
Koncernens omsättning uppgick till 342 (283) MSEK under årets första kvartal, en ökning med 21 procent jämfört med samma period 2005. Kronans förändrade värde gentemot
HL Displays exportvalutor har i jämförelse med föregående år påverkat omsättningen positivt med 13 MSEK.

Rörelseresultatet för perioden blev 22 (3) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 20 (5) MSEK. Kronans förändrade värde gentemot HL Displays exportvalutor har i jämförelse med föregående år påverkat rörelseresultatet positivt med 6 MSEK.

Periodens räntenetto uppgick till -3 (-3) MSEK och omräkningsdifferens och andra valutaeffekter uppgick till
0 (4) MSEK.

Under första kvartalet har efterfrågan varit stark överlag på samtliga marknader. Speciellt bra har marknaderna i Asien utvecklats. Verksamheten i det engelska säljbolaget håller på att omstruktureras. Resultatet av detta arbete bedöms bli synligt först mot slutet av 2006. Den höga försäljningsvolymen har påverkat koncernens resultat positivt, bland annat till följd av gott resursutnyttjande i fabrikerna. De verkställda rationaliseringarna i Sundsvallsfabriken har vunnit kraft. Dessa tillsammans med pågående effektiviseringsprojekt syftar till att minska känsligheten för svängningar i volymen. En successivt allt högre grad av fluktuation i intäktsströmmarna kan förväntas i takt med att en allt större andel kundspecifika helhetslösningar levereras. Beläggningen i den nystartade fabriken i Kina ökar stadigt, men enheten bidrar alltjämt negativt till resultatet.

Investeringar
Under perioden uppgick nettoinvesteringar i
anläggningstillgångar till 11 (10) MSEK. Planenliga
avskrivningar uppgick till 11 (12) MSEK.

Finansiell ställning
Likviditeten uppgick till 64 (73) MSEK och vid årets ingång till
81 MSEK. Nettoskulden ökade till 115 (114) MSEK, vid årets ingång 108. Under perioden har kassaflödet bland annat påverkats av aktieutdelning uppgående till 23 MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 17 (-13) MSEK. Operativt kassaflöde blev 2,13 (-1,30) SEK per aktie. Soliditeten uppgick per balansdagen till
44 (42) procent, vid årets ingång 45 procent.

Anpassning till IFRS
För en beskrivning av övergången till IFRS, se HL Displays årsredovisning 2005, not 40.

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 910 (946), vid
periodens slut 906 (954).

Årsstämma
Styrelsens förslag till utdelning för 2005 uppgående till 3,00 (2,50) kronor per aktie fastställdes vid årsstämma dem 14 mars 2006. För övriga beslut se separat pressrelease. I samband med årsstämman tillträdde Gérard Dubuy som ny verkställande direktör och koncernchef.

Affärsmål
HL Displays övergripande mål är att vara ett marknadsledande tillväxtbolag med god lönsamhet och värdetillväxt för aktieägarna. Lönsamhet ska prioriteras. Det finansiella målet är en vinstmarginal på 10 procent.

Utsikter för återstoden av 2006
För 2006 beräknas omsättningstillväxten uppgå till minst fem procent. En utförligare prognos lämnas i samband med niomånadersrapporten.

Den fullständiga rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från bifogade länk.

Delårsrapport jan - mars 2006
http://hugin.info/1092/R/1044863/171061.pdf

Stockholm 06-04-12

Gérard Dubuy
Verkställande direktör