Arcam AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 15:07 CEST

* Försäljningen uppgick till 19,5 (19,3) Mkr
* Resultat efter finansiella poster 1,4 (-4,8) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,08) kr
* Likvida medel vid periodens slut 0,1 (5,7) Mkr
* 2 EBM system levererades under kvartalet
* Orderboken vid kvartalets slut var 2 system.


Händelser efter verksamhetsperiodens utgång

* En order erhölls på ett Arcam A2-system

Arcam - bakgrund

Arcam utvecklar och säljer utrustning för direktframställning av komplexa detaljer i metall, så kallad Free Form Fabrication. Arcams elektronstråleteknik ger detaljer med samma materialegenskaper som konventionella metoder och tekniken används för produktion i små och medelstora serier av bland annat ortopediska implantat och flygdetaljer.

Arcam bildades 1997 och under 2002 introducerades EBM S12, den första produktionsversionen av bolagets FFF-system. I början av 2007 introducerades Arcam A2, ett EBM-system med fördubblad byggvolym jämfört med EBM S12. Sedan introduktionen har ett 50-tal EBM-system levererats till krävande kunder i Europa, USA och Asien.

Under 2004 erhöll Arcam sina första order från användare inom flygindustrin (Boeing, USA) och 2007 startades serieproduktion av ortopediska implantat med Arcams EBM-utrustning.Verksamhetens utveckling

Marknad

Under perioden levererades 2 system, ett av dem till en produktionskund som nu har totalt 4 system installerade. Inga nya order tecknades under perioden men efter verksamhetsperiodens utgång erhölls en order på ett Arcam A2-system. Orderboken på rapportdagen är därmed 3 system.

Eftermarknadsförsäljningen fortsätter öka och var under perioden 7 (4,2) Mkr. Eftermarknaden består av metallpulver, övrig förbrukningsmaterial samt service och tjänster.

För att stärka närvaron på den viktiga italienska marknaden har bolaget beslutat att starta en lokal supportverksamhet och en supportingenjör har anställts i Italien.

Bolaget säljer komplicerade system i begränsat antal. Försäljningsprocessen är lång, det tar 6-12 månader att slutföra en affär. Förskjutningar av affärer eller leveranser kan därmed få stort genomslag på resultatet i enskilda kvartal utan att det påverkar den långsiktiga utvecklingen i bolaget.Utveckling

Bolagets utvecklingsarbete är inriktat på att i nära samarbete med våra kunder, inom implantat- och flygindustrin, dels fortlöpande höja systemens produktivitet och tillförlitlighet, dels anpassa tekniken till nya applikationer. Målet under 2009 är att genom en fortsatt höjning av maskinernas produktivitet och övrig prestanda öka teknologins konkurrenskraft i jämförelse med traditionella tillverkningsmetoder.

Samarbeten med kunder inom implantatområdet har resulterat i att ortopediska implantat tillverkade med Arcams EBM-teknik erhållit CE-godkännande enligt reglerna för medicinska implantat inom EU-området, och implantat tillverkade med Arcams teknik används nu rutinmässigt på sjukhus i Europa. Projekt med sikte på motsvarande godkännanden på den amerikanska marknaden pågår.
För att påskynda utvecklingen inom implantatområdet fortsätter bolaget att driva såväl externt finansierade projekt med ledande biomaterialforskare och ortopedkirurger, som utvecklingsarbete tillsammans med våra kunder.

Under 2007 påbörjades ett omfattande utvecklingsprojekt tillsammans med ett ledande flygindustriellt företag, med syfte att industrialisera Arcams EBM-process för serietillverkning av flygkomponenter. Den första fasen i projektet, som sträcker sig över 18 månader, löper som planerat och slutfördes under verksamhetsperioden. Bolaget räknar med att fortsätta projektet tillsammans med kunden, med målet att sätta teknologin i produktion inom 2 år.

Investeringar

Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 1,5 Mkr (1,5) varav investeringar i FoU 1,4 Mkr (1,4) och inventarier 0,1 Mkr (0,1). Investeringarna i FoU avser balanserade utvecklingskostnader för utveckling av materialprocesser och mjukvaror.Resultat och finansiell ställning

Resultatet för perioden uppgick till 1,4 Mkr (-4,8) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,1 (5,7) Mkr. Utöver kassan fanns vid perioden slut kundfodringar om ca 20 Mkr samt en icke utnyttjad bankkredit om ca 6 Mkr.

Samtliga siffror avser koncernen. Moderbolagets siffror överensstämmer i allt väsentligt med koncernens siffror.Personal

Antalet anställda per 31 mars var 33 (39) personer.Redovisningsprinciper

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2008, med undantag för förändring i enlighet med IAS 1 (reviderad) Utformning av finansiella rapporter gällande uppställningsformen för resultaträkningen.

Denna bokslutkommuniké har upprättats enligt IAS 34, samt RFR 2.1 för moderbolaget.Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget säljer komplicerade system i begränsat antal. Försäljningsprocessen är lång, det tar 6-12 månader att slutföra en affär. Förskjutningar av affärer eller leveranser kan därmed få stort genomslag på resultatet i enskilda kvartal.
Den långsiktiga utvecklingen i bolaget bestäms i nuläget dessutom av hur industrikonjunkturen utvecklar sig. Även om det medicintekniska området är mindre konjunkturkänsligt än andra ekonomiska sektorer kan det inte uteslutas att rådande lågkonjunktur och kreditsvårigheter kan ha negativ inverkan på maskininvesteringar även inom Arcams viktigaste marknadssegment.
Styrelsen har utsett en finansieringskommitté och följer noga den finansiella utvecklingen i bolaget, för att vid behov kunna förstärka bolagets likviditet. Enligt Arcams bedömning kan det inte uteslutas att ytterligare kapitaltillskott kan komma att krävas för att säkra likviditet och ställning.
Kommande rapporter

Arcam lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:
Delårsrapport januari - juni 2009-07-20
Delårsrapport januari - september 2009-10-20
Bokslutskommuniké 2010-02-03


Mölndal den 20 april 2009
Arcam AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, www.arcam.com
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.comArcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal
vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.