Karo Bio AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:17 CEST

Kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 2,2 (1,7) MSEK
  • Koncernens resultat för perioden uppgick till -45,9 (-51,8) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,40 (-0,45) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -41,0 (-56,0) MSEK. Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 200,4 (375,7) MSEK
• Vid en Late Breaking Clinical Trial Session vid The Annual American College of Cardiology Meeting i Orlando, Florida, den 29 mars, presenterades resultat från Karo Bios fas IIb-studie med eprotirome som tillägg till statin¬behandling
• I mars rapporterades positiva resultat från det kliniska fas I-programmet för KB3305. Förutom friska frivilliga försökspersoner ingick en grupp patienter med typ 2-diabetes i studierna. Resultaten visar en uttalad, kliniskt relevant och statistiskt säkerställd sänkning av fasteblodsocker och förbättring av glukos¬tolerans. Säkerhetsprofilen var acceptabel och inga allvarliga biverkningar noterades.


Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
  • Det finns inte några viktiga händelser att rapportera efter rapportperiodens utgång

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Olof Wallström, verkställande direktör, tel. 08 608 60 20
Per Otteskog, Senior Vice President Investor Relations, tel. 08 608 60 18
Erika Johnson, Chief Financial Officer, tel. 08 608 60 52

Juridisk friskrivning
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom forskningsprogrammen, inklusive utvecklingen av prekliniska och kliniska prövningar, påverkan av konkurrerande forskningsprogram, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttigheter, teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker.


Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.