Munters AB

Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:35 CEST


□ Orderingången uppgick till 1 724 Mkr (1 586), vilket justerat(1) är en minskning med 10%
□ Nettoomsättningen uppgick till 1 703 Mkr (1 545), vilket justerat(1) är en minskning med 9%
□ Rörelseresultat före kostnader av engångskaraktär uppgick till 39 Mkr (129), motsvarande en rörelsemarginal om 2,3% (8,3)
□ Resultatförsämringen hänförde sig främst till ett kraftigt volymtapp i HumiCool, konjunkturell nedgång i lönsamma segment inom Dehumidification och MCS, volymrelaterad underabsorbtion i fabriker samt kraftig resultatförsämring i den MCS-marknad där avveckling pågår
□ Kostnader av engångskaraktär uppgick till 33 Mkr
□ Nettoresultatet efter skatt uppgick till -22 Mkr (58)
□ Resultat per aktie uppgick till -0,29 kronor (0,78)

(1) Pro forma, justerad för valutaeffekter, förvärv och avyttringar.
För ytterligare information kontakta:
Lars Engström, CEO
Tel: +46 8 626 63 03

Martin Lindqvist, CFO
Tel: +46 8 626 63 06
martin.lindqvist@munters.se

Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsning baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 30 länder. Koncernen har drygt 4 100 anställda och en omsättning på drygt 6,5 miljarder SEK. Munters aktie är noterad på OMX Nordiska börs Stockholm. För mer information se www.munters.com.