Bure Equity AB

Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 14:44 CEST

Informationen i delårsrapporten är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2009 kl. 13:00

 

Avtal tecknat om förvärv av Carnegie och Max Matthiessen.

Fokus på säljaktiviteter och anpassning av kostnader i portföljbolagen

 

§  Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (12).

§  Moderbolagets egna kapital uppgick till 28,80 SEK (28,12) per aktie.

§  Koncernens nettoresultat uppgick till 2 MSEK (112).

§  Nettoresultatet exklusive avyttrade enheter uppgick till -13 MSEK (28).

§  Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (1,21).

§  Bures andel av portföljbolagen nettoomsättning uppgick till 263 MSEK (273).

§  Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat minskade till -9 MSEK (19).

§  I februari utskiftades 1 007 MSEK i samband med att det i december 2008 beslutade frivilliga inlösenprogrammet slutfördes.

§  I februari träffade Bure tillsammans med Altor Equity avtal med Riksgälden att förvärva Carnegie Investment Bank. Totala köpeskillingen uppgår till 1 402 MSEK plus en tilläggsköpeskilling om minst 250 MSEK för återvunna krediter. Förvärvet beräknas slutföras i början av maj. Bures ägarandel kommer initialt uppgå till 35 procent.

§  I februari träffade Bure tillsammans med Altor Equity avtal med Riksgälden att förvärva Max Matthiessen. Totala köpeskillingen för Max Matthiessen uppgår till 500 MSEK inklusive utdelningar till Riksgälden. Förvärvet beräknas slutföras i början av maj. Bures ägarandel kommer initialt uppgå till 35 procent.

 

Efter rapportperiodens utgång

§  I samband med årsstämman tillträder Carl Backman som ny VD i Bure.

§  Styrelsen föreslår årsstämman att genomföra ett ägarspridningsprogram i portföljbolaget SRC - Scandinavian Retail Center.

 

 

Fullständig delårsrapport finns att läsa på http://www.bure.se

 

 

 

Göteborg den 28 april 2009

Bure Equity AB (publ)

 

 

 

För information kontakta:

Carl Backman, tillträdande VD                               tel. 031-708 64 59

Jonas Alfredson, Ekonomidirektör                          tel. 031-708 64 41, 0733-90 49 12

Pia-Lena Olofsson, Koncernredovisningschef          tel. 031-708 64 49, 0708-58 04 53

 

 

 

 

Telefonkonferens den 29 april kl 09:30

I morgon onsdagen den 29 april kl. 09:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med tillträdande VD Carl Backman och ekonomidirektör Jonas Alfredson. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapital marknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08‑506 269 04.

 


Bure Equity AB (publ)

Org.nr. 556454-8781, Box 5419, 402 29 Göteborg, tel. 031-708 64 00, fax 031-708 64 80
www.bure.se