Malmbergs Elektriska AB

Delårsrapport januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:20 CEST

Delårsrapport i sammandrag

 

  • Nettoomsättningen uppgick till 122 731 (142 300) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 13 619 (16 311) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 14 219 (15 235) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10 428 (10 945) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,30 (1,37) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 499 (11 921) kkr

Marknad och försäljning
Nettoomsättningen uppgick under perioden januari - mars 2009 till 122 731 (142 300) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 14 219 (15 235) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 17,0 (20,5) procent och soliditeten ökade till 59,9 (55,4) procent. Resultatet per aktie uppgick till 1,30 (1,37) kr.

Varulager
Varulagret den 31 mars 2009 uppgick till 154 380 kkr jämfört med 131 495 kkr den 31 mars 2008. Den 31 december 2008 uppgick varulagret till 154 733 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - mars 2009 uppgick till 1 373 (1 226) kkr, främst bestående av butiksinvesteringar.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 499 (11 921) kkr. Likvida medel uppgick per 31 mars 2009 till 43 654 kkr jämfört med 67 354 kkr 31 mars 2008 och 45 120 kkr 31 december 2008. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 34 665 kkr den 31 mars 2009.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 151 (157) personer den 31 mars 2009. Den 31 december 2008 var antalet anställda 156 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte till koncernbolag under perioden 5 320 (6 406) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 2 855 (4 089) kkr. Inga investeringar gjordes under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som avsevärt påverkat denna delårsrapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte kommer att väsentligt förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. Malmbergs anser att marknaden fortsatt under 2009 kommer att vara mycket svårbedömd. I Malmbergs årsredovisning 2008, sid 23, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL samt IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2:2. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som använts i den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2009
Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen har påverkat Malmbergs redovisning retroaktivt från den 31 december 2007. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport direkt efter resultaträkningen. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Detta är dock inte tvingande. Malmbergs har valt att behålla de gamla benämningarna.

Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Kumla den 29 april 2009
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Jan Folke
Verkställande direktör