Semcon

Delårsrapport januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:27 CEST

Tuff start på året men starkt kassaflöde

  • Rörelsens intäkter minskade med 218 Mkr och uppgick till 663 Mkr (881)
  • Intäkterna från Volvo Personvagnar och GM har minskat med 171 Mkr jämfört med första
kvartalet 2008
  • Rörelseresultatet uppgick till -42 Mkr (75) vilket gav en rörelsemarginal på -6,3 % (8,5)
  • Rörelseresultatet har belastats med poster av engångskaraktär på -10 Mkr (+6)

  • Genomförda och beräknade personalneddragningar under det första halvåret beräknas minska kostnaderna med 180 Mkr på årsbasis med full effekt från och med andra halvåret 2009

  • Resultat efter skatt uppgick till -31 Mkr (46)
  • Resultat per aktie blev -1,73 kr (2,59)
  • Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 140 Mkr (-24)

" Året har börjat tufft med minskade affärsvolymer, låg nyttjandegrad inom framförallt fordons- och verkstadsindustrin och ökad prispress, vilket påverkat bolagets intäkter och resultat negativt under kvartalet. Kassaflödet är dock starkt till följd av en lägre rörelsekapitalbindning. Vidtagna åtgärder kommer att ha effekt från och med andra kvartalet och det är vår bedömning att vi nu har anpassat oss till rådande marknadssituation. "
Kjell Nilsson, VD & Koncernchef


Intäkts och resultatanalys
En stor andel av de minskade affärsvolymerna under det senaste året hänför sig till minskade affärer hos de två största kunderna, Volvo Personvagnar och GM. Totalt minskade intäkterna från dessa kunder med 171 Mkr, vilket motsvarar cirka 70 % jämfört med första kvartalet 2008

Den internationella andelen av försäljningen har ökat med 12 % jämfört med föregående år och uppgick till 45 %.

Det första kvartalets minskade volymer har inneburit att personalneddragningar genomförts i främst Göteborg och Trollhättan. Totalt har 73 personer lämnat bolaget. Under det andra kvartalet beräknas ytterligare drygt 200 personer att lämna bolaget vilket kommer att belasta resultatet med cirka 30 Mkr.

För det första kvartalet uppgick rörelsens intäkter till 663 Mkr (881). Den organiska tillväxten uppgick till -29 %.

Rörelseresultatet uppgick till -42 Mkr (75) vilket gav en rörelsemarginal på -6,3 % (8,5). Lägre volymer och låg nyttjandegrad samt en ökad prispress är förklaringen till resultatminskningen. Rörelseresultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär på 10 Mkr avseende personalneddragningar. Vidtagna åtgärder kommer att ha effekt från och med andra kvartalet. I rörelseresultatet för föregående år ingår intäkter som hänför sig till lägre pensionskostnader på grund av en premierabatt från Alecta på 6 Mkr. Rörelseresultatet exkluderat kostnader av engångskaraktär uppgick till -32 Mkr (69) vilket ger en rörelsemarginal på -4,9 % (7,8).

Resultatet före skatt uppgick till -44 Mkr (65). Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-10).
I finansnettot ingår positiva engångseffekter om cirka 3 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -31 Mkr (46). Resultat per aktie blev -1,73 kr (2,59).

Händelser under första kvartalet
• Den 12 januari 2009 ökar antalet stam-aktier i Semcon AB med 330 000 genom omvandling av företagets C-aktier, som ett led i aktiesparprogrammet. Efter omvandlingen uppgår antalet stamaktier till 18 112 534
• Semcon anpassar verksamheten och inleder fackliga förhandlingar gällande neddragningar med cirka 300 personer i Sverige. Samtidigt genomförs ett kostnads-
besparingsprogram inom hela Semcon-
koncernen. Kostnadsbesparingsprogrammet som nu genomförs förväntas ge en besparing på cirka 15 Mkr under 2009. Kostnader för personalneddragningar och kostnadsbesparingsprogram beräknas belasta resultatet under första halvåret med 40 Mkr varav 10 Mkr under första kvartalet
• Semcon Project Management förvärvar ett mindre tyskt bolag, Triple-Constraint, och stärker erbjudandet av tjänster inom projektledningsområdet i Europa
• JCE offentliggjorde den 5 mars 2009 att bolaget efter köp av 115 583 aktier i Semcon har en andel av röster och kapital i Semcon motsvarande 30,0 procent, att gränsen för budplikt passerats och att man för varje aktie i Semcon därför erbjöd sig att betala 14 kronor kontant

Händelser efter periodens utgång
• För energibolaget Fortums räkning ska Semcon konstruera och installera en ny el- och kontrollutrustning i en kraftstation i Härjedalen med en årsproduktion på 283 GWh
• Semcon satsar på offshore och öppnar nytt kontor i Lidköping. Femton specialister har anställts med omfattande erfarenhet av internationella offshore projekt och kompetens inom utveckling av bostadsmoduler till oljeriggar

Personal och organisation
Antal anställda den 31 mars var 3 166 (3 722) varav 1 952 (2 538) i Sverige och 1 214 (1 184) utanför Sverige. Medelantal anställda uppgick till 3 241 (3 717). Inom respektive affärsområde var antalet anställda vid kvartalets slut följande: Automotive R&D 1 911 (2 419), Design & Development 859 (907) och Informatic 396 (396).

Framtidsutsikter
Trots marknadsosäkerheten för vissa bran¬scher och enskilda kunder är behovet av utvecklingstjänster fortsatt stort. Den lång¬siktiga trenden där marknadens krav på företag att ta fram fler produkter, modeller och varianter fortsätter, vilket gör att det finns goda affärsmöjligheter när marknaden väl vänder. Framtidsutsikterna är fortsatt mycket svårbedömda i det korta perspektivet vilket gör att ytterligare ned-
dragningar inte kan uteslutas.