Beijer Alma AB

Delårsrapport januari-mars 2009 för Beijer Alma AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:46 CEST

God branschspridning kompenserar delvis en svag efterfrågan

- Nettoomsättningen var 446 Mkr (450)
- Resultatet efter finansnetto var 65,7 Mkr (77,9)
- Redovisat resultat efter skatt var 48,6 (57,2)
- Kassaflödet efter investeringar var 27,9 Mkr (5,9)
- Vinsten per aktie efter skatt var 1,77 kr (2,09)


KONCERNEN

Den svaga industrikonjunkturen balanseras av en diversifierad försäljning. Chassifjädrar växer, försäljningen till telekomkunder ligger ungefär på fjolårets nivå medan efterfrågan från verkstadsindustrin utvecklas svagt. Detta har resulterat i ojämn beläggning där flera produktionsenheter haft lågt kapacitetsutnyttjande och tvingats till personalneddragningar medan några andra med högt kapacitetsutnyttjande gjort nyanställningar.

Orderingången sjönk med 9 procent till 431 Mkr (472). Faktureringen uppgick till 446 Mkr (450), en minskning med 1 procent. Volymnedgången uppgår till cirka 10 procent eftersom årets fakturering om-räknats till en svagare kronkurs. Rörelseresultatet var 68,7 Mkr (80,4) och rörelsemarginalen 15,4 procent (17,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till 65,7 Mkr (77,9) och vinsten per aktie efter skatt blev 1,77 kr (2,09).

Investeringarna i materiella anläggningstillgångar var 27,5 Mkr (22,4) och avskrivningarna uppgick till 18,0 (16,6). Kassaflödet efter investeringar var 27,9 Mkr (5,9). Nettoskuldsättningsgraden var -0,9 procent (3,0) vilket innebär att koncernen vid kvartalsskiftet hade en nettokassa på 7,9 Mkr (nettoskuld 26,9). Soliditeten uppgick till 57,9 procent (63,4). Noteras bör att vid årets beräkning av soliditeten har utdelning avräknats från det egna kapitalet under första kvartalet till skillnad från i fjol då utdelningsbeslutet togs under andra kvartalet. Justerat för årets utdelning uppgick soliditeten till 66,9 procent.


Dotterbolagen
LESJÖFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard- och special-producerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Lettland, England och Kina.

Lesjöfors orderingång minskade med 4 procent till 276 Mkr (288). Faktureringen var i nivå med före-gående år och nådde 289 Mkr (289). Rörelseresultatet var 58,5 Mkr (64,3), vilket gav en rörelsemarginal på 20,2 procent (22,2).

Lesjöfors redovisar en oförändrad fakturering jämfört med första kvartalet i fjol. Justerat för den svaga svenska kronan innebär detta en faktureringsminskning. De olika affärsområdena har haft olika fakture-ringsutveckling. Industrifjädrar och Banddetaljer, som i huvudsak säljer till kunder inom verkstads-industrin, har haft minskade försäljningsvolymer. Chassifjädrar, som vänder sig mot eftermarknaden för fordon, har ökat volymerna.


HABIA CABLE AB (www.habia.com) är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, transport, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning och produktutveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland.

Habias orderingång minskade med 16 procent till 155 Mkr (184). Faktureringen var 156 Mkr (161) en nedgång med 3 procent. Rörelseresultatet var 13,8 Mkr (21,5) och rörelsemarginalen nådde 8,9 procent (13,3).

Även inom Habia har den svaga kronan lyft årets orderingångs- och faktureringstal. Efterfrågan från tele-komsektorn har varit lite högre än föregående år medan övriga kundgrupper har utvecklats svagt.


Moderbolaget
Moderbolaget, Beijer Alma AB, är ett holdingbolag utan egen verksamhet och utan extern fakturering.
Rörelseresultatet uppgick till -3,5 Mkr (-4,8).


Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-alma.se