ReadSoft

Delårsrapport januari-mars 2013

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2013 14:55 CEST

Fortsatt stark licensförsäljning

  • Omsättningen för januari-mars ökade med 4 procent till 162,6 (156,9) Mkr
  • Licensintäkterna för januari-mars ökade med 15 procent till 42,0 (36,5) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för januari-mars blev -17,6 (-11,7) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för januari-mars blev -0,38 (-0,27) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-mars blev 30,4 (39,2) Mkr

VD-kommentar:

Stark licenstillväxt

”Det första kvartalet, som normalt är årets svagaste period för ReadSoft, har varit ett kvartal med blandat utfall. Vår tillväxtkurva fortsätter att peka uppåt och vår totala omsättning växte i lokala valutor jämfört med föregående år med 8 procent. Det är mycket glädjande att se att den, för ett programvarubolag, livsviktiga licensförsäljningen är fortsatt stark och ökade i lokala valutor med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den starka licenstillväxten visar att vi bibehåller vår ledande position i branschen och att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten är också fortsatt starkt.

En annan viktig faktor för ReadSoft är våra återkommande intäkter som består av våra support- och underhållsavtal, hyresavtal och processade dokument via vår molntjänst ReadSoft Online. De återkommande intäkterna står för en betydande del av våra totala intäkter, cirka 40 procent, och från och med denna delårsrapport kommer vi att lämna separat information om dessa intäkter. Sett över rullande 12 månader har de återkommande intäkterna ökat med 17 procent vilket är viktigt för vår framtida intäktsmix. Vi arbetar fokuserat med att vidareutveckla och rulla ut vår hyresmodell samt ReadSoft Online, som tidigare primärt sålts i Norden, i vår globala verksamhet. 

Trots fina tillväxtsiffror levererar vi ett EBITDA-resultat som inte är godkänt. Den huvudsakliga anledningen till det försämrade resultatet är minskade intäkter från bolagets konsultverksamhet. Under kvartalet har ett antal kunder skjutit på planerade projekt och nya ordrar, där vi hyser goda förhoppningar om att kunna få ta del av de förskjutna affärerna under kommande kvartal. Resultatet har också påverkats av omstruktureringskostnader av engångskaraktär, vilket beslöts om i höstas. Bolagets kostnadsnivå är, efter genomförda marginalförbättrande åtgärder, enligt plan.

På marknadssidan ser vi att det både är våra större marknader såsom Tyskland, USA och Storbritannien som våra mindre marknader som Asien och Sydafrika som visar vägen med god tillväxt och lönsamhet. I början på året organiserade vi om försäljningsorganisationen för vår workflowprodukt för Oracle och skapade ett dedikerat team som enbart säljer Oracle på en global basis. Denna förändring har varit positiv och tillväxten har klart förbättrats. ReadSoft Online, vårt erbjudande på molnet, fortsatte att leverera en god tillväxt. På produktsidan lanserade vi ReadSoft Online integrerad med Microsoft Dynamics AX och vår molnlösning är den första i sitt slag som är integrerad med Windows Azure-plattformen. 

ReadSoft kommer att fortsätta arbeta för tillväxt och med att prioritera att förbättra vår vinstmarginal. Vår licenstillväxt och globala affär är stark, våra återkommande intäkter goda och våra tillväxtområden utvecklas positivt. Detta visar att ReadSoft står väl rustat för framtiden och det gör att vi är optimistiska inför våra möjligheter att skapa en fortsatt god utveckling.”


Per Åkerberg
VD och koncernchef 


Läs hela rapporten i bifogad PDF. 


Inbjudan till telefonkonferens/audiocast för presentation av ReadSofts delårsrapport för januari-mars 2013

Fredagen den 26 april 2013 kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.


Länk till webcast:   klicka här 
Dag och tid:   fredagen den 26 april 2013, kl 09.00
Delårsrapport:  +46 8 505 564 76 alt. +44 203 364 5371


Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-04-25 kl 13:30.

För mer information vänligen kontakta:
Per Åkerberg, VD och koncernchef
Telefon: 042-490 21 00 
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16 

e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatiskdokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com