Bilprovningen

Delårsrapport januari – mars 2013: Ett historiskt kvartal

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 14:53 CEST

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar kvartalet: Årets första kvartal blev historiskt för Bilprovningen. För att slutföra delförsäljningen och renodla ägarbilden valde staten och minoritetsägarna att dela tillgångarna i bolaget mellan sig. Den 18 mars blev minoriteten ensam ägare till de 56 stationer i sydvästra Sverige som varit till försäljning och AB Svensk Bilprovning blev ett helstatligt bolag.

Även efter delningen är Bilprovningen fortsatt marknadsledande. Vid kvartalets utgång uppgick marknadsandelen till 34,5 procent. Försäljningsvolymen var fortsatt hög och överträffade budgeten.

Nettoomsättningen minskade med 37 procent till 264 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Det har främst sin förklaring i avyttringen av dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer som genomfördes under föregående kvartal. Rörelseresultatet minskade till 10 (51) MSEK. Minskningen är främst hänförlig till de avyttrade dotterbolagens positiva bidrag till rörelseresultatet föregående år.

Minskningen av antalet stationer med två tredjedelar föranledde ett behov av att kraftigt minska kostnaderna. Under kvartalet bedrevs ett intensivt arbete med att ta fram, förhandla och förbereda för en ny central organisation. Den nya, väsentligt mindre centrala organisationen, infördes den 1 april.

I slutet av kvartalet började Bilprovningen återigen blicka framåt. Genom att teckna avtal om en nyetablering i Enköping togs det första klivet för att utvecklas och växa med marknaden. Med den nya stationen utökar Bilprovningen från och med våren 2014 sin tillgänglighet i Mälardalen som bedöms som en intressant region ur tillväxt- och pendelhänseende. 

Tillgängligheten på bokningsbara tider är fortsatt god vilket också visar sig i höga dagliga produktionsvolymer. Det är en bra start på den första perioden då det råder full konkurrens på marknaden. 

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen minskade med 37 procent till 264 (417) MSEK
  • Periodens rörelseresultat minskade till 10 (51) MSEK
  • Periodens nettoresultat efter skatt minskade till 11 (38) MSEK, vilket motsvarar 279 (938) SEK per aktie
  • Periodens totalresultat minskade till 11 (20) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 71 (-127) MSEK


Bilprovningens delårsrapport januari-mars 2013 finns publicerad på www.bilprovningen.se

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post:

benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:

cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 89 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon.

Bilprovningen är ackrediterad för att utföra besiktningar i hela Sverige och har stationer från Karuesuando till Skurup. Under 2012 genomförde företaget närmare 5,4 miljoner besiktningar och omsatte 1 550 MSEK.

Bilprovningen ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.