Anoto Group AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 08:33 CEST

  • Omsättningen för perioden uppgick till 37 (43) MSEK. 
  • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 73% (66). Bruttoresultatet för perioden uppgick till 27 (28) MSEK.
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -8 (-17) MSEK.
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -13 (-21) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till -0,03 (-0,15) SEK.
  • Kassaflödet för perioden blev 0 (8) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för perioden blev-9 (-17). Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden blev 14 (31) MSEK.

KOMMENTARER FRÅN VD

Ökad aktivitet inom hälsosektorn

Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 37,1 MSEK jämfört med 33,3 MSEK i det fjärde kvartalet. Bruttomarginalen var 73% jämfört med 61% i det fjärde kvartalet. Rörelseomkostnaderna uppgick till 34,6 MSEK jämfört med 36,3 MSEK i det fjärde kvartalet. Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,7 MSEK jämfört med -16,0 MSEK för det fjärde kvartalet. Kassaflödet i kvartalet uppgick till 0,4 MSEK, inklusive 15 MSEK från den riktade emissionen som genomfördes i mars. I omsättningstillgångarna ingår per kvartalsslutet ett lager om 23 200 DP201 digitala pennor för användning inom Business solutions. 60 procent av koncernens totala intäkter och 76 procent av intäkterna inom Business solutions under det första kvartalet kom från försäljning i Storbritannien, varav en stor majoritet till företag inom vården. Trettio procent av totalt MGBP 100 från Nursing Technology Fund släpptes vilket ledde till en första omgång av lyckade ansökningar. Truster inom NHS beviljades medel för att investera i tekniska hjälpmedel såsom digitalt skrivande och andra alternativ som bidrar till att förbättra effektiviteten för vårdpersonalen. Återstående 70 procent av Nursing Technology Fund förväntas göras tillgängliga mot slutet av året vilket förväntas få en positiv inverkan på vår affärsverksamhet under det fjärde kvartalet. Det finns också signaler på en ökande aktivitetsnivå inom vårdsektorn utanför Storbritannien. Vår partner Phoniro har utvecklat sin lösning kallad Hälsodagboken baserad på Anotos digitala skrivteknik. Phoniros Hälsodagbok används av sjukhus i Sverige för övervakning av patienter med livshotande sjukdomar såsom cancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom och allvarliga hjärtproblem. Patienter rapporterar sitt tillstånd på en daglig basis, utan behovet av en läkare eller sjuksköterska närvarande, vilket gör det möjligt att ta hand om patienterna i deras egna hem. Intäkter från Business solutions utanför sjukvården var en besvikelse under Q1, även om flera projekt är pågående, i synnerhet inom banksektorn i Tyskland och Turkiet samt inom fälttjänster (olja och gas) i USA. Vår OEM-verksamhet inom utbildning, konsumentprodukter, val och bildskärmar har tagit längre tid att etablera och ökad försäljning i det första kvartalet uteblev. Vi är övertygade om att Anoto har stora framtida möjligheter inom dessa affärsområden. Digitalt skrivande är ett av fyra viktiga mänskliga gränssnitt i en snabbt växande värld av ständig datainsamling, förutom röst, beröring och gester. Pennan är och har alltid varit ett föredraget kommunikationsverktyg på grund av dess noggrannhet, understött av omfattande bibliotek av symboler, bokstäver och språk inbäddade i mänskliga kulturer. Om en digital penna ska vara lika användbar som en blyertspenna eller kulspetspenna, måste den vara lika exakt som de traditionella verktygen och ha samma känsla, utöver att erbjuda digital uppkoppling. Anotos teknologi är väl lämpad för digitalt skrivande med hög precision, skissande och antecknande på skärmar av alla storlekar samt för kommunikation mellan papper och interaktiva väggar. Den ökade uppmärksamheten och beviset på funktionalitet som vi får genom samarbetet med partnern Panasonic har lett till intresse från andra stora globala företag som vill bygga in Anotos teknologi i sina produkter.

UTSIKTER

Kvartalsintäkterna behöver öka med cirka 30 procent jämfört med intäkterna i Q1 för Anoto ska kunna nå ett noll-resultat med den nuvarande omkostnadsnivån. I Storbritannien arbetar vi för att optimera resurserna mellan Anoto och det till 51 procent ägda dotterföretaget Destiny Wireless och för att i större utsträckning ta tillvara på framstegen inom vården. Utanför Storbritannien måste vi förstärka närvaro, marknadsföring och försäljning samt etablera nya partnerskap. Vi förväntar oss fler affärer från OEM-partners. Livescribe positionerar sin nya produkt Livescribe 3 för användning tillsammans med iPhone och iPads och den säljs nu på nätet och i Apple-butiker över hela världen. TStudy som har utvecklat revolutionerande interaktiva utbildningsapplikationer säljer sina nu sina produkter i Kina. Panasonic har påbörjat försäljningen av 4K Toughpad med Touchpen till professionella användare inom fordonsindustrin, hälsovård, design och konstruktion. Utvecklingen av tillämpningar för röstning har tagit längre tid än väntat men arbetet framskrider nu väl. Vi fokuserar ständigt på att förbättra kassaflödet och hantera rörelsekapitalet, optimera resurser och på att minska kostnaderna ytterligare. Vi ser en potential i att samarbeta och därigenom uppnå synergier tillsammans med partners såsom Livescribe i USA och Pen Generations i Korea.

För komplett rapport, vänligen se bifogat dokument.

En videopresentation av kvartalsrapporten kommer finnas tillgänglig från kl 09.00 den 9 maj och en webkonferens kommer hållas kl. 11.00 samma dag.

För mer information se: www.anoto.com\investor

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2014 kl. 08:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD
Tel. +46 (0)733 45 12 05
eller
Dan Wahrenberg, CFO
Tel. +46 (0)733 45 10 19

Anoto Group AB (publ.)
org. nr. 556532-3929
Box 4106
SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com