Spendrups Bryggeri AB

Delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2003 14:32 CET

Resultat
Resultatet för perioden januari - september, efter finansiella poster,
uppgick i koncernen till 24,7 MSEK (84,2 MSEK) och i moderbolaget -31,6
MSEK
(-22,5 MSEK). I föregående års koncernresultat ingår jämförelsestörande
poster
på 24 MSEK hänförliga till fastighetsförsäljningar.

Nettoomsättningen, exkl. dryckesskatt, steg med 3 % till 1592 MSEK.
Försämringen av resultatet beror på lägre marginaler samt ökade
försäljningskostnader framför allt inom distribution.

Verksamheten
Spendrup Invests huvudsakliga tillgång är aktieinnehavet i Spendrups
Bryggeri. Även en delårsrapport från Spendrups Bryggeri avges.

Den svenska dryckesmarknaden minskade med 4 % under perioden jämfört med
föregående år. Gränshandeln fortsätter att öka. Den danska
skattesänkningen har ökat incitamentet för gränshandel och försvårat
ytterligare för de svenska bryggerierna att konkurrera på samma villkor.

Ölmarknaden minskade med 3 %. Starköl visade en uppgång med 3 %, medan
folköl och lättöl minskade med 10 % respektive 8 %. På grund av den höga
svenska ölskatten fortsätter gränshandeln att öka medan marknaden för de
svenska bryggerierna minskar. Konsumenterna byter alkoholsvaga ölsorter
till förmån för starköl via gränshandeln.

Läskmarknaden (exkl. detaljhandelns egna varumärken) minskade med 4 %
och vattenmarknaden minskade med 3%.

Systembolagets försäljning ökade med 6 % under perioden medan
detaljhandelns dryckesförsäljning (exklusive handelns egna varumärken)
minskade med 7 %.

Spendrups marknadsandelar på öl har stigit och är nu uppe i 27,7 % (26,6
%) under perioden. Marknadsandelen för vatten är 36,9 % (33,6 %). LOKA
är den tydliga marknadsledaren i dagligvaruhandeln. Spendrups
läskvolymer har vuxit och marknadsandelen uppgår nu till 15,5 % (13,4 %)
för de senaste 12 månaderna.

Investeringar
Investeringar under januari - september i koncernen uppgick till 77 MSEK
varav merparten hänförs till maskiner och inventarier samt fordon i
Spendrups Bryggeri.

Rättsliga tvister
Processen mellan Spendrups och den belgiska bryggerikoncernen Interbrew
avseende uppsägning av licensavtal fortgår.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets
rekommendationer.

Redovisningsprincipen för flaskemballage har ändrats under perioden.
Tidigare upptogs lager av flaskemballage ej till något värde. Enligt den
nya principen värderas flaskemballage till anskaffningsvärde. Effekten
av den ändrade principen, 24,2 MSEK med avdrag för uppskjuten skatt, 6,8
MSEK, netto 17,4 MSEK har redovisats direkt mot eget kapital per
1 januari 2002.

Stockholm den 21 november 2003
SPENDRUP INVEST AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Hesseborn, ekonomidirektör,
telefon 08-672 77 00