Cardo AB

Delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 10:46 CET

* Fakturerad försäljning: 5.528 Mkr (7.957*)
* Resultat efter skatt: 173 Mkr (526*)
* Resultat per aktie: 5:78 kr (17:54*)
* Resultat efter finansiella poster i den nuvarande verksamheten: 248
Mkr (233)
* Resultat per aktie i den nuvarande verksamheten: 5:78 kr (5:42)

* Affärsområdet Rail avyttrades den 25 september 2002 och ingår i
koncernens redovisning föregående år t o m avyttringstidpunkten. I
föregående års resultat ingår dessutom realisationsvinsten vid
avyttringen om 323 Mkr. Resultaträkning och kassaflöde uppdelat i
nuvarande respektive avyttrad verksamhet framgår av bilaga 4.

Koncernens orderingång uppgick under perioden till 5.761 Mkr
(8.447). Justerat för valutakurseffekter och avyttringen av Rail är
det en minskning med 4 procent, vilken är helt hänförlig till Cardo
Door. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 5.528 Mkr (7.957).
Justerat för valutakurseffekter och avyttringen av Rail är det en
minskning med 4 procent. Företagsförvärv bidrog positivt med
1 procentenhet.

Resultatet efter skatt uppgick till 173 Mkr (526), vilket motsvarar
5:78 kr (17:54) per aktie. I föregående års siffror ingår Rails
resultat t o m avyttringstidpunkten samt realisationsvinsten vid
avyttringen med tillsammans 363 Mkr.

Nuvarande verksamhet
Koncernens nuvarande verksamhet omfattar affärsområdena Cardo Door
och Cardo Pump.

Rörelseresultatet i den nuvarande verksamheten uppgick under
perioden till 262 Mkr (259). Jämfört med föregående år ökade Pumps
resultat under tredje kvartalet medan Doors var lägre som en följd
av den fortsatt svaga byggkonjunkturen i Europa.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 248 Mkr (233).
Valutakursförändringar har endast marginellt påverkat resultatet.

Resultatet efter skatt uppgick till 173 Mkr (163), vilket motsvarar
5:78 kr (5:42) per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 461 Mkr
(460), vilket motsvarar 15:37 kr (15:33) per aktie. Justerat för
valutakurseffekter i rörelsekapitalets förändring var kassaflödet
efter skatt 13:03 kr (13:20) per aktie.

Cardo Door
Cardo Doors orderingång var, efter justering för
valutakurseffekter, 8 procent lägre än föregående år.
Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet.

Efterfrågan på industriportar och dockningssystem var betydligt
svagare än under motsvarande period 2002. Service, som svarar för
ungefär en fjärdedel av Cardo Doors omsättning, visade fortsatt god
utveckling. För villagarageportar var efterfrågan lägre än
föregående år.
Den fakturerade försäljningen uppgick till 3.435 Mkr (3.791),
vilket justerat för valutakurseffekter är en minskning med 7
procent. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet.
Rörelseresultatet uppgick till 146 Mkr (177).

Cardo Pump
Orderingången ökade med 1 procent efter justering för
valutakurseffekter.

Inom vatten och avlopp samt VVS var efterfrågan något lägre än
föregående år, medan den ökade från processindustrin.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 2.093 Mkr (2.191),
vilket justerat för valutakurseffekter är i nivå med föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till 161 Mkr (126).

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel var vid utgången av september 170 Mkr
(1.186) mot 922 Mkr vid årets början. Därtill kommer outnyttjade
kreditfaciliteter med ca 1,9 miljarder kronor (3,4).

Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick
till 205 Mkr (227).

Nettoskuldsättningen uppgick vid utgången av september till 410 Mkr
mot netto likvida medel om 456 Mkr föregående år respektive 593 Mkr
vid årets början.

Det egna kapitalet uppgick till 2.726 Mkr (3.743), vilket motsvarar
90:86 kr (124:78) per aktie.

Koncernens soliditet var vid utgången av september 53,7 procent
(58,0).

Personal
Antalet anställda i koncernen var den 30 september 5.941 (6.306).

Företagsförvärv
Fr o m januari 2003 ingår i Cardo Door det förvärvade företaget SEA
B2L med en årsomsättning på ca 70 Mkr.

Redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets
rekommendation RR 20, delårsrapportering. Tillämpade
redovisningsprinciper är desamma som i årsredovisningen för 2002
med undantag för Redovisningsrådets nya rekommendationer gällande
från den 1 januari 2003. Tillämpningen av de nya rekommendationerna
har inte föranlett någon justering av tidigare rapporterade
perioder.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -12
Mkr (584), bruttoinvesteringarna till 0 Mkr (0) och de likvida
medlen till 0 Mkr (0) mot 176 Mkr vid årets början.

Nomineringskommitté
Bolagsstämman har beslutat att utse en nomineringskommitté
bestående av styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande,
samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare
per den 30 september varje år. Nomineringskommitténs uppgift är att
inför ordinarie bolagsstämma framlägga förslag avseende val av
styrelse, i förekommande fall revisorer, samt arvoden. Den
nomineringskommitté som utsetts inför ordinarie bolagsstämma år
2004 består av:

Fredrik Lundberg (styrelseordförande i Cardo), L E
Lundbergföretagen AB, Stockholm
Mats Andersson, Tredje AP-fonden, Stockholm
Ramsay Brufer, Alecta, Stockholm

Marknadsutsikter
Bedömningen att det råder fortsatt osäkerhet om
marknadsutvecklingen kvarstår. Det kommer signaler om en viss
stabilisering av det allmänna marknadsläget, men få tecken som
tyder på en nära förestående förbättring. Detta innebär för Cardos
del fortsatt fokus på kostnadsanpassning och
effektivitetsförbättringar.

Malmö den 29 oktober 2003
Cardo AB (publ)
Kjell Svensson
VD och koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av
företagets revisorer.

Bokslutskommuniké för helåret 2003 publiceras den 10 februari 2004.

Bilagor:
1. Fakturerad försäljning, resultat och rörelsemarginal per
affärsområde
2. Koncernens resultat- och balansräkning i sammandrag
3. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
4. Resultaträkning och kassaflöde uppdelat i nuvarande respektive
avyttrad verksamhet
5. Koncernen i sammandrag

För ytterligare information kontakta:
Kjell Svensson, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53, 35 04 00
Göran Axeheim, vVD och CFO, tel 040-35 04 42, 35 04 00
Christer Roskvist, informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00


Cardo är en internationell verkstadskoncern och en ledande
leverantör av högkvalitativa produkter och system med en god
eftermarknad. Cardo har starka positioner på marknaderna för portar
och pumpar. Dotterbolag finns i ett 30-tal länder med tyngdpunkten
i västra Europa.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk: http://hugin.info/1041/R/922594/124809.pdf