Nordnet Sverige

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 09:20 CEST

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Niomånadersperioden

* Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-
32,8) mkr
* Niomånadersresultatet efter skatt per aktie förbättrades till
0,10 (-0,21) kr
* Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 15% till 136,0
(117,8) mkr
* Rörelsekostnaderna för niomånadersperioden sänktes med 20% till
-102,5 (-128,9) mkr
* Niomånadersresultatet före jämförelsestörande poster*,
goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 33,5 (-11,1) mkr

Tredje kvartalet

* Resultatet för tredje kvartalet före jämförelsestörande
poster*, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 20,3 (0,8)
mkr
* Antalet avslut från utlandsverksamheterna fortsatte att öka och
uppgick under tredje kvartalet till 20 (6) %
* Internetmäklaren Aktiedirekt startades med stark inledande
kundtillströmning
* Hög aktivitet under tredje kvartalet med 8 069 (+59%) avslut
per dag, ökad utlåning och förstärkt kundtillströmning
* Betydligt stärkta marknadsandelar inom samtliga viktiga
nordiska marknadssegment

*Med jämförelsestörande poster avses nedskrivningar av engångskaraktär, samgåendekostnader, omstruktureringskostnader och övriga jämförelsestörande poster såsom kursvinst/förlust på hedge för incitamentsprogram.

För ytterligare information kontakta Klas Danielsson,
tel. 08 - 506 33030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se