Framfab AB

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 09:28 CEST

* Nettoomsättningen för perioden januari-september var 186,1 MSEK
(264,1) och 53,8 MSEK (68,4) för det säsongsmässigt svagare tredje
kvartalet.

* Resultat efter skatt för perioden januari-september var -84,0 MSEK
(-62,2) varav -37,2 MSEK härrör från försäljningen av aktierna i B2
Bredband AB. Jämfört med föregående kvartal förbättrades resultatet
efter skatt väsentligt och var -11,3 MSEK (-32,8). Resultat per aktie
för perioden januari-september var -0,17 SEK (-0,13) och -0,02 SEK (-
0,07) för det tredje kvartalet.

* Kassaflödet för perioden januari-september var -3,0 MSEK (-50,3)
och för perioden juli-september 24,8 MSEK (-25,8).

* Framfab stärkte under september den finansiella ställningen och
ägarbilden efter genomförandet av en riktad nyemission som tillförde
bolaget 34,1 MSEK efter emissionskostnader.

* Under det tredje kvartalet fortsatte kostnaderna att minska enligt
plan. Tidigare beslutade åtgärder under kvartal två och tre har
genomförts och beräknas reducera kostnaderna med 46 MSEK på årsbasis.

* Den 3 september tog Framfab över 14 anställda och ett antal
kundrelationer från Icon Medialab i Danmark. Den övertagna verksamheten
förväntas bidra positivt till rörelseresultatet för 2003.

* Framfab och SBI Group Inc. har per den 22 oktober tecknat ett avtal
där Framfab köper SBI:s verksamhet i London med 62 medarbetare.
Londonverksamheten tillför Framfab en betydande internationell kundstock
jämnt fördelad mellan Storbritannien och övriga Europa. Ett strategiskt
samarbetsavtal har även tecknats mellan Framfab och SBI Group Inc.
Förvärvet är villkorat av att Framfab får bekräftelse på viss
information om SBI (UK) samt ett godkännande av Framfabs extra
bolagsstämma, planerad till den 12 november.

* Marknadssituationen under tredje kvartalet har varit fortsatt svag.
Bolaget har haft och har fortfarande som målsättning att nå lönsamhet
under det fjärde kvartalet. Det är dock svårbedömt hur rådande svaga
konjunkturläge kommer att påverka intäkterna under det fjärde kvartalet.

Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala
media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till
kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA,
Coca-Cola, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk
Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car
Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland,
Schweiz, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-
lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com