Tornet Fastighets AB

Delårsrapport Januari - September 2003

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 13:54 CET

Resultat efter skatt
Resultat efter skatt har ökat med 441 Mkr till 942 Mkr (501). Resultat efter skatt inkluderar jämförelsestörande poster om netto 338 Mkr (101) inklusive reavinster.

Försäljningar och förvärv
Under perioden har 62 fastigheter (31) avyttrats för 1 759 Mkr (463) med en reavinst om 343 Mkr (101). Tre fastigheter (144) har förvärvats för 1 004 Mkr (5 559).

Återköp av egna aktier
Tornet har återköpt 700 000 aktier, motsvarande 2,6 procent av antalet utestående aktier, till en genomsnittlig kurs av 157,35 kronor.

Händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. (LBREP) och Ratos AB offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i Fastighets AB Tornet. Erbjudandet lämnades genom LRT Acquisition AB (LRT), ett svenskt bolag till 60 procent indirekt ägt av LBREP och till 40 procent av Ratos. LRT erbjuder 190 kronor kontant för varje aktie i Tornet. Tornets styrelse har enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Efter periodens utgång har två fastigheter avyttrats för 14 Mkr med en reavinst om 4 Mkr och en fastighet förvärvats för 36 Mkr.

Resultatprognos för 2003
Resultatprognosen är oförändrad. Resultat efter skatt för 2003 beräknas bli ca 1 000 Mkr exklusive eventuella nedskrivningar,netto, av enskilda fastigheter. Resultatet skulle motsvara 38,20 kr per aktie (26 173 823 aktier).

Danderyd 2003-11-14

Fastighets AB Tornet (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Sverker Lerheden, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 00

Britt-Marie Einar, Informations- och IR-chef Fastighets AB Tornet, 08-544 905 08, 070-576 92 08

FASTIGHETS AB TORNET (publ)
Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca 2,8 miljoner kvm och ett bokfört värde om drygt 19 miljarder kronor. Nära 97 procent av fastighetsbeståndet, mätt som bokfört värde, är beläget i Sverige och koncentrerat till Sveriges sex största städer samt Norrköping och Karlstad. Fastigheterna ägs och förvaltas av dotterbolagen ArosTornet, Malmstaden, MälarTornet, SkansTornet och Euro Tower.

För hela pressmeddelandet, inklusive tabell, se: http://www.tornet.se/tornetkoncernen/pressmapp/pressmeddelande/index.html