Sveaskog

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 11:51 CET

Sveaskog bedriver skogsbruk och virkesförsäljning med bas i ett innehav
om ca 3,5 miljoner ha produktiv skogsmark. Skogsrörelsen innefattar även
fastighetsförvaltning samt kommersiell verksamhet avseende jakt, fiske
och naturupplevelser. Den skogliga verksamheten bedrivs under namnet
Sveaskog. I koncernen ingår även en industriell verksamhet i form av
kartongtillverkning, AssiDomän Cartonboard. Därutöver äger Sveaskog 50%
i sågverksgruppen Royal Star Wood Products AB (Royal Star) som bildades
den 1 juli 2003.

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK 270,
en säsongsmässig minskning med MSEK 245 eller 48%, jämfört med
föregående kvartal men en ökning med MSEK 61 eller 29%, jämfört med
tredje kvartalet 2002.
· Jämfört med föregående kvartal sjönk resultatet säsongsmässigt
för Skogsrörelsen. Kartongrörelsens (Cartonboard) resultat ökade till
följd av högre produktion och lägre kostnader. Den redovisade
resultatandelen (efter finansnetto) i Royal Star var lägre än tidigare
rörelseresultat i AssiDomän Timber. Resultatet från
fastighetsförsäljningar minskade.
· Jämfört med januari - september 2002 förbättrades
rörelseresultatet med 29%. Skogsrörelsen och Cartonboard ökade sina
resultat. Även resultatet från den numera i Royal Star ingående
sågverksrörelsen förbättrades. I huvudsak är förändringarna
volymrelaterade, delvis genom förvärv. Resultatet från
fastighetsförsäljningar ökade kraftigt.

Stockholm den 29 oktober 2003
Sveaskog AB (publ.) (556558-0031)
Lars Sköld
Verkställande direktör

Delårsrapporten är ej reviderad.

Bokslutsrapporter
Bokslutskommuniké januari - december 19 februari 2004