Fingerprint Cards AB

Delårsrapport januari – september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 09:30 CEST

För det tredje kvartalet noteras i huvudsak följande:

* Rörelseintäkterna för januari till september var 4,1 Mkr (4,1)
* Finansnettot uppgick till 2,4 Mkr (4,0)
Resultatet för januari till september blev -14,3 Mkr (-22,3)
* Likvida medel per 30 september uppgick till 71,0 Mkr (98,5)
* Fingerprint Cards sensor och algoritm inkluderad i Texas Instruments utvecklingsverktyg FADT
* Utökad licens för Comex Electronics AB för nya marknader och produkter


Händelser efter rapportperiodens utgång:

* Nytt licensavtal tecknat för den koreanska marknaden

För ytterligare information hänvisas till:
Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB
031 607820, info@fingerprint.se

Fingerprint Cards, noterat på börsens O-lista (FING B), har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensortyp har egna såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

Fingerprint Cards har huvudkontor i Göteborg och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (FING B).

Allmänt om marknaden
Under årets nio första månader har flera händelser inträffat, som visar att tekniken för att biometriskt identifiera människor har gått från att vara en teknik under utveckling till att ha nått en position av globalt erkännande. I halvårsrapporten beskrevs hur den federala myndigheten i USA, ”Department of Homeland Security”, driver på utvecklingen genom lagstiftning om biometrisäkrade pass för besökande utlänningar f.o.m. oktober nästa år. Biometri kommer också att få en framträdande plats i flera nationella ID-program i länder som Australien, Bahrain och Malaysia. Under tredje kvartalet meddelade ministerrådet och europaparlamentet att man kommer att lagstifta om införande av ansikts- och fingeridentifiering i ett standardiserat system för visa och uppehållstillstånd. Systemet skall, efter utvidgningen av EU, omfattas av samtliga 25 nuvarande och framtida medlemsländer. Detta är den hittills starkaste bekräftelsen på att biometri kommer att bli en vedertagen teknik i människors vardag.

Under den gångna perioden framstod det också klart, att ansträngningarna att överbrygga integrationsgapet mellan den nya tekniken och existerande produkter och applikationer, har blivit en fråga av hög dignitet för industriledare. Microsofts Bill Gates sade, i ett mycket officiellt memorandum till företagets anställda, att säkerhet nu har högsta prioritet för företaget i det pågående arbetet med utveckling av nya produkter. Att ha en plan för införande av biometri har nu blivit en nyckelfråga i utvecklandet av affärsstrategin för några av världens största företag som Motorola, Intel och Texas Instruments.

Texas Instruments (TI) introducerade sitt eget biometriska utvecklingskit i juli där man valt Fingerprint Cards sensor och algoritm för sina båda processorplattformar TMS320C5000™ jämte TMS320C6000™. Syftet är att förenkla integrationen av biometri i slutprodukterna för deras processorkunder. Verktyget, som kallas FADT (”Fingerprint Authentication Development Tool”), är marknadens första multiplattform för utveckling av biometriprodukter.

Den högre grad av engagemang i biometri, som nu kan ses hos semiconductors, indikerar ett växande intresse för inbyggda lösningar med en säker miljö för den biometriska processeringen. Marknaden för inbyggda lösningar i volymprodukter har öppnats upp och några tidiga trådlösa produkter har lanserats. Ett exempel är en mobiltelefon från DoCoMo som säljs i Japan med en integrerad fingeravtryckssensor.

Försäljning
För den gångna perioden har Bolaget rapporterat om ett nytt avtal, en utökad licens för Comex Electronics AB, Stockholm. Det nya avtalet ger Comex Electronics möjlighet att sälja sitt datasäkerhetssystem med Fingerprint Cards teknik även till försvarsmyndigheter i NATO-länder. För att göra detta möjligt omfattar avtalet även ett engelskt företag, Cominvest System (UK) Ltd, som är en nära samarbetspartner till det svenska företaget. Den order Comex Electronics redan fått avseende det svenska försvaret kommer att vara en god referens i det fortsatta försäljningsarbetet. Det nya avtalet omfattar även en civil variant av systemet för inloggning och access till datanätverk.

Bolagets teknik används nu i ett tiotal produkter på marknaderna i Europa, USA och Asien. Produkterna ligger främst inom områdena för fysisk access, IT-säkerhet och datortillbehör. Utöver detta finns ca femton produkter som börjar bli mogna för marknadslansering under loppet av nästa år. Intressant att notera därvidlag är att produktområdet utökas till att omfatta även produkter utanför de för biometrin traditionella områdena IT och fysisk access, såsom exempelvis vapenlås. En ytterligare intressant signal från främst marknaden i Asien, som är mer mogen och produktdriven, är att storleken på order som nu diskuteras för 2004 är betydligt större än för ett år sedan. Om nivån tidigare mest handlade om några tusen system på årsbasis är det nu inte ovanligt att diskutera både 20 och 100 000 system. Denna scenförändring har sin grund i dels en större marknadsmognad och dels i den kostnadsreduktion Bolaget erbjuder med sitt linjesensorsystem.

Under kvartalet har Bolaget etablerat kontakt med ytterligare ett antal leverantörer av volymprodukter. För denna kategori produkter, Laptops, mobiltelefoner och andra typer av trådlösa produkter, jämte kort av skilda slag där hela biometrisystemet skall byggas in i produkten, är priset på biometrin avgörande. Det innebär att endast system som bygger på en liten och billig linjesensor kan komma ifråga. Fingerprint Cards har med sitt linjesensorsystem, som förutom det låga priset erbjuder låg strömförbrukning, en mycket stark position på denna marknad. I takt med att alltfler utvecklare av kända volymprodukter planerar för integrering av fingerverifiering i sina produkter, öppnar sig nya intressanta affärsmöjligheter för Bolaget.

Teknisk utveckling
Arbetet med industrialisering av förpackningslösningen för den nya linjesensorn FPC1031 har fortgått under perioden i samarbete med underleverantörer. Denna sensor skall ersätta den första linjesensorn FPC1030. En färdig lösning, som skulle medgett leverans av sensorer till fjärde kvartalet i år, har försenats och beräknas istället vara klar till första kvartalet 2004.

Baserad på samma sensorplattform som FPC1031 har under året en ny areasensor FPC1011 utvecklats. Den nya sensorn, som är fullt kompatibel med föregångaren FPC1010, har i likhet med den nya linjesensorn försetts med utökad funktionalitet. En komplettering med ett parallellt kommunikationsgränssnitt har gjorts vilket medger en enkel kommunikation med standardprocessor eller DSP. En intern testfunktion har lagts till som ger ett enklare produktionstest och även medger funktionstest i applikationen. De första prototyperna har utvärderats med positivt resultat. Monterade i den nya sensorpaketeringen FPC1011D beräknas de första volymleveranserna kunna ske under den tidigare delen av första kvartalet 2004.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning för perioden januari till september uppgick till 4,1 Mkr (4,1). Koncernens resultat för perioden januari till september var -14,3 Mkr (-22,3).

Finansiell ställning
Verksamheten är väsentligen finansierad genom nyemissioner åren 1998 och 2000 om sammanlagt 205 Mkr. Soliditeten i koncernen uppgick den 30 september 2003 till 96,1% (97,2). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 30 september 2003, uppgick till 71,0 Mkr (98,5). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 2,7 Mkr (2,7). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 30 september till 72,3 Mkr (99,3). Bolagets optionsprogram om 450 000 optionsbevis ger innehavarna rätt att köpa motsvarande antal aktier till följande villkor: 150 000 optioner till 67 kronor i april 2004, 150 000 optioner till 31 kronor i juni 2005 och
150 000 optioner till 31 kronor i juni 2006. Den teoretiskt maximala utspädningen är 7 % av kapitalet och 5 % av rösterna.

Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar
Under årets första nio månader uppgick investeringarna i inventarier till 0,2 Mkr (0,0). Tidigare aktiverade utvecklingskostnader, 9,2 Mkr, skrivs av med 15%. De under 2002 aktiverade utvecklingskostnaderna, 4,9 Mkr, och de aktiverade utvecklingskostnaderna under rapportperioden, 4,0 Mkr, kommer att skrivas av från och med påbörjad kommersialisering. Patenträttigheter 5,9 Mkr skrivs planenligt av med 30 % per år och beräknas motsvara den bedömda ekonomiska livslängden. Inventarier skrivs av med 20 % per år.

Personal
Antalet anställda per den sista september var 22 (21), varav 3 (4) är kvinnor

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Kort efter periodens utgång tecknade Fingerprint Cards licensavtal med Camos Tech Co. Ltd (Camos Tech), för distribution och återförsäljning av Bolagets teknik på den snabbväxande koreanska marknaden. Camos Tech, som omsätter USD 50 miljoner, har arbetat med tekniken för fingerverifiering i flera år och har flera egna biometriprodukter på marknaden.

Kommande rapporteringstillfällen
Bokslutskommuniké 2003 – februari 2004
Årsredovisning för 2003 – april 2004

Göteborg den 22 oktober 2003
Fingerprint Cards AB (publ)
Styrelsen

Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisor.

Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se