Billerud AB

Delårsrapport Januari-September 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 12:31 CEST

·Fortsatt svag efterfrågan på marknaden.
·Rörelseresultatet under perioden januari till september blev MSEK 863, en minskning med 1 % jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av något lägre leveransvolymer.
·Jämfört med andra kvartalet minskade rörelseresultatet under tredje kvartalet med 1 % till MSEK 282. Minskningen förklaras främst av lägre genomsnittspriser.
·Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 804, samma nivå som 2002. Avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12- månadersperioden uppgick till 26 %. Exkluderat effekter av valutaflödessäkringarna var avkastningen 15 %.
·Det operativa kassaflödet under perioden uppgick till MSEK 666, varav MSEK 355 realiserades under tredje kvartalet. ·Leveranserna uppgick till 961 000 ton, en minskning med 3 % jämfört med föregående år. Årets underhållsstopp har nu genomförts i samtliga Billeruds bruk.
·Beslut har tagits att investera MSEK 316 i två större projekt i Gruvön och Skärblacka.
·Baserat på nuvarande marknadsläge är Billeruds bedömning att rörelseresultatet för helåret 2003 kommer att ligga omkring 10 % under 2002 års nivå. I delårsrapporten för andra kvartalet 2003 var motsvarande bedömning 10-15 % under 2002 års nivå.

Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 518 2757 och Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 00 eller 070 217 5225
E-post: info@billerud.com

Bokslutet presenteras av Billeruds VD Bert Östlund på en presskonferens
idag kl 15.00. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A,
Stockholm.
Se även presskonferensen live på www.billerud.com