Resco AB

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 10:26 CET

Omsättningen under perioden januari-september 2003 uppgick till 178 (224) MSEK, -21 procent. Pro forma* ökade omsättningen med 2 procent. EBITA uppgick till -7 (-24) MSEK. Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar var -10 (-43) MSEK.
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 57 (50) MSEK, +13 procent (pro forma +12 procent) EBITA uppgick till -1 (-7) Mkr och rörelseresultat efter goodwill till -3 (-9) MSEK.
Resultat efter skatt uppgick för perioden januari-september till -12 (-57) MSEK och för tredje kvartalet till -4 (-18) MSEK.
Resultat per aktie uppgick för januari-september till -0,39 (-1,84) kronor och för tredje kvartalet till -0,13 (-0,59) kronor.
Samtliga geografiska regioner i koncernen visade positivt resultat i september 2003.
Den finansiella ställningen stärks genom en riktad nyemission om 12 MSEK.

*Exklusive effekter av förvärv och avyttringar

Marknad
På den svenska IT-marknaden har det inte skett några större förändringar under det tredje kvartalet. Det råder en fortsatt stabil efterfrågan på affärssystemsmarknaden inom Rescos nisch och Rescos erbjudande inom SAP och Microsoft Business Solutions-Axapta mottas väl av kunderna. Det genomsnittliga arvodet per debiterad timme har varit stabilt under tredje kvartalet. Resultatet av EMU-omröstningen har inte påverkat efterfrågan.

I Tyskland ses klara tecken på förbättrad efterfrågan. Resco GmbH har en god position på marknaden och utvecklas väl.

På den finska IT-marknaden har efterfrågan på SAP-konsulter stabiliserats.

Tredje kvartalet
Omsättningen under tredje kvartalet 2003 uppgick till 57 (50) MSEK, +13 procent. Pro forma ökade omsättningen med 12 procent. EBITA uppgick till -1 (-7) MSEK. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster och goodwillavskrivningar uppgick till -3 (-9) MSEK.


Omsättningen för Resco i Sverige uppgick till 30 (28) MSEK, en ökning med 6 procent. EBITA uppgick till -3
(-7) MSEK. Den genomsnittliga prisnivån var stabil under tredje kvartalet medan beläggningen minskade något exklusive effekten av semester. Verksamheten i Sverige är i hög grad påverkad av semestersäsongen under juli och augusti, vilket normalt medför lägre lönsamhet under tredje kvartalet. Samtidigt började tidigare besparingsåtgärder ge effekt under slutet av det tredje kvartalet och i september redovisade Resco Sverige ett positivt EBITA om 2 MSEK vilket är det bästa resultatet under en enskild månad sedan 1999 för jämförbara verksamheter.


Resco i Tyskland redovisade en omsättning om 25 (21) MSEK, +15 procent, och EBITA uppgick till 2 (1) MSEK. I Tyskland är semestertraditionen annorlunda än i Sverige. Rescos tyska verksamhet har normalt större semesteruttag under vår och höst medan hela tredje kvartalet är en period med hög aktivitet, vilket var fallet även i år. Trots lågkonjunkturen kunde Resco uppvisa sitt resultatmässigt bästa kvartal sedan starten.


Januari-september 2003
Omsättningen under perioden januari-september 2003 uppgick till 178 (224) MSEK, -21 procent. Av omsättningsminskningen är -53 MSEK hänförliga till avyttringen av dotterbolaget Major Blue under 2002. Pro forma ökade omsättningen med 2 procent. EBITA uppgick till -7 (-24) MSEK. Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till -10 (-43) MSEK.


Rescos resultat under första halvåret påverkades negativt i samtliga regioner av att ett antal stora projekt senarelades. Beläggningsgraden ökade successivt under första halvåret men uppnådde som genomsnitt ändå inte en helt tillfredsställande nivå. Under tredje kvartalet har Resco genom en stabiliserad prisbild, bättre marknadsläge i Tyskland och Finland samt kostnadsbesparingar i Sverige förbättrat resultatet och för september 2003 kunde Resco redovisa ett positivt resultat på samtliga tre marknader.

Kunder och partners
Rescos erbjudande riktas i första hand till nordeuropeiska storföretag och kundbasen är bred. Resco har ett nära samarbete med tre partners: SAP, IBM och Microsoft, inklusive Microsoft Business Solutions-Axapta.

Nya kunder i Sverige var under perioden bl a Avid, där Resco gör en Axapta implementation och ICA där Resco anlitats för XAL-underhåll. Bland Resco Sveriges kunder finns sedan tidigare bl a AstraZeneca, Coop, Ericsson, Falck, Korsnäs, Nordea, Scania, Siemens och Tetrapak.

Resco i Tyskland fick under tredje kvartalet uppdrag för Infineon, AOL och Overbruck och ytterligare uppdrag för de befintliga kunderna Airbus och Vattenfall Europe (HEW). Exempel på andra kunder är Comdirect Bank, Deutsche Bahn, Dresdner Bank och Volkswagen.

Resco i Finland har fått ett nytt SAP-uppdrag för Elisa. Exempel på andra kunder är Anglo Nordic, Finnair, SAP Finland, Sonera och Tieto/Kesko.


Personalomsättningshastigheten för rullande 12-månader uppgick till 8 (12) procent. Målsättningen för personalomsättningen är cirka 10 procent. Andelen kvinnor uppgick till 29 procent vid periodens slut.

Investeringar
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3 (1) MSEK under perioden januari-september 2003. Investeringar i koncernbolag och andra finansiella tillgångar uppgick till 0 (-29) MSEK.


Finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under januari-september 2003 till -21 (-32) MSEK, från investeringsverksamheten till 4 (28) MSEK och från finansieringsverksamheten till 9 (-7) MSEK, totalt -9 (-12) MSEK. Det negativa kassaflödet utöver det negativa rörelseresultatet är främst ett resultat av en ökad bindning av rörelsekapital och utbetalningar relaterade till uppsagda personer och lokaler (-7 MSEK).

Under tredje kvartalet 2003 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -1 (-18) MSEK, från investeringsverksamheten till -1 (24) MSEK och från finansieringsverksamheten 3 (-13) MSEK, totalt 1 (-7) MSEK. Betalningar till uppsagda personer och lokaler var -1 MSEK. Huvuddelen av sådana utbetalningar har upphört.

Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 30 september 2003 till 13 (38) MSEK. Av detta belopp utgjordes 9 (3) MSEK av banktillgodohavanden och 0 (26) MSEK kortfristiga placeringar. Tillgängliga krediter uppgick till 24 (24) MSEK varav 15 (14) MSEK var nyttjade per balansdagen.


Pantsatta banktillgodohavanden uppgick till 5 (2) MSEK. Pro forma inklusive den nyemission som inbetalades efter september månads utgång uppgick tillgänglig likviditet till 25 MSEK.

Kassalikviditeten uppgick till 192 (184) procent. Nettoskulden inklusive PRI-skulden uppgick till 16 (-6) MSEK. Inklusive nyemissionen var nettoskulden 4 MSEK. PRI-skulden, som per den 30 september uppgick till 10 (10) MSEK ska amorteras till och med 2006. Resco har för närvarande uppskov med amorteringarna mot att amorteringsbeloppet pantsatts till FPGs förmån.

Av Rescos tillgängliga kredit per den 30 september 2003 avsåg 12 MSEK checkräkningskredit, varav 7 MSEK i Tyskland, och 12 MSEK fakturabelåningskredit i Sverige. Det kreditbelopp som är tillgängligt genom fakturabelåning varierar med volymen på fakturerade belopp och är som lägst i slutet av tredje kvartalet då volymerna i den svenska verksamheten är låga.

Koncernens skattesituation
Ackumulerade skattemässiga underskott i koncernen uppgick per den 31 december 2002 till 225 (133) MSEK. Då det föreligger osäkerhet om exakt inom vilken tidsrymd underskottet kommer att kunna utnyttjas har Resco, i likhet med tidigare perioder, valt att inte redovisa latent skattefordran avseende underskottsavdraget. Därtill kommer realiserade förluster på närings- och kapitalplaceringsaktier om 189 MSEK, vilka endast kan utnyttjas mot framtida eventuella kapitalvinster vid avyttring av kapitalplaceringsaktier. Det är osäkert i vilken utsträckning dessa förluster på närings- och kapitalplaceringsaktier kommer att kunna utnyttjas i framtiden då skattefrihet på kapitalvinster har införts, om vissa villkor är uppfyllda, avseende avyttringar fr o m 1 juli 2003.

Eget kapital och Resco-aktien
I september 2003 utnyttjade styrelsen bolagsstämmans bemyndigande från den 28 april 2003 och genomförde en riktad nyemission om 5.000.000 B-aktier till en kurs av 2,35 kronor per aktie. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 13,7 procent av aktiekapitalet och cirka 8,6 procent av rösterna. Aktiekapitalet ökade med 2,5 MSEK. Likviden om totalt 12 MSEK betalades in till bolaget i början av oktober 2003. Beloppet är redovisat som en kortfristig fordran per den 30 september 2003.

Resco-aktiens slutkurs per den 30 september 2003 uppgick till 2,40 kronor, vilket innebar en ökning med 60 procent jämfört med 31 december 2002. Under samma period ökade Stockholmsbörsens IT-index (SX4510) med 41 procent. Resco anlitar Remium Securities som market maker.

Incitamentsprogram
För närvarande finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Den 30 maj 2003 löpte teckningsperioden för teckningsoptionsprogram 01/03 ut. Teckningskursen uppgick till 10 kr. Ingen option utnyttjades.

Moderbolaget
Under januari-september 2003 omsatte Resco AB (publ) 2 (35) MSEK och redovisade ett rörelseresultat om -4
(-6) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 (-17) MSEK. Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) MSEK. Moderbolagets likvida tillgångar inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 5 (27) MSEK. För mer information se avsnittet Finansiell ställning.


Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående rapportperiod som avslutades 30 juni 2003.
Ett antal nya redovisningsrekommendationer började gälla från och med 1 januari 2003. Införandet av dessa rekommendationer hos Resco har inte inneburit några förändringar i redan tillämpade principer och värderingar.

Framtidsutsikter
Resco håller fast vid de uppgifter som lämnades i delårsrapporten för första kvartalet 2003 om att Resco har förutsättningar för ett positivt resultat från den operativa rörelsen för helåret 2003, förutsatt att inte det generella marknadsläget försämras. Det är mer osäkert om resultatet kommer att täcka goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, vilket är en förändring jämfört med tidigare lämnade framtidsutsikter.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommunikén för 2003 publiceras den 19 februari 2004

Stockholm den 30 oktober 2003

Kjell Jacobsson
Verkställande direktör

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslag.

Stockholm den 30 oktober 2003

Anders Roos Lars Träff
Auktoriserad revisor Auktoriserad Revisor

För ytterligare information kontakta:
Verkställande direktör Kjell Jacobsson, telefon 08-519 030 00

Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga hos Resco på S:t Eriksgatan 60A i Stockholm samt på Rescos hemsida www.resco.se.

Om Resco
Resco implementerar, bygger och vidareutvecklar affärssystem- och integrationslösningar. Företagets lösningar utvecklar kundernas samverkan med kunder och leverantörer samt effektiviserar interna processer och IT-system. Resco grundades 1982 och finns i Sverige, Finland och Tyskland. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Stockholm samt från kontor i Göteborg, Malmö, Norrköping, Östersund, Hamburg och Helsingfors. Resco har cirka 260 medarbetare. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1996. För mer information om företaget se www.resco.se.

Resco AB (publ)
S:t Eriksgatan 60 A, 112 34 Stockholm
Telefon 08-519 030 00, Telefax 08-519 032 00,
info@resco.se www.resco.se
Organisationsnummer: 556220-8511, Styrelsen har sitt säte i Stockholm.