Holmen AB

Delårsrapport Januari - September 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:11 CET

Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till 11 876 (januari-september 2002: 11 961) Mkr.
Resultatet efter skatt blev 1 156 (1 523) Mkr.
Vinsten per aktie uppgick till 14,45 (19,04) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,3 (14,5) procent.
Rörelseresultatet blev 1 831 (2 075) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 689 Mkr till följd av lägre priser. Resultatet för Iggesund Paperboard ökade med 159 Mkr, främst genom högre volymer.

Jämfört med andra kvartalet minskade resultatet med 22 Mkr till 587 Mkr.
Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt under tredje kvartalet. Holmen Papers produktion har fortsatt att begränsas. Priserna var stabila men lägre än föregående år.

Marknadsläget för kartong var fortsatt stabilt. Iggesund Paperboards kapacitets-utnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila.

Stockholm den 30 oktober 2003
Göran Lundin
VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Bokslutsrapport för 2003 offentliggörs den 3 februari 2004.

För ytterligare information kontakta gärna:
Göran Lundin, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 33
Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16
Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15

Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,3 miljoner ton papper och kartong per år. EU-länderna är med cirka 85 procent av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam vid tre svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard tillverkar vid två svenska och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner m3. Holmen Kraft producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige.