Investor AB

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 08:29 CEST

Investors substansvärde uppgick den 30 september
2003 till 75.567 Mkr (99 kronor per aktie), jämfört
med 62.869 Mkr (82 kronor per aktie) vid årsskiftet,
en uppgång med 20 procent.

Värdet av Investors samtliga tillgångar uppgick den
30 september 2003 till 95.320 Mkr, jämfört med
79.227 Mkr vid årsskiftet. Nettoskulden uppgick den
30 september 2003 till 19.753 Mkr (16.358 Mkr vid
årsskiftet), vilket motsvarade 21 (21) procent av de
totala tillgångarna.

Värdeförändringen av Kärninnehaven uppgick under
rapportperioden till 14.675 Mkr. Samtliga
kärninnehav påverkade värdeförändringen positivt.
Störst påverkan hade Ericsson med 4.138 Mkr,
AstraZeneca med 2.253 Mkr och ABB med 2.228 Mkr.

Värdeförändringen av Nya investeringar uppgick under
rapportperioden till -86 Mkr. Investeringarna
uppgick till 1.407 Mkr, samtidigt som avyttringar
för 1.715 Mkr gjordes.

Investoraktiens totalavkastning var under
rapportperioden 33 procent jämfört med -59 procent
motsvarande period föregående år. Under det tredje
kvartalet uppgick totalavkastningen till 10 procent.
Under den senaste tolvmånadersperioden uppgick
totalavkastningen till 52 procent.

För information

Lars Wedenborn, Finansdirektör:
08-614 21 41, 070-624 21 41
lars.wedenborn@investorab.com

Fredrik Lindgren, Informationschef:
08-614 20 31, 070-624 20 31
fredrik.lindgren@investorab.com

IR-grupp, 08-614 28 00
ir@investorab.com