Frango AB

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 11:06 CEST

Introduktion om företaget Frango
Frango är ett ledande programvaruföretag för strategisk finansiell styrning och kontroll av organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och levererar programvara och tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm. Frangoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.


Tredje kvartalet

Resultatet efter finansiella poster för det tredje kvartalet förbättrades med 6,8 MSEK och uppgick till 1,2 (-5,6) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (-5,0) MSEK.

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 60,6 (58,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 4 procent.

Licensintäkterna ökade med 22 procent från 20,5 MSEK till 24,9 MSEK. Underhållsintäkter ökade med 20 procent.
Nio månader

Resultat efter finansiella poster förbättrades med 18,8 MSEK jämfört med föregående år. Föregående år belastades med en kostnad av engångskaraktär uppgående till 4,9 MSEK.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 (-24,5) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -4,3 (-19,4) MSEK. Vinst per aktie uppgick till -0,94 (-4,26) kronor.

Resultatförbättringen är hänförlig till genomförda besparingsprogram som syftar till att Frango återgår till lönsamhet för helåret.

Rörelsens kostnader minskade med 10 procent eller med 20,9 MSEK.

Omsättningen för perioden uppgick till 181,6 (183,9) MSEK. Den stärkta kronan har påverkat omräkningskurser kraftigt. Det har medfört att en omsättningsökning i lokal valuta som sammantaget motsvarar en tillväxt på 3 procent har förbytts i en minskning.