Megacon AB

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 08:51 CEST

* Resultat efter skatt +1,2 MSEK
* Omsättningsökning om 29%
* Svenska nätbolag börjar aktivera sig

Försäljning
Årets tredje kvartal har varit fortsatt bra för Megacon även om det är kvartalet som historiskt och av verksamheten givet är det sämsta kvartalet. Produktionssidan har utöver ett mycket högt kapacitetsutnyttjande genomfört en flytt av produktionsenheten i Enköping till Kungsängen. Arbetet med att effektivisera organisationen och tillvarata synergier av att all verksamhet är samlad på en driftsplats pågår nu med full kraft i hela organisationen.

Megacon fortsätter sin offensiva bearbetning av marknaden inom produktområde Mätinsamling. Efter semestern har Megacon tillsammans med sin partner Ångpanneföreningen besökt ett stort antal nätbolag för att presentera en komplett lösning för att på distans läsa förbrukad el i hushållen. Den lösning som presenterats har tagits fram från ett urval av starka aktörer inom olika teknikområden. I konceptlösningen ingår aktörerna Ångpanneföreningen, Vodafone, Siemens, Iskraemeco, Megacon samt ytterligare några representanter från verksamhet relaterad till installation. Bearbetningen har resulterat i ett flertal mycket intressanta förfrågningar från svenska nätbolag.

Orderingången inom produktområdet Elmiljö fortsätter i stort sett följa plan. Vi kan konstatera att inom transient- och åskskydd så håller tendensen med försäljningsökning från första och andra kvartalet i sig. Inom Jordfel och Panelinstrument så är aktiviteten på marknaden fortsatt låg. Den försäljning som sker avser främst underhåll och utbyggnad av befintliga anläggningar.

Koncernens försäljning under årets nio månader har varit bättre än förväntat. Omsättningen för koncernen uppgick till 64,6 (49,9) MSEK, en ökning mot jämförbar period 2002 med 29 procent. Moderbolagets omsättning uppgår för perioden till 11,3 (13,2) MSEK.

Export
Koncernens brittiska försäljningsbolag, EnerCom Ltd, har offererat ett antal större projekt. I likhet med den svenska marknaden så är det även här förskjutningar i projekten som gör att orderläget är sämre än förväntat, Under sensommaren har bolaget märkt av en ökad aktivitet i förfrågningar samt antalet identifierbara projekt efter en längre tid av låg aktivitet. Moderbolagets export som sker från Energy Communication Sweden AB har ökat sin försäljning med 15 procent relativt jämförbar niomånadersperiod 2002.

Produktutveckling
Utvecklingen är fokuserad till projekt för effektivare kommunikation och insamling av mätdata från MultiLog.

Finansiell ställning
Kassa samt outnyttjade krediter uppgick vid periodens slut till 4,8 MSEK och koncernens soliditet till 38,0% (47,5).

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 65 (24) KSEK varav moderbolagets investeringar uppgår till 8 (24) KSEK. Utvecklingskostnader aktiveras ej som investeringar.

Resultat
Koncernens resultat efter skatt för niomånadersperioden uppgår till +1,2 (-1,2) MSEK. Resultat per aktie uppgår till +0,77 (-0,75) kronor per aktie.

Moderbolaget redovisar ett resultat om –1,1 (-1,8) MSEK efter skatt.

Utsikter för 2003
Det prioriterade målet för verksamheten innevarande år är lönsamhet. Under 2002 gjordes omstruktureringar och ingrepp i verksamheten, detta arbete har fortsatt under inledningen av 2003 för att inte äventyra lönsamheten. Flytten av vår produktionsenhet i Enköping till Kungsängen under tredje kvartalet har kortsiktigt påverkat effektivitet och lönsamhet negativt. Vi beräknar dock att verksamheten kommer att vara tillbaka på en god nivå vid november månads utgång.

För år 2003 kvarstår koncernens prognos om en omsättningsökning om 25 procent med ett operativt resultat om 5 procent av omsättningen. Detta innebär ett redovisat resultat efter skatt om cirka +2,2MSEK motsvarande +1,38 kronor per aktie.

Det finns ett stort mått av optimism i Megaconkoncernen. Fler nätbolag har aktiverat sig för att möta kravet om månadsvis fakturering av energiförbrukning och Megacon fortsätter tillsammans med sina partners marknadsbearbetningen av denna sektor.

I oktober har EnerCom Ltd i England i stark konkurrens tagit en större order för jordfelsövervakning av BBC. Installationen som består av flera system kommer att göras under 2003 och 2004. Det totala ordervärdet uppgår till ca 1,5MSEK.

Marknadsnotering
Megacon aktien är noterad på NGM Equity sedan 17 december, 1997.


Informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2003 23 februari 2004

Kungsängen den 24 oktober 2003
Peter Stockhaus
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: VD Peter Stockhaus tfn 08-581 610 10 alt. 070-590 22 20.