HL Display AB

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 13:08 CEST

- Under årets första nio månader uppgick koncernens nettoomsättning till 844 (862) MSEK och resultatet före skatt blev 14 (52) MSEK.
- Koncernens resultat efter skatt blev 9 (34) och vinst per aktie efter skatt uppgick till 1,18 (4,45) SEK för årets första nio månader.
- Den senaste 12-månadersperioden uppgick koncernens nettoomsättning till 1 137 (1 145) MSEK och resultatet före skatt till 27 (66) MSEK.
- För helåret prognostiseras ett resultat före skatt överstigande 20 (65) MSEK.

Omsättning och resultat
Försäljningen under perioden har varit lägre än förväntat. Omsättningen uppgick till 844 (862) MSEK under perioden januari till september 2003, en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period 2002. Kronans förändrade värde gentemot exportvalutorna har sedan årets ingång påverkat omsättningen negativt med 20 MSEK.

Rörelseresultatet för perioden blev 17 (60) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 14 (52) MSEK. Kronans förändrade värde gentemot exportvalutorna har sedan årets ingång påverkat rörelseresultatet negativt med 11 MSEK. Periodens räntenetto uppgick till -3 (-4) MSEK medan omräkningsdifferens och andra valutaeffekter uppgick till 0 (-4) MSEK.

Marknader
Försäljningsutvecklingen på HL Displays största marknader i västra Europa har varit otillfredsställande och omsättningen ligger i nivå med föregående år. I Nordamerika har försäljningen minskat. Utvecklingen i östra Europa har varit positiv för de flesta säljbolagen, inte minst i Ryssland där försäljningen mer än fördubblades jämfört med förra året. Detaljhandeln utvecklas snabbt, till stor del beroende på att detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer från väst fått ett stort genomslag. Också den asiatiska marknaden har utvecklats positivt, även om det sker från låga nivåer. HL Display har idag verksamhet i fem asiatiska länder, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan och Thailand.

Sett till historien har HL Display varit relativt okänsligt för svängningar i konjunkturen tack vare många små order från många marknader. Satsningen på kategorilösningar - lösningar för att exponera hela varukategorier, alltifrån Barnmat till Hälsa & Skönhet - innebär större projekt. I takt med detta ökar konjunkturkänsligheten, framförallt en bit in i en längre konjunkturnedgång som nu. Detta är en stor del av förklaringen till den svaga utvecklingen på HL Displays större marknader i Västeuropa, där kunderna avvaktar med större projekt.

Vidtagna åtgärder
Försäljningsutvecklingen har lett till att åtgärder för att anpassa och effektivisera verksamheten blivit nödvändiga. I fabriken i Sundsvall anpassas produktionen till marknadssituationen och varsel om uppsägning av 44 tjänster har lämnats. Tidigare under året har all produktion i HL Display Lesjöfors AB flyttats till fabriken i Falkenberg. I Holland har ett regionalt servicecenter skapats där lager, distribution och administration centraliserats för säljbolagen i Tyskland, Belgien och Holland, funktioner som tidigare hanterats av respektive säljbolag.

Investeringar
Under perioden uppgick nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till 26 (32) MSEK. Planenliga avskrivningar uppgick till 36 (38) MSEK.

Finansiell ställning
Likviditeten uppgick den 30 September 2003 till 79 (84) MSEK, vid årets ingång 100 MSEK. Under perioden har lån upptagits med netto 6 MSEK och utdelning utbetalats uppgående till 13 MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 16 (40) MSEK. Soliditeten uppgick per balansdagen till 47 (46) procent, vid årets ingång 49 procent.

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 947 (917). Antal anställda per balansdagen uppgick till 974 (931), vid årets ingång 938.

RR 25 Rapportering för segment - rörelsegrenar och geografiska områden
HL Display tillämpar RR 25 Rapportering för segment - rörelsegrenar och geografiska områden från och med den 1 januari 2003. Företagets möjligheter och risker är främst förknippade med de produkter och koncept som erbjuds kunderna. HL Display är ett utpräglat nischföretag. Den interna rapporteringen och uppföljningen koncentreras på utvecklingen av 15-talet likartade produktgrupper. De har något olika funktion men är avsedda för samma användningsområden (butikskommunikation och varuexponering), samma kundkategorier, samma marknader, produceras av samma maskiner och har därmed likartade möjligheter och risker. HL Display verkar därför endast inom en rörelsegren varför det primära segmentet i rapporteringen sammanfaller med rapporteringen för bolaget som helhet. Som sekundära segment kommer HL Display att redovisa geografiska områden.

Utsikter för återstoden av 2003
För helåret beräknas omsättningen ligga i nivå med föregående år. Resultat före skatt beräknas överstiga 20 (65) MSEK. Detta resultat skulle, efter beräknad full skatt (36%) motsvara en vinst per aktie på 1,66 (5,71) SEK.

Anders Remius
Verkställande direktör