Cision

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 09:11 CET

Positiv tillväxt i Nordamerika under tredje kvartalet. Den organiska tillväxten förbättrades något även i Norden och Tyskland. - Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 144,2 Mkr (1 272,3). Valutakurseffekter vid omräkning till svenska kronor påverkade intäkterna negativt med 83,3 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till -4 procent. Den organiska tillväxten har successivt förbättrats och uppgick under tredje kvartalet till -3 procent. -Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 166,6 Mkr (234,3). Omräkningseffekter har påverkat resultatet negativt med 16,1 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 14,6 procent (18,4). Rörelsemarginalen uppgick under tredje kvartalet till 15 procent. -Periodens resultat efter skatt uppgick till -31,2 Mkr (19,4). Vinsten per aktie efter utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,53 kr (2,21). -Kassaflödet är fortsatt starkt. Det operativa kassaflödet uppgick till 176,5 Mkr (234,8). -Verksamheten i Nordamerika visade positiv tillväxt under tredje kvartalet. Tillväxten i Norden förbättrades något men är fortsatt negativ. Även i Tyskland förbättrades tillväxten medan övergången till digitaliserad mediabevakning, under en period stör produktionen i Storbritannien. Kommentar av Observers verkställande direktör Robert Lundberg: " Den fortsatt positiva utvecklingen på den amerikanska marknaden är glädjande och möjligheterna att stärka vår marknadsposition i USA bedömer jag som goda. Även på den brittiska marknaden ser vi positiva tecken men där orsakar övergången till digitaliserad mediabevakning störningar i produktionen ännu en tid. Trots en förbättrad utveckling i Norden har det ännu inte vänt. I Tyskland bedömer jag att vi vinner marknadsandelar i en fortsatt tuff marknad. Vi fokuserar på att utnyttja de möjligheter som finns på våra marknader och att slutföra arbetet med de kostnadsreduceringar vi beslutade i början av året." Observer AB (publ) Stockholm den 30 Oktober 2003 Robert Lundberg Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information, kontakta: Anders Lundmark, ekonomidirektör, telefon: 070 - 333 29 77, 08 - 507 417 23 e-post: anders.lundmark@observergroup.com Per Blixt, informationschef, telefon: 070 - 549 28 08, 08 - 507 410 12 e-post: per.blixt@observergroup.com Robert Lundberg, Verkställande direktör och koncernchef, telefon: 08 - 507 410 10, e-post: robert.lundberg@observergroup.com Observer AB är noterat på O-listan, Attract 40 vid Stockholmsbörsen och har cirka 26 000 aktieägare. Observer arbetar inom Business och Communication Intelligence och erbjuder omvärldsbevakning och kommunikationsutvärdering. Kunder, främst inom IR och PR, erbjuds också verktyg och kanaler för distribution och publicering av affärsinformation. Observer har cirka 2 400 anställda och omsatte 1 700 miljoner kronor 2002. Bolaget bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen.