Skandia

Delårsrapport januari - september 2003 

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2003 08:44 CET

För att underlätta jämförelser redovisas samtliga uppgifter i
delårsrapporten, exklusive resultat för verksamheter under avveckling,
om ej annat anges.

TREDJE KVARTALET 2003 I SAMMANDRAG

A. VERKSAMHETENS UTVECKLING
· Försäljningen uppgick till 18 952 (18 425) MSEK. Försäljningen
ökade i lokal valuta med 11 procent.
· Nyförsäljningen ökade med 7 procent i lokal valuta.
· I jämförelse med andra kvartalet 2003 minskade försäljningen
med 3 procent i lokal valuta främst beroende på säsongsvariationer.

B. RÖRELSERESULTAT enligt embedded value-metoden
· Koncernens operativa resultat, exklusive finansiella effekter
och jämförelsestörande poster, uppgick till 491 (546) MSEK.
Finansiella effekter uppgick till 168 (-898) MSEK och
jämförelsestörande poster i form av omstruktureringskostnader
uppgick till -389 (-) MSEK.
· Koncernens rörelseresultat, inklusive finansiella effekter och
jämförelsestörande poster, uppgick till 270 (-352) MSEK.

C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen
· Resultatet före skatt och jämförelsestörande poster uppgick
till 171 (-19) MSEK. Jämförelsestörande poster uppgick till
-389 (-) MSEK.

D. KASSAFLÖDEN
· Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades något
och uppgick till -0,5 miljarder SEK, jämfört med -0,8 miljarder
SEK för andra kvartalet 2003.

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2003 I SAMMANDRAG

A. VERKSAMHETENS UTVECKLING
· Försäljningen uppgick till 56 087 (56 974) MSEK. Försäljningen
ökade i lokal valuta med 6 procent.
· Nyförsäljningen inom fondförsäkring minskade med 2 procent i
lokal valuta.
· Nettoinflödet i fonder under förvaltning uppgick till 34,3
(35,0) miljarder SEK.

B. RÖRELSERESULTAT enligt embedded value-metoden
· Koncernens operativa resultat, exklusive finansiella effekter
och jämförelsestörande poster, uppgick till 1 621 (1 724) MSEK.
· Koncernens rörelseresultat, inklusive finansiella effekter och
jämförelsestörande poster, uppgick till 1 570 (1 929) MSEK.
· I rörelseresultatet ingick jämförelsestörande poster med -435
(2 016) MSEK samt finansiella effekter med 384 (-1 811) MSEK.
· Vinstmarginalen för årets nytecknade affär för fondförsäkring
uppgick till 13,6 (13,6) procent.

C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen
· Resultatet före skatt och jämförelsestörande poster uppgick
till 383 (352) MSEK. Jämförelsestörande poster uppgick till
-435 (2 016) MSEK.
· Vinst per aktie uppgick till -0,09 (2,71) SEK.
· Avkastningen på eget kapital, inklusive jämförelsestörande
poster, var -1 (18) procent. Exklusive jämförelsestörande
poster var avkastningen 3 (7) procent.

D. KASSAFLöDEN OCH BALANSRÄKNING
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (-
0,5) miljarder SEK.
· Upplåningen minskade med 5,4 miljarder SEK till 4,2 miljarder
SEK, jämfört med senaste årsskiftet. Netto efter avdrag för likvida
tillgångar uppgick upplåningen till 2,2 miljarder SEK.
· Konsolideringskapitalet uppgick till 26 645 (27 033 vid senaste
årsskiftet) MSEK.
· Eget kapital uppgick till 13 983 (15 238 vid senaste
årsskiftet) MSEK.

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2003
Inklusive verksamheter under avveckling
· Försäljningen till och med september uppgick till 66 780 (92
306) MSEK, varav verksamheter under avveckling 10 693 (35 332) MSEK.
Försäljningen exklusive verksamheter under avveckling ökade i lokal
valuta med 6 procent.
· Resultatet efter skatt uppgick till -216 (207) MSEK. I
resultatet ingår jämförelsestörande poster och resultat för verksamheter
under avveckling med -562 (-541) MSEK.
· Vinst per aktie uppgick till -0,21 (0,20) SEK.

Kommentar av Leif Victorin, verkställande direktör och koncernchef:


· Marknaderna i världen har under hösten präglats av svaga men
stabila tecken på återhämtning. Det samma kan sägas sammanfatta
utvecklingen på Skandias nyckelmarknader. Efter en svag start på året
har försäljningen, liksom nyförsäljningen, förbättrats kvartal för
kvartal och försäljningen ökar under tredje kvartalet även jämfört med
motsvarande period förra året. Skandias starka utveckling i
Kontinentaleuropa fortsätter, med Tyskland och Italien i spetsen. I
Storbritannien, som präglats av en hård tid för livförsäkringsbranschen,
har vi tagit vara på det ökade intresset för aktierelaterade produkter.
Värt att notera är också att Skandia försäljningsmässigt även har
lyckats hålla ställningarna i Sverige, trots den intensiva
förtroendediskussion som pågått där.

· Skandia har under det senaste året haft fokus på att minska
kostnader. Efter att ha genomfört ett kostnadsbesparingsprogram om 1
miljard SEK har arbetet fortsatt med oförminskad takt och med hög
ambitionsnivå. Effekterna av detta börjar bli synliga i det löpande
resultatet. Särskilt tillfredsställande är att notera att de åtgärder vi
har genomfört tydligt slår igenom i förbättrade marginaler under tredje
kvartalet i Storbritannien.

· Kassaflödet har förbättrats jämfört med andra kvartalet 2003,
men är fortfarande otillfredsställande. Jag räknar dock med att allt
eftersom effekterna av fortsatta kostnadsbesparingar och förändrad
produktdesign slår igenom, kommer detta successivt leda till en bättre
balans i kassaflöde och det löpande resultatet.

· Skandias styrelse aviserade omedelbart efter bolagsstämman en
strategisk genomlysning av företaget, marknader och produkter. Det
arbetet är nu avslutat. Strategiska handlingsvägar har prövats noga och
vi har idag en mycket solid och väl underbyggd uppfattning om Skandias
goda möjligheter till lönsam tillväxt av egen kraft. En viktig del har
också varit genomgången av marknader och produkter. Implementeringen av
de åtgärder som genomgången givit vid handen är långt framskridna, där
jag tror inte minst fokuseringen på produkter med kortare pay-off tider
och uthållig lönsamhet kommer att ge positiva effekter för kommande
kvartal.

· Skandia är idag en koncern som är väl genomlyst och jag känner
stor tillfredsställelse i vår valda väg. Med genomgången som
utgångspunkt har styrelsen nu utnämnt en permanent VD och jag hälsar
Hans-Erik Andersson välkommen att ta över stafettpinnen.
·
Delårsrapporten beskrivs i fem delar. Verksamhetens utveckling (A)
innehåller en redogörelse av bl. a. försäljningen under perioden och
fonder under förvaltning. Rörelseresultatet enligt embedded value-
metoden för fondförsäkring samt resultatet inom övriga
verksamhetsområden framgår av avsnitt (B). Under rubriken Resultat (C)
diskuteras resultatet före skatt enligt Årsredovisningslagen för
försäkringsföretag. Kassaflöden och balansräkning behandlas i avsnitt
(D). Avsnitt (E) beskriver händelser efter periodens utgång.

A. VERKSAMHETENS UTVECKLING

Försäljning och fonder under förvaltning (tabeller sidorna 14-16)

TREDJE KVARTALET 2003

Under tredje kvartalet ökade försäljningen i lokal valuta med 11 procent
jämfört med samma period föregående år och uppgick till 18 952 (18 425)
MSEK.

Marknaden för traditionell livförsäkring har i Storbritannien, liksom på
många andra marknader, påverkats negativt av de senaste årens
börsnedgångar, vilket medförde sjunkande bonusnivåer för
försäkringstagarna. Detta har medfört ett ökat intresse under året för
aktierelaterade produkter. I Storbritannien ökade försäljningen med 10
procent och inom Offshore med 21 procent.

I Sverige har traditionell livförsäkring varit föremål för granskning
och omfattande kritik. Trots den negativa publiciteten var försäljningen
inom det viktiga produktområdet fondförsäkring i stort sett oförändrad.
Produktområdet fondsparande ökade däremot med 107 procent.

På marknaderna i Kontinentaleuropa ökade försäljningen med 41 procent,
vilket sammanhänger med ett attraktivt produktutbud och ett ökat
intresse för aktiemarknaden.

Försäljningen i Japan fortsätter att minska beroende på förändringar i
produktutbudet och en ändring i försäljningsinriktning hos den största
enskilda distributören av Skandias produkter. Skandia i Australien sålde
sina första produkter under juli 2001 och bolaget har redan nu uppnått
en betydande marknadsposition inom sitt marknadssegment. Försäljningen i
Australien steg med närmare 400 procent. I Latinamerika minskade
försäljningen med 12 procent.

Tredje kvartalet i jämförelse med andra kvartalet 2003

I jämförelse med andra kvartalet 2003 minskade försäljningen med 3
procent i lokal valuta, främst beroende på säsongsvariationer.

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2003

Den sammanlagda försäljningen ökade i lokal valuta med 6 procent och
uppgick till 56 087 (56 974) MSEK. Minskningen i svenska kronor
förklaras av valutakursförändringar.

Försäljning fondförsäkring
Inom fondförsäkring ökade försäljningen i lokal valuta med 4 procent och
uppgick till 39 743 (40 576) MSEK. Nyförsäljningen minskade med 2
procent i lokal valuta (nyförsäljningen definierat enligt branschpraxis
som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens
engångspremier).

De marknadsmässiga förutsättningarna i Storbritannien har successivt
förbättrats under perioden. Försäljningen minskade dock sammanlagt med 8
procent i lokal valuta och uppgick till 12 018 (14 427) MSEK.
Försäljningen för Offshore verksamheten i Royal Skandia ökade däremot i
lokal valuta med 21 procent och uppgick till 9 014 (8 249) MSEK.
Nyförsäljningen för Storbritannien och Offshore verksamheten i Royal
Skandia minskade sammanlagt med 7 procent i lokal valuta.

Försäljningen i Sverige minskade med 9 procent och uppgick till 6 549 (7
204) MSEK. Nyförsäljningen minskade med 10 procent beroende på en lägre
försäljning av engångsbetalda produkter på privatmarknaden och på en i
allmänhet svag marknad. Företagsmarknaden är däremot stabil.
Marknadsandelen per den 30 september 2003 uppgick till 26 procent på
rullande 12-månadersbasis, jämfört med 29 procent den 31 december 2002.
Marknadsandelen för det tredje kvartalet 2003 var på samma nivå som för
andra kvartalet 2003.

I Tyskland ökade försäljningen med 23 procent i lokal valuta till 1 697
(1 382) MSEK. Nyförsäljningen ökade med 30 procent i lokal valuta.
Italien visar fortsatta försäljningsframgångar genom lansering av nya
produkter och ökade försäljningen till 4 211 (1 136) MSEK. På de övriga
europeiska marknaderna ökade försäljningen till 3 391 (2 358) MSEK.

I Japan minskade försäljningen till 1 860 (4 798) MSEK, beroende på en
ändring i försäljningsinriktning hos den största enskilda distributören
av Skandias produkter.

Försäljning fondsparandeprodukter (inklusive direktförsäljning)
Jämfört med samma period förra året ökade den totala försäljningen i
lokal valuta med 11 procent och uppgick till 15 211 (15 131) MSEK. Här
ingår direktförsäljning i Sverige med en ökning om 20 procent till 2 301
(1 918) MSEK, där insättningar till PPM orsakade en engångseffekt under
första kvartalet 2003. I Storbritannien minskade försäljningen med 23
procent i lokal valuta och uppgick till 5 069 (7 230) MSEK.
Försäljningen har utvecklats väl i framförallt Australien, men även i
Spanien.

Försäljning livförsäkring
Försäljningen av traditionell livförsäkring, främst hänförlig till den
spanska verksamheten, minskade med 14 procent i lokal valuta och uppgick
till 773 (928) MSEK.

Fonder under förvaltning
Fondvärdet ökade netto med 17 procent till 299 413 MSEK jämfört med
senaste årsskiftet. Fondvärdet är nu i nivå med de rekordnivåer som
redovisades i slutet av år 2001. Ökningen förklaras av ett fortsatt
positivt nettoinflöde på 34,3 (35,0) miljarder SEK. Fondvärdet ökade
också som en följd av börsuppgången och minskade på grund av en
omräkning till lägre valutakurser.

Utbetalningar till försäkringstagare inom fondförsäkring uppgick på
årsbasis till 8,9 procent av tillgångar under förvaltning (8,1 procent
vid senaste årsskiftet). Därav svarar annullationer för 6,8
procentenheter, jämfört med 6,4 procentenheter vid senaste årsskiftet.
Ökningen är hänförlig till annullationer inom specifika produktområden
där kunderna på rationella grunder, främst den tidigare börsnedgången,
har valt att avsluta sitt engagemang.

B. RESULTAT OCH LÖNSAMHET enligt embedded value-metoden
(tabeller sidorna 14-15, 17-19, 28-29)

TREDJE KVARTALET 2003

Operativt resultat
Koncernens operativa resultat (rörelseresultat exklusive finansiella
effekter och jämförelsestörande poster) uppgick till 491 (546) MSEK.
Resultatförsämringen är främst hänförlig till fondförsäkring.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet inklusive finansiella effekter och jämförelsestörande
poster (resultatet före skatt inklusive förändring i övervärden
fondförsäkring) uppgick till 270 (-352) MSEK. Finansiella effekter var
positiva med 168 (-898) MSEK. Jämförelsestörande poster ingår med totalt
-389 MSEK och avser omstruktureringskostnader för åtgärder vidtagna inom
den svenska och den brittiska verksamheten.

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2003

Koncernens operativa resultat (rörelseresultatet exklusive finansiella
effekter och jämförelsestörande poster) uppgick till 1 621 (1 724) MSEK.
Den operativa avkastningen på konsolideringskapitalet uppgick till 8
(10) procent.

Rörelseresultatet inklusive finansiella effekter och jämförelsestörande
poster (resultat före skatt inklusive förändring i övervärden
fondförsäkring) uppgick till 1 570 (1 929) MSEK. Finansiella effekter
avser förändringen i nuvärdet av framtida avgifter orsakade av
kapitalmarknadernas utveckling. Finansiella effekter påverkade
rörelseresultatet positivt med 384 (-1 811) MSEK.

VALUTAKURSEFFEKTER
Försäljningen påverkades negativt med 4 025 MSEK och rörelseresultatet
påverkades endast marginellt av valutakurseffekter. Balansomslutningen
minskade med 21 miljarder SEK, jämfört med senaste årsskiftet, på grund
av valutakursförändringar.

Rörelseresultat fondförsäkring
Det operativa resultatet minskade till 2 107 (2 233) MSEK.

Efter en svag början på året visade nyförsäljningen en successiv
återhämtning, vilket tillsammans med kostnadsbesparingar medförde att
nuvärdet av årets nytecknade affär i stort sett stannade på samma nivå
som föregående år med 871 (930) MSEK. Den beräknade vinstmarginalen för
nytecknad affär uppgick till 13,6 (13,6) procent.

I Sverige var vinstmarginalen i stort sett oförändrad på 16,6 procent.
Kostnadsbesparingar uppvägde effekten av lägre försäljningsvolymer. I
Storbritannien sjönk vinstmarginalen och uppgick till 8,4 (11,4)
procent. Lägre försäljning medförde en försämrad kostnadstäckning
framförallt under första kvartalet 2003. Åtgärder vidtagna för att
anpassa kostnadsnivån till rådande marknadsförutsättningar gav upphov
till en förbättring av vinstmarginalen under tredje kvartalet.

På övriga marknader ökade vinstmarginalen sammantaget till 19,0 (13,9)
procent. Ökad försäljning har bidragit till en förbättrad
kostnadstäckning.

Avkastning på värdet av avtal ingångna tidigare år var oförändrat och
uppgick till 1 315 (1 347) MSEK.

Verkligt utfall jämfört med operativa antaganden samt förändring av
operativa antaganden uppgick sammantaget till 18 (9) MSEK. Utfall
jämfört med operativa antaganden har påverkats negativt av bland annat
en engångseffekt på grund av ändrad skattelagstiftning i Italien och i
viss mån av ökade annullationer inom specifika produktsegment.

Den 24 september 2003 offentliggjorde Skandias styrelse en rapport gjord
av Tillingshast Towers Perrin (Tillinghast), som granskade Skandias
Embedded value-metodik, antaganden och beräkningar per den 30 juni 2003.
Tillinghasts granskning visade att Embedded value-siffrorna rapporterade
av Skandia är konservativa inom ett antal områden. Embedded value per
den 30 juni 2003 hade varit 1,7 miljarder SEK högre än det rapporterade,
om denna konservativa tillämpning eliminerats. Att dessutom anpassa
diskonteringsräntan till nivåer som generellt används av andra bolag som
rapporterar Embedded value, skulle medföra en ökning med ytterligare 0,6
miljarder SEK.

Enligt Skandias praxis kommer Embedded value-antaganden att anpassas vid
årets slut, då styrelsen också kommer att ö
verväga erforderliga
justeringar med beaktande av Tillinghasts granskning.

Resultat fondsparandeprodukter
Resultatet uppgick till -152 (-201) MSEK. Intäkter från fonder under
förvaltning har under en längre tid påverkats negativt av den långvariga
börsnedgången. Kostnadsbesparingar men även den senaste tidens
börsuppgång förklarar resultatförbättringen. Försäljningskostnader inom
fondsparande periodiseras inte.

Resultat livförsäkring
Resultatet för livförsäkring, främst hänförligt till Spanien, uppgick
till 44 (114) MSEK.

Resultat övriga verksamheter
Det operativa resultatet för SkandiaBanken förbättrades och uppgick till
132 (17) MSEK. Resultatökningen förklaras främst av kostnadsminskningar
och en omstrukturering av verksamheten, men även av ett förbättrat
räntenetto. Provisionsintäkter minskade däremot på grund av en lägre
försäljningsnivå inom affärsområde rådgivning. Kreditförluster ökade
till -31 (-2) MSEK, vilket förklaras av förändrade avsättningsprinciper
under föregående år, vilket då medförde en upplösning av befarade
kreditförluster. Kreditförlusterna är dock fortsatt låga och uppgår till
0,11 (0,01) procent av den genomsnittliga utlåningsvolymen.
Bankinlåningen uppgick till 39,6 (35,6) miljarder SEK.

Kapitalavkastning minskade till 35 (108) MSEK. Resultatet för Övriga
verksamheter belastades med kostnader för den gemensamma enheten Global
Business Development, som är under avveckling.

Det löpande resultatet för Bankhall, ett distributionsnätverk i
Storbritannien, uppgick till 50 (62) MSEK, exklusive
goodwillavskrivningar om 102 (100) MSEK. Sedan Skandias förvärv av
Bankhall har antalet till Bankhall anslutna oberoende finansiella
rådgivare ökat med cirka 15 procent till 7 000. Bankhall är nu den
största leverantören av tjänster till oberoende finansiella rådgivare på
den brittiska IFA-marknaden.

Kostnadsbesparingar
Under år 2002 fattades beslut om ett program avseende
kostnadsbesparingar om 1 miljard SEK på årsbasis. Detta program har
genomförts och avsåg cirka 350 MSEK inom fondförsäkringsverksamheten,
300 MSEK inom SkandiaBanken i Sverige samt 350 MSEK avseende projekt och
koncerngemensamma kostnader. Antalet anställda har genom dessa åtgärder
minskat med cirka 400. Kostnaden för programmet uppgick till 360 MSEK,
vilket medförde en avsättning för omstruktureringskostnader under fjärde
kvartalet 2002. Den kvarvarande avsättningen för dessa
omstruktureringskostnader uppgick till 179 MSEK per den 30 september
2003.

Under tredje kvartalet 2003 fattades beslut om ytterligare
kostnadsbesparingar som på årsbasis beräknas medföra kostnadsminskningar
på cirka 200 MSEK, med full effekt 2004. Antalet anställda kommer
härigenom att minska med cirka 300. Detta medförde avsättningar för
omstruktureringskostnader under tredje kvartalet om 364 MSEK, inklusive
cirka 50 MSEK för avgångsvederlag och pensionsavsättningar för ledande
befattningshavare. Arbetet med att reducera kostnader fortsätter bland
annat inom den svenska verksamheten och IT-organisationen samt avseende
koncerngemensamma kostnader.

Koncerngemensamma kostnader
Koncerngemensamma kostnader, vilka omfattar förvaltningskostnader för
koncerngemensamma funktioner samt strukturkostnader, ökade till 462
(390) MSEK. I strukturkostnader, som uppgick till 97 (80) MSEK, ingår
kostnader för extern rådgivning i samband med genomgången av koncernens
strategi. I dessa ingår även kostnader enligt tidigare ingångna
anställningsavtal i samband med VD-skiftet uppgående till 33 MSEK.

Förvaltningskostnader för koncerngemensamma funktioner uppgick till 365
(310) MSEK. Dessa kostnader täcks delvis genom avtalsreglerade
täckningsbidrag från den svenska verksamheten. Dessa bidrag varierar med
försäljningsvolymen. Med lägre försäljningsvolymer innebär detta en
sämre täckning av förvaltningskostnaderna, vilket förklarar att
förvaltningskostnaderna trots kostnadsbesparingar har ökat jämfört med
föregående år.

C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen
(tabeller sidorna 18-19 och 22-25)

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2003

Resultat före skatt och jämförelsestörande poster uppgick till 383 (352)
MSEK. Jämförelsestörande poster uppgick till -435 (2 016) MSEK (se
vidare tabell på sidan 29). Börsuppgången under de senaste kvartalen
börjar nu få en positiv inverkan på avgifter, vilket tillsammans med
kostnadsbesparingar har haft en stabiliserande effekt på resultatet.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -89 (2 764) MSEK. Därutöver
uppgick resultatet efter skatt för verksamheter under avveckling till -
127 (-2 557) MSEK. Vinst per aktie uppgick till -0,09 (2,71) SEK.
Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster uppgick
på rullande tolvmånadersbasis till 3 (7) procent. Avkastning på eget
kapital inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -1 (18)
procent.

Verksamheter under avveckling
Verksamheter under avveckling avser American Skandia samt
bankverksamheten i Schweiz. Som tidigare meddelats har under tredje
kvartalet 2003 beslut fattats om att avveckla bankverksamheten i Schweiz
och kontoret stängdes den 20 november 2003. Den återstående delen av
Prudential Financials, Inc. (US), förvärv av American Skandia avräknades
den 9 september 2003. I resultatet före skatt för verksamheter under
avveckling ingår banken i Schweiz med -252 (-109) MSEK och American
Skandia med 125 (-2 599) MSEK (se vidare tabell på sidan 29).

Fondförsäkring (tabell Intäkts- och kostnadsanalys sidorna 18-19)
Resultat före skatt uppgick till 869 (861) MSEK. I
fondförsäkringsverksamheten ökade de löpande intäkterna, som främst
består av avgifter på fonder under förvaltning och inbetalda premier
(täckningsbidrag brutto), till 4 743 (4 543) MSEK. Ökningen i intäkterna
speglar börsutvecklingen och återhämtningen i försäljningen under andra
och tredje kvartalet 2003.

Anskaffningskostnader inkluderar samtliga kostnader, både interna och
externa, som uppstår vid försäljning av fondförsäkringsprodukter. De
anskaffningskostnader som aktiveras (förutbetalda anskaffningskostnader)
skrivs av i en takt som motsvarar den ekonomiska livslängden, normalt 10
år.

Anskaffningskostnader ökade på grund av högre försäljningsvolymer med en
högre andel av flerårsbetalda produkter och uppgick till -4 068 (-3 988)
MSEK. Skandia har en för branschen restriktiv policy för aktivering av
dessa kostnader. När försäljningen började ta fart under andra kvartalet
2003 medförde detta ökade anskaffningskostnader, som bara till en viss
del periodiseras under avtalens löptid. Detta har initialt en dämpande
effekt på resultatutvecklingen.

Av anskaffningskostnaderna för fondförsäkring aktiverades cirka 63
procent, vilket motsvarar 2,5 miljarder SEK. Avskrivningen av aktiverade
anskaffningskostnader uppgick till 1,6 miljarder SEK. Förändringen av
förutbetalda anskaffningskostnader uppgick därmed till 911 (1 105) MSEK.
Under första kvartalet 2002 gjordes en anpassning av metodiken för
aktivering av dessa kostnader, som påverkade resultatet positivt under
första kvartalet 2002. Administrativa kostnader inom fondförsäkring
uppgick till -835 (-890) MSEK.

D. KASSAFLÖDEN OCH BALANSRÄKNING

Kassaflöde från den löpande verksamheten under tredje kvartalet 2003
Kassaflödet var negativt med 0,5 miljarder SEK jämfört med ett negativt
kassaflöde om 0,8 miljarder SEK under föregående kvartal. Det negativa
kassaflödet beror delvis på en eftersläpning i regleringen av utestående
balansposter.

Intäkter från fonder under förvaltning har börjat öka igen, men följer
börsutvecklingen med en viss eftersläpning samtidigt som den ökade
försäljningen gav upphov till ökade provisionsutbetalningar.

Ett omfattande arbete pågår som syftar till att säkerställa att det
initialt negativa kassaflöde som per definition uppstår vid försäljning
av fondförsäkringsprodukter täcks fortare och med en högre grad av
säkerhet av framtida avgifter. Detta arbete har högsta prioritet och
kommer, allt eftersom produktutvecklingen fortskrider, att leda till en
bättre balans i det operativa kassaflödet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten januari-september 2003
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (-0,8)
miljarder SEK. Merparten av det negativa kassaflödet hänför sig till
reglering av utestående balansposter. Det löpande kassaflödet därutöver
var svagt negativt.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Nettoinflödet, efter avdrag för kostnader och avräkning av interna lån i
samband med Prudentials förvärv av American Skandia, uppgick till 4,2
miljarder SEK. Under perioden uppgick investeringar i
placeringstillgångar till 1,9 miljarder SEK.

Kassaflöde från finanseringsverksamheten
Upplåningen minskade genom återbetalning av lån med 3,4 miljarder SEK.
Realiserade valutahedgar bidrog positivt till kassaflödet med 0,9
miljarder SEK. Utdelning till aktieägare uppgick till 0,3 miljarder SEK.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 320,6 (490,1 vid senaste årsskiftet)
miljarder SEK. Minskningen beror på American Skandia, som ej längre
konsolideras i verksamheten, samt på valutakurseffekter. Koncernens
upplåning uppgick till 4,2 miljarder SEK, jämfört med 9,6 miljarder SEK
vid senaste årsskiftet. Likvida medel uppgick till 2,0 miljarder SEK.
Netto efter avdrag för likvida tillgångar uppgick upplåningen till 2,2
miljarder SEK. Ovillkorade, outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till
4,3 miljarder SEK, jämfört med 10,4 miljarder SEK vid årsskiftet. Nivån
på kreditfaciliteter har minskats, och därmed även kostnaderna för
dessa, och anpassats till det förändrade lånebehovet.

Skandia äger 19,36 procent av If. Det bokförda värdet var oförändrat
jämfört med senaste årsskiftet och uppgick till 3,0 miljarder SEK. If
rapporterade ett resultat före skatt om 1 860 (-2 684) MSEK för perioden
januari - september 2003. Totalkostnadsprocenten inom
försäkringsverksamheten förbättrades till 98,5 (104,3) procent. Skandias
andel av If's konsolideringskapital uppgick till 3,6 miljarder SEK.

Konsolideringskapital och eget kapital
Konsolideringskapitalet uppgick till 26 645 MSEK (27 033 MSEK vid
senaste årsskiftet), vilket motsvarar 26 (26) SEK per aktie. Eget
kapital uppgick till 13 983 MSEK (15 238 MSEK vid senaste årsskiftet),
motsvarande 14 (15) SEK per aktie. Konsolideringskapitalet och eget
kapital har påverkats av den svenska kronans förstärkning med -1 095
MSEK respektive -733 MSEK. Koncernens investeringar i utländska
dotterbolag är delvis valutasäkrade. Detta motverkade med 534 MSEK den
negativa effekten av kronans förstärkning.

NYA REDOVISNINGSREGLER FöR PENSIONSåTAGANDEN
Från och med 2004 träder en ny rekommendation i kraft för redovisning av
ersättningar till anställda, RR 29. Detta innebär bland annat en
förändring i hur vissa pensionsåtaganden skall beräknas och redovisas.

Engångseffekten av denna förändring ska redovisas direkt mot eget
kapital. En preliminär uppskattning visar att Skandias pensionsåtaganden
fullt ut täcks av redan gjorda avsättningar. Beloppet som redovisas den
1 januari 2004 kan komma att förändras beroende på förändringar av
räntenivån och värdet på förvaltningstillgångar som sker under sista
kvartalet 2003.

E. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 14 november 2003 meddelades att Hans-Erik Andersson har utsetts till
VD och koncernchef i Skandia. Hans-Erik Andersson tillträder sin
befattning den 1 januari 2004 och efterträder då Leif Victorin.

Stockholm den 24 november 2003
Leif Victorin
Verkställande direktör och koncernchef

Eventuella frågor besvaras av:
Jan Erik Back, Chief Financial Officer, telefon 08-788 3720
Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 3643

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Finansinspektionens
föreskrifter och Redovisningsrådets Rekommendation RR20,
Delårsrapportering. Delårsrapporten har, förutom en anpassning till nya
redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft
den 1 januari 2003, upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i
Årsredovisning 2002. De nya rekommendationerna har ej haft någon
materiell påverkan på koncernens resultat- och balansräkning. I enlighet
med Redovisningsrådets Rekommendation RR19, Verksamheter under
avveckling, redovisas den amerikanska verksamheten samt bankverksamheten
i Schweiz separat.

Kommande ekonomiska rapporter från Skandia:
27 februari 2004, bokslutskommuniké 2003
15 april 2004, bolagsstämma

Skandias publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på
Internet: www.skandia.com. På Skandias hemsida finns även länkar över
Internet till telefonkonferensen måndagen den 24 november 2003. Utöver
delårsrapporten publicerar Skandia dokumentet Financial Supplement Q3
2003 på www.skandia.com under Investor Relations/Rapporter och
evenemang/Delårsrapporter. Dokumentet kan även beställas per telefon.

Försäkringsaktiebolaget Skandia
Sveavägen 44
103 50 Stockholm
Telefon +46-8-788 10 00
Internet www.skandia.com
Publikt bolag (publ), organisationsnummer 502017-3083