Fagerhults belysning

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 00:00 CEST

*Omsättning 1 048 (1 090) MSEK
*Resultat efter finansnetto 80,4 (101,9) MSEK
*Resultat efter skatt 57,5 (71,9) MSEK
*Resultat per aktie 4,64 (5,72) kronor
*Orderingång 1 053 (1 100) MSEK

Fagerhultgruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför kvalificerade belysningssystem. Fagerhults ljus finns på kontor, skolor, sjukhus och industrier, i butiker och bostäder – tyngdpunkten vilar på offentlig miljö. Målsättningen är att erbjuda produkter med senaste teknik, belysningskunnande och leveranser från en egen kundorderstyrd produktion. Som föregångare i utvecklingen av energieffektiva produkter med hög innovationsgrad har Fagerhult ett gott utgångsläge i en framtid där energi- och miljöfrågor blir allt viktigare.

Fagerhultgruppen har närmare 1200 medarbetare i sju länder och tillverkning på sex orter i Sverige. Försäljningsbolag finns i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland och Storbritannien. Fagerhult är dessutom via agenter representerat på ytterligare ett antal marknader. Fagerhults Belysning, Aneta Belysning, Ateljé Lyktan, Belid och Tryckta är koncernens svenska bolag.

Fagerhultaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 1 048 (1 090) MSEK vilket är en minskning med 3,9 % jämfört med föregående år.

Exportverksamheten fortsätter att öka och utgör nu 54 % av koncernens fakturering. Det är i första hand i Finland, Holland och Storbritannien som omsättningen ökat. Försäljningen utanför Sverige ökade under perioden till 567 (549) MSEK.

På den svenska marknaden blev omsättningen 480 (541) MSEK.

Fagerhults huvudinriktning är belysning för offentlig miljö med en omsättning på 931 (973) MSEK och ett resultat efter avskrivningar på 80,0 (101,1) MSEK. För det andra affärsområdet hembelysning uppgår omsättningen till 117 (117) MSEK och resultatet till -0,5 (0,9) MSEK.

Orderingången uppgick till 1 053 (1 100) MSEK.

Koncernens resultat efter finansiella poster blev 80,4 (101,9) MSEK. Rörelsemarginalen för perioden blev 7,6 (9,4) %. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 4,64 (5,72) SEK. Avkastningen på eget kapital är 14,7 (19,8) %.

Tredje kvartalet 2003
Försäljningsutvecklingen under det tredje kvartalet blev svagare än andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 327 (352) MSEK. En högre värderad svensk valuta har påverkat omsättning och resultat vilket har medfört försämrade marginaler. Störst påverkan på resultatet har försäljningen till Norge och England medan valutaförändringar i Euro inte har samma betydelse då försäljning och inköp i denna valuta ligger i nivå.

Efterfrågan på svensk marknad är för närvarande svag. Vakansgraden för kontorslokaler i det viktiga Stockholmsområdet är hög medan Göteborg och Malmöregionen har klarat sig bättre. Detta slår igenom på resultatet då belysning till kontor är ett av Fagerhults kärnområden.

Finansiell ställning
Koncernen har en stark finansiell ställning. Likvida medel vid periodens slut var 105 (96) MSEK. Soliditeten uppgick till 63 (58) procent och koncernens egna kapital till 531 (491) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har kunnat ökas och uppgick till 47,4 (42,0) MSEK.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 23 (40) MSEK, varav övervägande delen i maskiner och verktyg till nya produkter.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen 2002 och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 20.

Utsikter för 2003
Marknaden i Sverige är fortsatt svag och vi räknar inte med att konjunkturläget förbättras under resten av året. Det har inte gått att tillfullo kompensera denna nedgång med ökad försäljning utanför Sverige. Föregående års resultat kommer därför inte att kunna uppnås.

Habo 22 oktober 2003

Bo Eveborn
Verkställande direktör

Bokslutskommuniké för 2003 lämnas den 2 februari 2004. Upplysningar kan lämnas av Bo Eveborn, VD eller Ulf Karlsson, ekonomidirektör, tel 036-10 85 00