Displayit AB

Delårsrapport januari-september 2003 för Displayit AB

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2003 16:29 CET

Displayit redo för expansion

* Nettoomsättningen uppgick till 7 Mkr tredje kvartalet, motsvarande kvartal föregående år blev 3 Mkr. Proforma nya koncernen under nio månader blev faktureringen 21 Mkr.

* EBITDA uppgick till -2 Mkr tredje kvartalet.

* Resultat per aktie efter nyemission och full utspädning uppgick till – 0,01 kr tredje kvartalet

* Displayit har tillförts ca 30 Mkr i nyemission

* Omstrukturering minskar kostnaderna på årsbasis med cirka 23 procent

* Strategiskt viktiga order kring digitala biografer och kontrollrum samt pilotinstallation med COOP inom Digital Signage tecknades efter periodens utgång

Displayit i korthet
Det nya Displayit bildades i juli 2003 genom att Robux IT Holding AB förvärvade SIE Skandinaviska Industrielektronik AB och Displayit Sweden AB varefter bolaget namnändrats till Displayit AB. Displayit är noterat på Nordic Growth Market.
Displayit är en ledande aktör i Norden inom professionella digitala presentationslösningar, PDP, och bedriver verksamhet inom fyra affärsområden:
Digital Signage, digitala bildlösningar för reklam, information, sport och event.
Kontrollrum, lösningar för kritisk information i realtid för kontroll och övervakning.
Digitala Biografer, där Displayit är Sveriges ledande leverantör av helhetslösningar. Displayit har genomfört samtliga installationer av Digitala biografer.
Presentation, där bolagets partnerverksamhet bedrivs.

Verksamheten under kvartalet
Under september åternoterades Displayit på Nordic Growth Market. Vidare har bolaget tillförts ca 30 Mkr genom en nyemission om 20 Mkr och en överteckningsoption om 10 Mkr som utnyttjades fullt ut. Därmed har Displayit tillförts resurser som möjliggör en fortsatt utveckling av bolagets verksamhet.
Under kvartalet har fusionen och integrationen mellan de två bolagen Skandinaviska Industrielektronik och Dispalyit Sweden fullföljts. Fusionen och den efterföljande omstruktureringen har minskat de totala kostnaderna i bolaget med 23 % på årsbasis. Kvartalets huvuduppgift har varit att säkerställa integrationsprocessen och lägga grunden för den fortsatta utvecklingen av verksamheten.
I september tecknade Displayit en strategisk order om 2,4 Mkr med ett telekombolag om kontrollrumsutrustning. Displayits system underlättar för kunden att övervaka telefon- och datatrafik i sina nät.
Kvartalet har präglats av ett ökat intresse för Displayits lösningar inom alla affärsområden. Prospectstocken är oförändrat stor och uppgår till drygt 300 Mkr.
Som angivits i nyemissionsprospektet kan Displayits försäljning komma att variera något mellan kvartalen. Det tredje kvartalet fick sammantaget en lägre fakturering än förväntats, men bolagets förutsättningar i ett längre perspektiv ter sig oförändrat mycket goda.
Under kvartalet har ett antal förvärv utvärderats och fortsatta diskussioner pågår.

Viktiga händelser efter rapportperioden
Under oktober tecknades en order om den första permanenta digitala biografen i Stockholm inom ramen för Displayits samarbete med Folkets Hus och Parker. Intresset för Digitala biografer är fortsatt stort men införsäljningstiden i rådande konjunktur är något längre än bolaget tidigare bedömt.
Displayit tecknade också ett distributionsavtal med norska Projektdesign, ett bolag som utvecklar högprestandaprojektorer för professionella ändamål.
Displayits order på Mälarenergi blir företagets 11: e kontrollrumsinstallation 2003. Härigenom fortsätter Displayit att dominera marknaden inom kontrollrumssegmentet.

Utsikter
Marknadens intresse för PDP lösningar är fortsatt starkt. I rådande konjunkturläge har kundernas intresse inte i tillräcklig omfattning manifesterats i orderingång.
Det tredje kvartalet fick således en lägre fakturering än förväntats, men bolagets förutsättningar i ett längre perspektiv ter sig oförändrat mycket goda. Försäljningen under fjärde kvartalet kommer att överstiga föregående kvartal, men företaget bedöms likväl inte nå tidigare angiven prognos om 49 Mkr.
Prospectstocken om drygt 300 Mkr har stärkts under perioden genom aktiv kundbearbetning. Bolaget lämnar nu integrationsfasen bakom sig, rekryterar nya säljare och fokuserar på att beta av prospektstocken.
Displayit är rätt positionerat för tillväxt och ökade marknadsandelar. Utsikterna för 2004 ser fortsatt goda ut.

Resultat och ställning
Omsättningen i Displayit koncernen för perioden januari - september 2003 uppgick till 7,5 (7,7) Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till –7,1 (-3,7) Mkr. Periodens nettoinvesteringar uppgick till 53,1 Mkr.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick den 30 september 2003 till 55,9 Mkr. Konvertibelt skuldebrev uppgick till 0,7 (2,4) Mkr. Utnyttjad checkräkningskredit vid periodens utgång uppgick till -1,3 Mkr och den totala checkkrediten uppgick till 8,8 Mkr. Vid redovisnings-periodens slut den 30 september 2003 var 19 Mkr inbetalt från nyemissionen om 30 Mkr.
Av den fulltecknade emissionen har nu 29,3 Mkr inbetalts till bolaget. Bolaget har under redovisningsperioden mottagit ett ovillkorat aktieägartillskott om 2 Mkr.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (0) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till –2,8 (-2,1) Mkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,4 (0,6) Mkr. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 34,9 (0,1) Mkr och avser förvärven av SIE Skandinavisk Industrielektronik AB och Displayit Sweden AB.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med RR 7 med undantag för att apportemissionen inräknats i kassaflödet. Vidare används begreppet nettoskuldsättning varmed avses likvida medel minskat med utnyttjad checkräkningskredit. Övriga tillämpade redovisnings-principer överensstämmer med såväl årsredovisning som jämförbar period år 2002. Aktivering av förlustavdrag har ej skett.

Antalet aktier uppgick vid utgången av december 2002 till 11.520.450 stycken och vid utgången av september 2003 uppgick antalet aktier till 741 063 816. Vid full konvertering samt lösen av optioner kommer antalet aktier att uppgå till 742 961 229 stycken. Nyckeltalen för koncernen blir som följer nedan, fördelat på nuvarande antal respektive efter full konvertering.

Koncernredovisningen för 2003 avser moderbolaget Displayit AB (f.d. Robux IT Holding AB) under 9 månader och de förvärvade dotterbolagen SIE Skandinaviska Industrielektronik AB och Displayit Sweden AB under 3 månader från förvärvstidpunkten den 1 juli 2003.