Glycorex Transplantation

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 12:02 CEST

· Omsättningen för perioden januari-september 2004 ökade till 2,6 MSEK (1 MSEK motsvarande period föregående år). · Transplantation över blodgruppsgränsen har under perioden framgångsrikt genomförts på transplantationscentra i Sverige, Belgien, England och Tyskland med hjälp av bolagets produkt. Under september har ytterligare två större centra, Hannover och Birmingham, för första gången transplanterat med hjälp av produkten. · Mycket positiva resultat av njurtransplantation och levertransplantation över blodgruppsgränserna med hjälp av bolagets produkt har presenterats av transplantationscentra vid en större internationell transplantationskongress i Wien. · Resultatet efter finansiella poster blev -15,1 MSEK (-15,1 MSEK) inkluderat planenlig avskrivning med 4,2 MSEK (4,2 MSEK) på tidigare aktiverad utvecklingskostnad. Verksamheten Glycosorb®-AB0 är certifierad för marknadsföring och försäljning inom EU-området. GlycoSorb®-AB0 möjliggör transplantationer över blodgruppsgränsen. Det betyder att organ nu kan transplanteras mellan individer med skilda blodgrupper utan att avstötning sker. Det genomförs i storleksordningen 50.000 njurtransplantationer, 12.000 levertransplantationer och 4.500 hjärttransplantationer i världen varje år. Behovet är mycket större och ökar för varje år. Beräkningar visar att transplantationer över blodgruppsgränsen kan öka antalet transplantationer, framförallt transplantationer från närstående, med omkring 30-40 procent. Detta innebär en betydande marknadspotential för våra produkter. Inte bara vuxna utan även barn har transplanterats med hjälp av produkten. Detta senare är speciellt viktigt eftersom dialysbehandling av barn inte är attraktivt. Äldsta transplanterade patienten hittills är 66 år och den yngsta 1 år. Produkten har framgångsrikt använts för njur-, lever- och hjärttransplantation över blodgruppsgränserna. Lever- och hjärttransplantation bör ofta ske inom en relativt kortare tidsrymd från insjuknandet jämfört med njurtransplantation. Det är emellertid också en stor fördel att utan längre väntetid bli njurtransplanterad jämfört med att gå i dialys. Patienter i dialys utvecklar ofta allvarliga sidosjukdomar (hjärtsjukdom, kroniska infektioner exempelvis) som ger en hög dödlighet. Transplanterade patienter har högre livskvalitet och avsevärt längre förväntad överlevnad än dialyspatienter. Transplantation över blodgruppsgränserna, som nu kan genomföras med hjälp av vår produkt, kan för många patienter nästan tredubbla möjligheten att bli transplanterade i tid. Introduktion och utvärdering av nya transplantationsrutiner tar emellertid normalt lång tid. Tack vare de goda resultat som erhållits etableras produkten nu på fler transplantationscentra. Två större transplantationscentra, Hannover och Birmingham, har under september för första gången använt produkten för blodgruppsinkompatibel njurtransplantation. Transplantationerna blev framgångsrika. Mycket positiva resultat av blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer och levertransplantationer presenterades vid en stor internationell kongress i Wien i september. Detta är betydelsefullt för marknadsföring och etablering av produkten och vi har under perioden noterat ett ökande intresse från flera större transplantationscentra, inte bara i Europa utan även från centra i USA, Asien och Australien. Tester av bolagets produkter för uppskalad produktion av universell blodplasma genomförs för närvarande på en större europeisk blodbank. Universell blodplasma är avsedd att kunna ges till patienter oavsett blodgruppstillhörighet. Detta kan drastiskt minska logistikproblem och bristsituationer på blod av rätt blodgrupp. Ett globalt europeiskt läkemedelsbolag utvärderar för närvarande bolagets produkter för uppskalad produktion av vissa blodrelaterade produkter. Tester av bolagets produkter har tidigare framgångsrikt genomförts för småskalig produktion. Marknad Bolagets fokus är för närvarande marknadsföring och försäljning av GlycoSorb®-AB0 inom EU-området. Marknadspotentialen i Europa bedöms vara mer än tillräcklig för att företaget skall uppnå en god lönsamhet. Svenska sjukhus har varit pionjärer i användandet av produkten och har med hjälp av produkten utvecklat en ny transplantationsmetodik som möjliggör fler transplantationer, kortare väntetider och stora vinster för patient och samhälle. I takt med att produkten nu etableras på fler sjukhus på de större marknaderna i Europa räknar bolaget med en fortsatt ökning av omsättningen. Som en jämförelse kan nämnas att enbart i Tyskland väntar mer än 12.000 patienter på njurtransplantation medan motsvarande siffra i Sverige är drygt 500. Vi har noterat ett stort intresse för produkten från amerikanska sjukhus. USA utgör den potentiellt största enskilda marknaden för GlycoSorb®-AB0, bland annat beroende på ett aktivare program för att öka antalet transplantationer. De har även genomfört transplantationer över blodgruppsgränsen med hjälp av plasmabyte och splenektomi (borttagande av patientens mjälte). Detta innebär betydande risker för patienten. Vår produkt har visat sig möjliggöra en skonsam och effektiv behandling utan sidoeffekter och utan splenektomi. Bolaget arbetar med processen syftande till att uppnå godkännande i USA. Vi har under perioden även noterat stort intresse från andra världsdelar, och har påbörjat arbete med att uppnå godkännande i Australien och några av marknaderna i Asien. Utveckling av resultat och ställning Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2,6 MSEK (1 MSEK motsvarande period föregående år). All omsättning under tredje kvartalet är hänförlig till september, juli-augusti görs relativt få transplantationer i Europa. Rörelsekostnaderna uppgick till -18,1 MSEK (-16,3). I rörelsekostnaderna ingår planenlig avskrivning på tidigare aktiverad utvecklingskostnad för GlycoSorb®-AB0 med 4,2 MSEK (4,2 MSEK). Totalt under åren 1997--2002-12-31 har 45,2 MSEK aktiverats för GlycoSorb®-AB0. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta kostnader under perioden. Periodens kostnad för fortsatt produktionsutveckling av produkten GlycoSorb®-AB0, ca 5,9 MSEK (5,9 MSEK) har fr.o.m. år 2002 kostnadsförts eftersom bolaget inlett den kommersiella fasen. Investering i materiella tillgångar uppgick under perioden januari - september till 49 TSEK (193 TSEK). Resultat efter finansiella poster blev -15,1 MSEK (-15,1 MSEK). Periodens kassaflöde blev -3,5 MSEK (-10,9 MSEK) inkluderande likvid från riktad nyemission. Soliditeten uppgick till 92% (90 %, 2003-09-30). Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 11,9 MSEK (2,3 MSEK) vid periodens slut. Emissioner Styrelsen för Glycorex Transplantation AB beslutade den 11 maj 2004 att genomföra en riktad emission. Beslutet skedde med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 13 maj år 2003. Beslutet omfattade 2 300 000 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen. Emissionskursen uppgick till 3,85 kronor. Bolaget tillfördes ca 8,8 MSEK efter emissionskostnader och aktiekapitalet ökade med 115 000 kronor. Efter emissionen uppgår bolagets aktiekapital till 2 490 734 kronor och antalet aktier till 49 814 678 varav 3 268 000 A-aktier och 46 546 678 B-aktier. Utsikter En utveckling av produktionen till de ökande behoven genomförs fortsatt under innevarande år. Produktionen och försäljningen förväntas öka i takt med etablerandet av produkten GlycoSorb®-AB0 på nya marknader i Europa. Företaget räknar med en ökande omsättning och att den löpande verksamheten inte ger någon vinst i år. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Vad gäller rapportering per segment - rörelsegrenar och geografiska områden, har bolaget endast ett primärt segment, produkter inom området organtransplantation. Den sekundära indelningen i segment baseras på de geografiska marknader som företaget säljer på. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2005-02-01 Lund 2004-10-28 Styrelsen i Glycorex Transplantation AB Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information kontakta: VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780, epost:glycorex.transplantation@glycorex.ideon.se samt hemsida www.GlycorexTransplant.se Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).