Spendrups Bryggeri AB

Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 15:44 CEST

•Förbättrat resultat efter finansiella poster 42 MSEK (25 MSEK)
•Spendrups nettoomsättning sjönk med 9 procent till 1 445 MSEK
•Gränshandeln med starköl fortsätter att öka kraftigt

Resultat
Nettoomsättningen under perioden, exkl. dryckesskatt, sjönk med 9 procent. Trots detta blev koncernens resultat efter finansiella poster 42 MSEK (25 MSEK). Moderbolagets resultat blev efter finansiella poster -25 MSEK (-32 MSEK). Det relativt goda resultatet beror i huvudsak på ett omfattande besparingsprogram som inkluderar reducering av arbetsstyrkan. Även försäljnings- och administrationskostnader har minskat, med 4 procent jämfört med föregående år.


Verksamheten
Spendrup Invests huvudsakliga tillgång är aktieinnehavet i Spendrups Bryggeri. Även en delårsrapport från Spendrups Bryggeri avges.

Totalt minskade den svenska bryggerimarknaden (i Sverige försåld volym) med 6 procent under perioden. Minskningen accelererade under tredje kvartalet för alkoholsvaga öl som en konsekvens av sommarens kraftiga ökning av gränshandeln med starköl. Försäljningen av folköl har sjunkit i år med 15 procent och av lättöl med 9 procent.

Minskningen är störst i detaljhandeln som gått ner med 9 procent. Restaurangmarknaden minskade med 1 procent och Systembolagets försäljning minskade med 2 procent de senaste nio månaderna.

Den enskilt största orsaken till den svagare marknaden för de svenska bryggerierna är den omfattande gränshandeln. Dessutom ökar detaljhandelns direktimport av egna varumärken. Vädret under sommaren har ytterligare påverkat marknadsutvecklingen negativt.

Spendrups marknadsandelar på öl har minskat till 25,0 procent (27,0 procent) under 2004. Minskningen är störst på Systembolaget. Spendrups marknadsandel på vatten är 28,6 procent (31,1 procent) vilket är en minskning under perioden. LOKA är tydlig marknadsledare i dagligvaruhandeln men konkurrensen från detaljhandelns egna varumärken är stor. Spendrups marknadsandelar för läsk uppgår till 17,2 procent (18,2 procent). Framgångarna på exportmarknaden fortsätter. Försäljningen till gränshandeln har ökat kraftigt.

Investeringar och finansiering
Investeringar under januari - september i koncernen uppgick till 87 MSEK varav merparten hänförs till maskiner och inventarier samt fordon i Spendrups Bryggeri.

Rättsliga tvister
Processen mellan Spendrups Bryggeri och den belgiska bryggerikoncernen Interbrew avseende uppsägning av licensavtal fortgår.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer.

Stockholm den 29 oktober 2004
SPENDRUP INVEST AB (publ)

Jens Spendrup
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Hesseborn, ekonomidirektör eller Caroline Ekman, informationschef,
telefon 08-672 77 00