Hydropulsor AB

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 08:47 CEST

* Order på kompakteringsmaskin till Italien
* Verksamhet startad i Hydropulsor-EPM, Kina
* Installationerna av kompakteringsmaskiner i USA framgångsrika
* Ökat intresse för kapmaskiner
* Avtal tecknat med Scandinavian Powdertech om licens på sfäriska pulver
* Omsättningen för perioden uppgick till 2,4 MSEK (10,5) och resultatet efter finansiella poster till -16,0 MSEK (-11,9)


Verksamhet

Order från Universitetet i Padua, Italien
Hydropulsor erhöll i september en order på en pulverkompakteringsmaskin av modell 35-7 från Universitetet i Padua, Italien. Ordervärdet är cirka 5,6 MSEK. Maskinen ingår som en central komponent i det projekt som universitetet i Padua har initierat kring tillämpad forskning om nanopulver. Nanopulver betecknas som framtidens materialteknologi inom pulverbranschen och intresset för forskning inom området är mycket stort. Universitet i Padua kommer att vara en viktig del i ett forskningskonsortium som bildas tillsammans med olika företag och branschintressenter i Europa.

J/V i Kina startat
Joint venturesamarbetet med East Precision Machinery of Nanjing Co., Ltd i Kina har nu resulterat i ett gemensamt bolag, Hydropulsor-EPM, som påbörjat tillverkning av en första pulverkompakteringsmaskin, HYP 35-7. Bemanning i företaget kommer initialt att ske i form av inhyrning av personal från EPM.

VD Åke Hörnell har drivit Kinasatsningen och har även initierat en bredare kontaktbas i Japan, där en distributör, Adtec Engineering, kommer att kontrakteras inom kort.

Installation i USA
Maskinen till Hawk Precision Components, Inc. installerades under perioden hos köparen och inledande drift har gett goda produktionsresultat. Demonstrationsmaskinen till Gasbarre är också installerad.

Ökat intresse för kapmaskiner
Ett ökat intresse har visats från marknaden för Hydropulsors kapmaskiner. Intresset gäller maskiner i alla storlekar i produktprogrammet och visar att företaget har ett intressant koncept för kunden. Den under 2002 sålda och tidigare problemtyngda kapmaskinen till franska PUM rapporteras nu producera i tvåskift och klarar kapsnitt på mer än 60 mm solid stång.

Exklusivt avtal med Scandinavian Powdertech
Hydropulsor har tecknat avtal med Scandinavian Powdertech att exklusivt kunna erbjuda deras pulver Scanpac till sina kunder i samband med försäljning av pulverkompakteringsmaskiner. Scanpac är ett sfäriskt pulver och ger mycket goda egenskaper vid höghastighetskompaktering. Scandinavian Powdertech har både produkt- och metodpatent i flertalet industriländer.

Tillverkning
Tillverkning pågår av ett antal pulverkompakteringsmaskiner. Satsningen på tillverkningsprojekt har flera syften. Dels kan leveranstiden hållas nere genom att ha pågående tillverkningsprojekt, dels har Hydropulsor potentiella intressenter som vill testa tekniken innan de är beredda att beställa. Riktiga testmöjligheter blir då en nödvändighet, vilket gäller både pulverkompaktering och "sizing" (kalibrering av komponenter).

Organisation
Organisationen har stärkts genom att Kent Söderquist har tillträtt befattningen som marknads- och försäljningschef i Hydropulsor AB. Söderquist är 39 år och kommer närmast från Vishay Nobel AB i Karlskoga där han var verksam som marknads- och försäljningschef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

PM2004
Hydropulsor deltog den 17-21 oktober i EPMA:s (European Powder Metal Association) världskonferens och mässa i Wien. På konferensen höll Hydropulsor ett välbesökt föredrag som fick ett mycket positivt mottagande. Tillsammans med en representant från Hawk redogjorde man för de framgångsrika tester som gjorts avseende kompaktering av flernivåkomponenter med Hydropulsors teknik. På mässan hade Hydropulsor en egen monter, vilket var uppskattat och gav många bra kundkontakter.

Flernivåkomponenter
Hydropulsor har tecknat ett Letter of Intent med Hawk Precision Components avseende utnyttjande av teknik utvecklad av Hawk för tillverkning av flernivåkomponenter. Med en verktygsadapter för flernivåkomponenter ökar marknaden väsentligt för Hydropulsors pulverkompakteringsmaskiner. Uppskattningsvis utgörs 80 procent av marknaden för metallpulverkomponenter av komponenter med fler än en nivå.

Marknadsaktiviteter hos Gasbarre
I november genomförs ett "öppet hus" hos bolagets amerikanska agent, Gasbarre. Ett antal potentiella kunder har bjudits in och förutom föredrag av såväl Gasbarre som Hydropulsor och Höganäs, kommer besökarna även att förevisas den demonstrationsmaskin som är placerad hos Gasbarre.

Överenskommelse med Höganäs
Hydropulsor har överenskommit med Höganäs AB att förvärva en licens avseende en metod att tillverka PM-produkter genom höghastighetskompaktering av vissa järnbaserade pulver. Detta innebär att de företag som köper Hydropulsors HVC-maskiner fritt kan utnyttja Höganäs patenterade teknik. Även samarbetsavtalet mellan företagen kommer att förnyas.

Ekonomisk information
Dotterbolagen i Hydropulsorkoncernen fusionerades med moderbolaget Hydropulsor AB per den 26 december 2003 med syfte att förenkla och effektivisera det administrativa arbetet. Hydropulsor AB skall därför, för bättre jämförbarhet, primärt jämföras med den tidigare Hydropulsorkoncernen. Kommentarer ges i det följande som jämförelser mellan Hydropulsor AB och den tidigare Hydropulsorkoncernen.

Omsättning, resultat och avskrivningar
Nettoomsättningen för Hydropulsor uppgick under perioden januari-september till 2,4 MSEK (10,5).
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till - 16,0 MSEK (- 11,8). Avskrivningar har under perioden genomförts med 4,4 MSEK (3,9).

Investeringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,9 MSEK (1,2). Motsvarande för materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 MSEK (0,0).

Likviditet
Bolagets totala kreditlimit hos bank uppgår till 15,0 MSEK varav 11,8 MSEK har utnyttjats per den 30 september 2004. Hydropulsors disponibla likvida medel uppgick till 1,1 MSEK per den 30 september 2004. Likviditeten belastas av den demomaskin som nu är installerad hos Gasbarre samt det omfattande tillverkningsprogram som påbörjats. Eventuella likviditetsbehov på kort sikt kommer att hanteras av huvudägaren och bolagets bank.

Kommentar till den finansiella utvecklingen
Hydropulsors tidigare lämnade prognos om en något ökad omsättning för verksamhetsåret 2004 kommer inte att kunna nås. Den förväntade omsättningen för året beräknas uppgå till i storleksordningen 4 - 14 MSEK beroende på när försäljningen av maskinen hos Gasbarre sker. Betydande osäkerhet kring prognoser uppstår som en naturlig följd av den bransch i vilken Hydropulsor verkar. En försåld maskin inbringar relativt sett betydande belopp, och senarelagda eller uteblivna förväntade order påverkar omsättningen i hög grad. Sådana tidsförskjutningar är naturliga i maskinbranschen som präglas av långa ledtider i projekt. Styrelsen ser trots denna justering av prognosen för årets omsättning med tillförsikt fram emot det kommande året med hänsyn till de omfattande och långsiktiga marknadssatsningar som genomförs i USA, Kina och Japan såväl som i delar av Europa.

Redovisningsprinciper
Bolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen. Rapporten har inte varit föremål för granskning av Hydropulsors revisorer.

Karlskoga den 27 oktober 2004

Hydropulsor AB (publ)
Styrelsen

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Åke Hörnell eller ekonomichef Jonas Andersson.
Telefon 0586-649 50

Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.