Sveaskog

Delårsrapport Januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 16:59 CEST

Sveaskog bedriver skogsbruk och virkesförsäljning med bas i ett innehav om ca 3,5 miljoner ha produktiv skogsmark. Skogsrörelsen innefattar även fastighetsförvaltning samt kommersiell verksamhet avseende jakt, fiske och naturupplevelser. Den skogliga verksamheten bedrivs under namnet Sveaskog. I koncernen ingår industriell verksamhet i form av kartongtillverkning, AssiDomän Cartonboard. Därutöver äger Sveaskog 50% i träindustriföretaget Setra Group AB.

Kvartal
Januari -september

MSEK
2004 Kv 3
2004 Kv 2
2003 Kv 3
2004
2003

Nettoomsättning
1 862
2 321
1 726
6 212
6 429

Rörelseresultat
270
529
270
1 170
1 197

(varav reavinster från


fastighetsförsäljning)
(81)
(91)
(44)
(240)
(152)

Resultat efter finansnetto
161
398
152
793
802

Nettoresultat
116
286
110
571
578

Nettoresultat per aktie (SEK)
0,98
2,41
0,93
4,82
4,88·Rörelseresultatet för tredje kvartalet var MSEK 270, en säsongsmässig minskning med 49% jämfört med föregående kvartal. Resultatet försämrades för skogsrörelsen främst till följd av lägre leveransvolym och högre skogsskötselkostnader. Kartongrörelsens (Cartonboard) resultat sjönk främst till följd av genomfört årligt underhållsstopp. Även resultatandelen från Setra Group samt resultatet från fastighetsförsäljningar minskade.

·Jämfört med tredje kvartalet 2003 var rörelseresultatet oförändrat, främst till följd av högre resultat från fastighetsförsäljningar. Skogsrörelsens resultat minskade genom högre skogskötselkostnader. Cartonboards resultat påverkades negativt av underhållsstoppet. Resultatandelen i Setra Group var lägre.

·Rörelseresultatet för januari - september minskade med 2% jämfört med motsvarande period 2003. Skogsrörelsens resultat sjönk till följd av lägre leveransvolymer och högre skogsskötselkostnader. Försämrad sågverkskonjunktur innebar att resultatandelen i Setra Group var lägre. Resultaten för Cartonboard och från fastighetsförsäljningar ökade.

Stockholm den 25 oktober 2004

Sveaskog AB (publ.) (556558-0031)

Gunnar Olofsson
Verkställande direktör

Tidpunkter för bokslutsrapporter
Bokslutskommuniké helåret 2004 31 januari 2005
Delårsrapport jan-mars 2005 28 april 2005

Delårsrapporten är ej reviderad.

Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Gunnar Olofsson eller informationschef Linda Andersson. Telefon: 08-655 90 00. www.sveaskog.se