Meda AB

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 14:15 CEST

 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK.

 Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK.

 Resultatet per aktie blev 6,86 (4,55) SEK.

 Koncernens rörelseresultat ökade 67% till 97,1 (58,1) MSEK.

 Strategiskt samarbete med Orion Pharma

FÖRSÄLJNING

Försäljningen under perioden hade följande fördelning mellan koncernens tre affärsområden.

Tabell - Försäljning per affärsområde

Affärsområdet Pharmas försäljning för perioden januari till september ökade till 491 (313) MSEK. De senast genomförda produktförvärven (Cyklokapron och Cyklo-F, Morfin Bioglan och Spasmo-lyt) har inkluderats för det tredje kvartalet. Tillväxten exklusive förvärvade produkter ökade mer än 5% i januari till september. Som en jämförelse var marknadstillväxten på den svenska marknaden under samma period 1,5%.

Affärsområdet Medical Device ökade till 79 (74) MSEK efter en fortsatt fokusering på lönsamma produkter.

Affärsområdet Parallellhandel minskade till 198 (249) MSEK delvis som en konsekvens av koncentration av produktsortimentet.

RESULTAT
Koncernens rörelseresultat för årets första nio månader ökade 67% till 97,1 (58,1) MSEK. Den högre resultatnivån förklaras i huvudsak av produktförvärv och en god lönsamhetsutveckling. Avskrivningar på immateriella rättigheter, som en följd av produktförvärv, utgjorde cirka hälften av rörelsekostnadsökningen.

Koncernens bruttomarginal för perioden steg till 38% (34%) som en följd av affärsområdet Pharmas allt större tyngd. Affärsområdena Pharma och Medical Device svarade för hela 97% av bruttoresultatet för perioden januari till september.

Tabell - Bruttoresultat per affärsområde

Diagram - Andel av bruttoresultat

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens likvida medel var vid utgången av september 18,7 MSEK mot 26,1 MSEK vid årets början. Därtill uppgick outnyttjade kreditfaciliteter till 111,2 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 118,4 (55,2) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 212,2 (133,8) MSEK. Under det tredje kvartalet förvärvades produkträttigheter till ett värde av 187,2 MSEK. Förvärven har finansierats genom upplåning.

Koncernens finansiella nettoskuld var vid utgången av september 463,1 MSEK mot 230,0 MSEK vid årets början.

Det egna kapitalet uppgick till 507,7 MSEK mot 457,8 MSEK vid årets början, vilket motsvarar 57,84 (52,57) SEK per aktie. Under perioden har utdelning till aktieägarna skett med 17,5 MSEK. Nyemission genom konvertering av anställdas teckningsoptioner har skett till ett värde av 6,5 MSEK. Koncernens soliditet var 40,4% jämfört med 50,1% vid årets början.

AVTAL OCH VIKTIGARE HÄNDELSER

 Långsiktigt samarbetsavtal med Orion
Meda har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Orion Pharma för marknadsföring av inhalatorsystemet Easyhaler i Skandinavien. Övertagandet sker från 1 januari 2005. Easyhaler är ett konkurrerande system till AstraZenecas Turbuhaler.

Produkten Giona Easyhaler, innehållande den inflammationshämmande substansen budesonide, har nyligen registrerats. Marknaden för budesonide inhalationspulver uppgår till ca 350 MSEK i Skandinavien. Meda har även en ”right of first refusal” till Orions kommande produkt Easyhaler innehållande formoterol.

Samarbetet med Orion innebär att Meda nu etablerar sig inom ett nytt terapiområde, nämligen behandling av astmasjukdomar. Meda betalar MEUR 1,5 för försäljningsrätten. Bruttomarginalen förväntas bli väl i nivå med bruttomarginalen för affärsområdet Pharma.

HELÅRET 2004
Den positiva utvecklingen beräknas fortsätta under det fjärde kvartalet. Koncernens rörelseresultat för helåret 2004 beräknas bli väsentligt högre än föregående år.

RAPPORTER 2004

Bokslutsrapport 2004 onsdag den 9 februari 2005

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats enligt RR 20 Delårsrapportering. Från och med den 1 januari 2004 tillämpar Meda Redovisningsrådets rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda i koncernredovisningen. Genom tillämpning av RR 29 redovisas förmånsbestämda pensionsplaner inom koncernens samtliga dotterbolag enligt gemensamma principer. I Medas finansiella rapportering till och med 2003 har sådana planer redovisats enligt lokala regler och föreskrifter i respektive land. I enlighet med rekommendationens övergångsregler fastställs en ingångsskuld beräknad per den 1 januari 2004 i enlighet med RR 29. Denna ingångsskuld understiger den skuld som redovisades den 31 december 2003 enligt tidigare principer med 2,1 MSEK. Det understigande skuldvärdet har därvid redovisats per den 1 januari 2004 som en minskning av avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Netto efter avdrag för uppskjuten skatt ökar koncernens egna kapital med 1,3 MSEK. I enlighet med rekommendationens övergångsregler har företaget inte omräknat tidigare räkenskapsår enligt den nya rekommendationen.
I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen.


Stockholm den 27 oktober 2004

Anders Lönner
VD

Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.För ytterligare information kontakta:

Anders Lönner, VD tel. 08-630 19 00

Anders Larnholt, Investor relations tel. 08-630 19 62

MEDA AB (publ) – Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinteknisk utrustning i ca 25 länder. Meda är etablerat med egna dotterbolag i Norden, Storbritannien, Tyskland och Baltikum. Meda är noterat på Stockholmsbörsen.