Fingerprint Cards AB

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 15:44 CEST

För det tredje kvartalet noteras i huvudsak följande:

· Rörelseintäkterna för januari till september var 1,0 Mkr (4,1)

· Finansnettot uppgick till 1,7 Mkr (2,4)

· Resultatet för januari till september blev -16,5 Mkr (-14,3)

· Likvida medel per 30 september omfattade 35,1 Mkr (71,0)

· Resultat per aktie för januari till september uppgick till -2,60 (-2,25)

· Flera nya produkter med Bolagets teknik på säkerhetsmässan i Stockholm

· Flexibel säkerhetslösning för bilar från Easy Access Inc.


Marknaden

En ökad efterfrågan mot slutet av 2004 på biometriska lösningar är koncentrerad till två huvudsakliga områden. Det största området avser nationella program för biometristödda pass och andra ID-handlingar, där USA, Storbritannien, Danmark, Nya Zeeland, Australien och Japan alla stöder ett öppet val av biometriska tekniker och lösningar. Det andra området avser implementering av biometrisk hårdvara i bärbara elektroniska produkter – mobiltelefoner och datorer – där utvecklingen nu gått in i en ny fas och där det värde biometrin ger kunden klart kan identifieras.

På internationell nivå har ansträngningarna att uppnå internationella standards för interoperabilitet gjort stora framsteg under årets första nio månader genom arbetet inom ISO (International Standards Organisation). Detta inkluderar ett omfattande utvecklingsarbete som sponsrats av ICAO (International Civil Aviation Organisation) och ILO (International Labour Organisation), som båda driver på utvecklingen mot leverantörsoberoende lagring av fingermönsterdata i högvolymdokument som pass med integrerat chip och maskinläsbara ID-handlingar. De första exemplen på dessa biometrisäkrade handlingar kommer att vara i omlopp under fjärde kvartalet 2004 med en tillväxt mot 20 miljoner enheter vid slutet av 2005 och därefter fortsatt tillväxt. Dessa standards är ett viktigt steg mot en massanvändning av biometriska ID-handlingar och för identifieringstekniker, eftersom den lagrade biometriska datan är plattformen för utvecklandet av verifieringslösningar där olika leverantörers hårdvara och algoritmer skall kunna användas.

Det tredje kvartalet såg ett ökat engagemang för biometri från Microsoft, som under eget varumärke lanserade såväl ett tangentbord som en mus för inloggning, båda med fingerteknik. Det ledande mjukvaruhusets synsätt tycks vara att man i detta skede betonar bekvämlighetsaspekten i avvaktan på introduktionen av ett operativsystem med gränssnitt till flera olika leverantörers biometrisystem.

På marknaden för konsumentelektronik har den första acceptansen av och experimenterandet med större och mindre kapacitiva areasensorer i laptops och mobiltelefoner nu rört sig mot en klart uttalad preferens för linjesensorer. I Japan har DoCoMo valt en linjesensor för en iMode-telefon tillverkad för deras räkning av Fujitsu. I slutet av tredje kvartalet tillkännagav vidare IBM att de valt linjesensortekniken för sin laptop T42 Thinkpad. Med hänvisning till den stora kostnadsskillnaden mellan linje- och areasensorer lät IBM förstå, att linjesensorn kommer att integreras i mer än tio varianter av deras populära serie av affärsdatorer.

Laptops har volymmässigt redan gått förbi den stationära PC:n som mest sålda dator och utvecklingen hos IBM visar att man planerar för en användning av fingerteknik i sina datorprodukter. Man kommer att använda en öppen industristandard för datasäkerhet utarbetad av Trusted Computing Group . Produkter utvecklade i enlighet med denna standard skall skydda persondatorer från illvilliga mjukvaruattacker och icke behöriga användare. Denna nya nivå, med ett helhetsgrepp på säkerheten för persondatorer, skapar större klarhet i hur biometrisk identifiering passar in i bilden av säker datahantering och kontroll av access till nätverk. Det garanterar också, att de säkerhetsvinster man gör genom att tillföra biometrisk identifiering inte går förlorade på grund av andra svagheter i säkerhetssystemet.


Nya produkter med Bolagets teknik

På säkerhetsmässan 21 – 24 september i Stockholm visades nya produkter för marknaden, vilka utvecklats med Bolagets fingerteknik. Bewator AB, marknadsledande i Europa inom området Access Security, visade sitt dörrlås Fingerprint Codoor FP5000. Låset är en fristående enhet, vilket innebär att all lagring och matchning av fingermönster sker lokalt i enheten, där upp till 32 fingermönster kan lagras genom en enkel programmering. Även montering av låset är enkelt eftersom ingen ledningsdragning behövs och produkten är designad för att passa in i såväl kontors- som butiks- och industrimiljö. Bewator har lagt en första order av komponenter för leverans under nästa kvartal.

Rosengrens AB, utvecklare av säkerhetsskåp, bankvalv, larm och lås, visade på samma mässa ett passersystem som är byggt med Fingerprint Cards linjesensorsystem. Bolaget ingår i den världsomspännande Gunnebokoncernen och har i sitt produktutbud ett flertal produkter i vilka tekniken med fingeridentifiering skulle kunna användas. Det passersystem man visade på mässan var en prototyp och således inte en färdig produkt.

Ytterligare ett säkerhetsföretag, Håbeco Protection AB, visade på samma mässa en lösning med Bolagets areasensorteknik, ett säkerhetsskåp med fingeridentifiering för att öppna skåpet med samtidig loggning av vilka individer som beretts tillträde.

Easy Access Inc. i North Carolina har utvecklat en intressant bilapplikation med Fingerprint Cards areasensorsystem. En liten robust modul, innehållande hela systemet, appliceras i nedre kanten av vindrutans utsida. Flera alternativa inkopplingar är möjliga. Den enklaste varianten är en koppling till centrallåset för öppning och låsning av dörrarna, men koppling till tändningslåset är också möjlig, varvid fordonet kan startas först efter att fingeridentifiering skett. Enheten kan även styra på- och avkoppling av billarmet. All kommunikation mellan biometrienheten och fordonets lås- larm- och tändningsfunktion är krypterad. Fingerprint Cards och Easy Access har i samarbete utvecklat en ny paketeringslösning för sensorn som skall klara påfrestningarna vid utomhusbruk och de första fem hundra systemen har nu levererats till Easy Access för integrering i modulen och för fälttest. Försäljning av modulen kommer att, förutsatt att testerna faller väl ut, ske genom bilhandeln, där bilverkstaden installerar systemet för kunden.


Strategisk partner

Marknadens aggressiva krav på konkurrenskraftigt pris, tillsammans med det krav på leverantörstyngd och tillgång till produktionskapacitet, som är avgörande krav vid volymaffärer, har lett till en delvis ändrad affärsstrategi för Bolaget, vilket redogjordes för i halvårsrapporten. Den affärsmodell Fingerprint Cards nu arbetar med, avseende sin linjesensorteknik, är bättre anpassad för en begynnande volymmarknad för biometrin.

Bolagets kunder, eller kund, kommer i huvudsak att vara företag, som utvecklar och säljer integrerade kretsar och som har egen, eller har gynnsam tillgång till, produktion av både kisel och sensorpaketering. Syftet är att på detta sätt garantera konkurrenskraftig prissättning på Bolagets teknik och långsiktig kontinuitet i produktion och leveranser. Denna form av IP-licensiering, som alternativ till att Bolaget självt tillverkar och levererar komponenter, passar Fingerprint Cards bättre och ger Bolaget möjlighet att komma in i kommersiella utvecklingsprojekt, där Bolagets kunskap om kärntekniken och expertis i design av inbyggda biometriska säkerhetssystem mer kommer till sin rätt.

De diskussioner Bolaget sedan en tid fört med några större företag om ett strategiskt partnerskap har varit tidsödande, men har avancerat till att regelrätta förhandlingar nu inletts. Bolaget har en del starka kort i dessa förhandlingar i form av en erkänt bra teknik, ett bra patentskydd samt att, såvitt Bolaget förstår, inget annat på marknaden ledande sensorutvecklande företag kan erbjuda ett så långtgående licensupplägg med exklusivitet, som det Fingerprint Cards erbjuder den tilltänkte partnern. Bolagets ambition är att så snart som möjligt föra förhandlingarna till ett avslut.


Omsättning och resultat

Koncernens omsättning för perioden januari till september uppgick till 1,0 Mkr (4,1). Koncernens resultat för perioden januari till september var -16,5 Mkr (-14,3).


Finansiell ställning

Verksamheten är väsentligen finansierad genom nyemissioner åren 1998 och 2000 om sammanlagt 205 Mkr. Soliditeten i koncernen uppgick den 30 september 2004 till 96,1 % (96,1). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 30 september 2004, uppgick till 35,1 Mkr (71,0). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 1,1 Mkr (2,7). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 31 september till 41,3 Mkr (72,3). Bolagets optionsprogram om 300 000 optionsbevis ger innehavarna rätt att köpa motsvarande antal aktier till följande villkor: 150 000 optioner till 31 kronor i juni 2005 och 150 000 optioner till 31 kronor i juni 2006. Den teoretiskt maximala utspädningen är 5 % av kapitalet och 3 % av rösterna.Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar

Under årets första nio månader uppgick investeringar i inventarier till 0,2 Mkr (0,2). Tidigare aktiverade utvecklingskostnader, 9,2 Mkr, skrivs av med 15 %. De under 2002 och 2003 aktiverade utvecklingskostnaderna, 12,9 Mkr, och de aktiverade utvecklingskostnaderna under perioden, 4,0 Mkr, kommer att skrivas av från och med påbörjad kommersialisering. Inventarier skrivs av med 20 % per år.


Personal

Antalet anställda per den sista september var 17 (22), varav 3 (3) är kvinnor


Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.


Kommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommuniké 2004 – februari 2005
Årsredovisning för 2004 – april 2005

Göteborg den 20 oktober 2004

Fingerprint Cards AB (publ)