Elanders AB

Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 12:00 CEST

Delårsrapport januari-september 2004

• Omsättningen uppgick till 1 250,5 Mkr (1 253,2 Mkr).

• Resultatet före skatt uppgick till 34,2 Mkr (33,6 Mkr). Nettovinsten uppgick till 26,7 Mkr (15,6 Mkr) eller 3,19 kronor per aktie (1,86 kronor per aktie). I nettovinsten ingår en skatteintäkt om 12 Mkr.

• Det operativa kassaflödet uppgick till 8 Mkr (67 Mkr) efter förvärv av verksamheter och bolag för 57 Mkr (0 Mkr).

• Under kvartalet förvärvades Skövde Offset AB och ett flerårigt strategiskt leveransavtal med AB Volvo slöts i samband med förvärvet av dokument- och distributionsenheten i Celero/AB Volvo.

• Treårigt avtal slutet med SEB avseende publiceringstjänster med personifierad trycksaksproduktion som bas.

• Tvåårig förlängning av ramavtal med svenska staten, företrädd av Verket för högskoleservice (VHS), avseende trycksaksproduktion och angränsande tjänster.

• För 2004 förväntas resultatet före skatt förbättras med 40-50 % jämfört med föregående år (53,1 Mkr). Tidigare lämnad prognos löd ”för 2004 upprepas prognosen om förväntad förbättring jämfört med 2003 i såväl omsättning och resultat före skatt samt ett fortsatt positivt kassaflöde”.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Patrick Holm
VD och koncernchef
Tel. 031 – 750 00 00
Mbl. 0708-210 410

Mats Almgren
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 00 00
Mbl. 0705-181 936

Elanders AB (publ)
(org nr 556008-1621)
Designvägen 2
435 33 Mölnlycke
Tel. 031-750 00 00