Biacore

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:31 CEST

• Biacores försäljning i tredje kvartalet 2004 uppgick till 134,6 MSEK (105,7), en ökning med 27%, huvudsakligen tack vare en stark utveckling i Europa. Under de första nio månaderna 2004 minskade försäljningen med 5% till 337,2 MSEK (354,7).

• Rörelseresultatet påverkades av engångskostnader på ca 58 MSEK hänförliga till nedskrivning av array-teknologin samt avgångsvederlag till ledande befattningshavare, däribland Ulf Jönsson, Biacores tidigare verkställande direktör och koncernchef.

• Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till -25,1 MSEK (-45,5). För niomånadersperioden januari-september 2004 var nettoresultatet -24,7 MSEK (-11,1).

• Resultatet per aktie i tredje kvartalet var -2,57 SEK (-4,67). För de första nio månaderna 2004 uppgick resultatet per aktie till -2,53 SEK (-1,14).

• Strategisk lansering av array-teknologin beslutades i samband med försäljning av ett system i oktober 2004 till AIST, ett ledande japanskt forskningsinstitut med inriktning på proteomik.

• Resultatet för fjärde kvartalet väntas bli påverkat av engångskostnader på ca 36 MSEK avseende åtgärder föreslagna efter strategisk analys av Biacores verksamhet och offentliggjorda den 4 oktober. Engångskostnader i tredje och fjärde kvartalet väntas ge kostnadsbesparingar på ca 90 MSEK årligen.

• Utsikterna för helåret 2004 påverkas starkt av de engångskostnader på ca 94 MSEK som följer av de stora förändringar som görs i bolaget. Till följd av dessa kostnader väntas Biacore gå med förlust år 2004. Försäljningen kommer troligen att underskrida fjolårets. I Biacores tidigare prognos väntades försäljning och vinst per aktie underskrida 2003 års nivåer.


För vidare information:
Erik Walldén, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +41 (0)79 769 4542
Lars-Olov Forslund, Ekonomi/Finansdirektör, tel +41 (0)79 347 9900
Jan Isoz, Investor Relations, tel 0708-10 31 17