Net Insight AB

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 14:24 CEST

-Nettoförsäljningen för perioden uppgick till 30,3 MSEK (22,7), en ökning med ca 33% jämfört med samma period föregående år
-Resultat efter skatt för perioden uppgick till -59,0 MSEK (-59,5)
-Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,21 SEK (-0,39)
-Bolaget fortsätter att hålla en bruttomarginal på ca 60%
-Framgångsrik driftsättning av EBUs och WDRs medianät
-Ökad satsning på kundanpassad produktutveckling


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Försäljning
Implementeringen av EBUs nätverk fas-1 har slutförts framgångsrikt med noder i Rom, Genève, Paris, London, Bryssel, Hamburg, Mainz, Washington DC och New York. Nätverket är nu helt driftsatt och har använts för livesändningar, bland annat från de demokratiska och republikanska konventen i USA. TV-bolag som använder tjänsterna är mycket imponerade av den höga kvaliteten. EBU har även uttryckt sin fulla belåtenhet avseende nätverkets prestanda. Net Insight har fortsatt att leverera nya noder för ytterligare expansion i Madrid såväl som uppgradering av noderna i Bryssel och Washington. Detta offentliggjorde Net Insight i en pressrelease den 12 augusti men utan kundens namn.

Net Insight har erhållit en tilläggsorder avseende ytterligare Nimbra-noder från UPC. Tilläggsordern tillför ökad kapacitet i nätverket som kommer att knyta ihop ett antal europeiska städer. UPC är ett av de ledande bolagen i Europa inom bredbandskommunikation. UPC är ett privatägt bolag inom UGC Europe Inc.

Net Insight har även erhållit en order från ett amerikanskt mediabolag. Net Insights utrustning kommer att användas för att transportera HDTV från initialt tio olika sportarenor i USA för live-evenemang. Med denna order kommer bolagets nuvarande ATM-nätverk för transport av HDTV att ersättas.

Vidare erhöll Net Insight en tilläggsorder avseende ytterligare Nimbra-noder från Digital Media Centre (DMC) i Amsterdam. DMC erbjuder ett stort utbud av integrerade tjänster inom produktion och distribution för TV-bolag. Ordern avser en expansion av deras nuvarande nätverk och utrustningen kommer att användas för realtidsdistribution av sportevenemang till andra TV-bolagsoperatörer. DMC är en affärsenhet inom chellomedia som är en division inom UGC Europe Inc.

Net Insight har vidare erhållit ett antal övriga tilläggsorder från existerande kunder i USA och Europa som avser expansion av medianät.

Installationer och tekniska verifikationer
På IBC2004 International Broadcasting Convention i Amsterdam i september introducerade Net Insight sin Nimbra 340 access-växel speciellt anpassad för de mest krävande video- och data applikationerna. Applikationerna för den nya växeln inkluderar transport av studioproduktion och programinnehåll samt distribution för kabel-TV och markbunden digital-TV eller Triple Play-nätverk. Nimbra 340 är helt kompatibel med den större Nimbra One-serien av produkter för telekomoperatörer. Den nya växeln drar fördel av Net Insights Nimbra-plattform baserad på Next Generation SDH/SONET. Produkten erbjuder det högsta bandbreddsutnyttjandet med garanterad 100% tjänstekvalitet vilket TV-bolag och operatörer som distribuerar video kräver.

På IBC2004 demonstrerade Net Insight även lösningar för TV-bolag, DVB-T (markbunden digital-TV), HDTV och Triple Play. Triple Play-lösningen demonstrerades i samarbete med Net Insights partner Allied Telesyn International, ATI. Vidare demonstrerades även en touch screen-applikation byggd på mjukvara från Dimetis som bland annat används i WDRs Regionet som omfattar 14 städer. Net Insights monter var mycket välbesökt och bolaget genomförde ett stort antal möten med flera europeiska och amerikanska kunder och potentiella kunder.

Ascent Media Network Services (AMNS), det största bolaget inom post production i USA och med kontor över hela USA, använder Net Insights Nimbra-plattform över Broadwing Communications Media Services nät för att kunna tillhandahålla AMNS kunder realtidsvideo och datatransport. AMNS använder Net Insights utrustning i New York, Minneapolis, Los Angeles och London, samt även Net Insights utrustning som är installerad i Broadwings nät. Syftet är att AMNS skall expandera sitt nät till ytterligare städer.

Samarbeten
Under kvartalet har Net Insight undertecknat ett återförsäljavtal med kanadensiska Geartech. Geartech kommer att sälja Net Insights produkter till den professionella mediamarknaden främst i Kanada. Vidare har Net Insight tecknat ett avtal med en ny Triple Play-partner, svenska Agama Technologies. Agama utvecklar monitoreringssystem för att övervaka IP-TV tjänster och på ett enkelt sätt presentera rådande status på tjänsten. Detta är viktigt för operatörer som på ett skalbart sätt kan övervaka och felsöka den tjänst dom levererar till sina kunder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Installationer och tekniska verifikationer
Net Insight lanserar en lösning för DVB-T-nätverk (Digital Video Broadcast - Terrestrial) med unika funktioner för distribution av absolut tid, sk two-way time and frequency transfer. Dessa funktioner, som är möjliga tack vare de extremt goda egenskaperna för takt och tid i Net Insights NG-SDH Nimbra-plattform, innebär att alla noder i nätverket alltid har tillgång till en gemensam tid med noggrannhet som är bättre än en mikrosekund. TV-signalerna i Net Insights Nimbra-plattform distribueras med ASI-multicast och har mindre än 50 nanosekunders PCR-jitter, punkt-till-punkt. Detta möjliggör att hela DVB-T-nätet kan synkroniseras med hjälp av Nimbra-plattformens tidsfunktioner.

De nya funktionerna för two-way time and frequency transfer kan användas för att eliminera behovet av distribuerade GPS-klockor eller som ett parallellt system för förhöjd redundans. Detta innebär avsevärt minskade investerings- och driftskostnader för DVB-T-nätverk. Net Insights NG-SDH Nimbra-plattform kan distribuera (med multicast och/eller unicast) ASI-, SDI-, Ethernet- och SDH/PDH-strömmar över SDH, CWDM, DWDM och svartfiber. Där andra lösningar är byggda på flera plattformar staplade på varandra, erbjuder Net Insight ett integrerat system med låga investerings- och driftskostnader. Kostnadseffektiviteten förstärks genom Nimbra-plattformens höga kapacitetsutnyttjande som möjliggör att upp till 147 Mbps nyttolast kan transporteras över en STM-1-koppling, motsvarande mindre än två procents overhead.

Extra bolagsstämma
Styrelsen i Net Insight har beslutat att hålla extra bolagsstämma den 28 oktober med anledning av förslag till nytt personaloptionsprogram. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av Net Insight AB 2004 Stock Option Plan ("Personaloptionsprogrammet") samt fattar beslut att under Personaloptionsprogrammet utge s.k. personaloptioner som ger möjlighet att förvärva högst 6.700.000 aktier av serie B i Net Insight.

Enligt förslaget skall personaloptioner erbjudas tillsvidareanställda i Net Insight och dess dotterbolag. En nyhet i förhållande till tidigare program är att antalet aktier som skall vara möjliga att förvärva med stöd av personaloption bestäms mot bakgrund av att vissa av styrelsen förutbestämda resultat- och utvecklingsmål vid vissa tidpunkter uppnås. Av konkurrensskäl kommer dock dessa mål inte att kommuniceras vidare.


MARKNADS- OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Net Insights försäljning under perioden uppgick till 8,2 MSEK, vilket innebär en försäljning för årets nio första månader på 30,3 MSEK (22,7) vilket är ca 33% högre än samma period förra året. Periodens försäljning hänförs främst till tilläggsordrar för utbyggnad av existerande kunders installationer. Dessa tilläggsordrar från några av de mest krävande kunderna i världen, deras långsiktiga köppotential och deras belåtenhet med lösningarna som de erbjuds är en god grund för framtida tilltagande försäljning.

Som meddelats tidigare har försäljningsorganisationen förstärkts. Dessutom utvecklas satsningarna på att etablera stora partnersamarbeten positivt. Bolaget har en stark tilltro till en ökad försäljning jämfört med 2003. Bolaget är involverat i flera substantiella slutliga kontraktsförhandlingar och bedömer att, om dessa resulterar i ordrar, en break-even-nivå kan uppnås mot slutet av året.

Den generella synen på marknaden är mycket positiv. Telekommarknaden visar igen positiv tillväxt efter flera år av nedgång. Operatörer som har legat lågt med investeringar behöver uppgradera sina nät och letar efter nya tjänster och marknader för att kunna öka sina intäkter. Triple Play håller på att bli en välkänd affärsmöjlighet i flera länder och tillsammans med andra mediatjänster blir de marknadssegment som de flesta stora operatörer utvärderar och överväger att implementera.

Net Insight kommer att delta på mässan TelcoTV i Orlando, Florida den 16-18 november. TelcoTV fokuserar på att erbjuda teleoperatörer de verktyg, resurser, kontakter och instruktioner de behöver för en framgångsrik och lönsam lansering av video. Net Insight kommer bland annat att demonstrera sin lösning för Triple Play.


RESULTATUTVECKLING

Nettoomsättningen uppgick till 30,3 MSEK (22,7) för perioden. Kostnaderna uppgick till totalt 78,5 MSEK (73,6). Rörelseresultatet uppgick till -60,4 MSEK (-60,2) och resultatet efter finansiella poster uppgick -59,0 MSEK (-59,5). I rörelseresultatet ingår avskrivningar på goodwill med 0,5 MSEK. Finansnettot uppgick till 1,4 MSEK (0,7).

Personal
Antalet anställda uppgick totalt vid utgången av perioden till 69 personer (64). I det amerikanska dotterbolaget uppgick antalet anställda till 5 personer (5).

Kostnader
Totala kostnader uppgick till 78,5 MSEK (73,6). Ökningen av kostnader avser främst högre utvecklingskostnader avseende produktutveckling samt förvärvet av Q2 Labs.

Likviditet
Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 92,7 MSEK (36,5).

Investeringar
Investeringar i instrument, utrustning och lokalförbättringar uppgick till 0 SEK (0). 10,6 MSEK (6,9) av bolagets utvecklingskostnader har aktiverats under perioden. Dessa redovisas som immateriell anläggningstillgång.

Moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick till 30,3 MSEK (22,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick totalt till -61,1 MSEK (-65,9). Likvida medel uppgick till 91,5 MSEK (36,5). Det beräknade ackumulerade skattemässiga underskottet av näringsverksamhet i moderbolaget uppgår till 971,1 MSEK.

Denna delårsrapport har upprättats med tillämpning av samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som för år 2003. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapport från Net Insight
Bokslutskommuniké 2004: 10 februari 2005

Ytterligare information - nomineringsarbete
I samråd med bolagets huvudägare har styrelsens ordförande Lars Berg inlett nomineringsarbetet inför den ordinarie bolagsstämman 2005. Eventuella förslag avseende styrelsens sammansättning kan insändas till Lars Berg, Net Insight AB, Box 42093, 126 14 Stockholm.

Stockholm den 27 oktober 2004

Tomas Duffy, VD Net Insight AB

För mer information kontakta:
Tomas Duffy, VD Net Insight AB
Tel. 08 685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO Net Insight AB
Tel. 08 685 06 01, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net

Net Insight AB
Västberga Allé 9
126 40 Stockholm
Tel: 08-685 04 00
www.netinsight.net
Org nr 556533-4397

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för video- och datanät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i kombination med maximalt nätutnyttjande. Data- och videoströmmar kan distribueras med multicast-teknik. Net Insights lösningar reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven, samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net